Rozwój umysłowy jednostki i kształtowanie się jej osobowości jest procesem zdeterminowanym biologicznie i społecznie. Jednostka ludzka rozwija się zarówno jako istota biologiczna, jak i jako przedstawiciel gatunku Homo sapiens oraz jako członek społeczności ludzkiej

Historia dotychczasowego rozwoju człowieka, a więc jego filogeneza, wpływa na rozwój osobniczy (ontogenezę) dwojako – biologiczny i społeczny.

Według GS Kostiuka o ontogenezie ciała ludzkiego decyduje dziedziczność biologiczna, ontogeneza jednostki – dziedziczność społeczna. Te dwie determinanty są ściśle powiązane w procesie rozwoju człowieka. Dziedziczność biologiczna ma swoje źródło w aparacie genetycznym człowieka, powstałym w procesie ewolucji biologicznej i warunkuje rozwój jego organizmu. Dziedzictwo społeczne reprezentuje zespół dorobku kulturowego ludzkości, nagromadzonego w procesie jej historycznego i społecznego rozwoju.

Obecność tych dwóch wyznaczników zdeterminowała dwa przeciwstawne poglądy na czynniki pochodzenia jednostki. Przedstawiciele pierwszego poglądu uważali, że o ontogenezie ludzkiej psychiki decydują jedynie czynniki biologiczne, biologiczna dziedziczność. Według innej opinii o rozwoju umysłowym jednostki decyduje nie natura, ale społeczne warunki jej życia.

Z punktu widzenia współczesnej nauki w ontogenezie ludzkiej psychiki istnieje jedność warunków biologicznych i społecznych. Ostatnie słowo w rozwoju osobowości należy do warunków społecznych, ale rozwój ten jest niemożliwy bez warunków biologicznych. Efektem biologicznych uwarunkowań jest to, że z ludzkiego embrionu powstaje ludzkie ciało z nieodłącznymi możliwościami dalszego rozwoju. Formowanie się ludzkiego ciała odbywa się zgodnie z określonym programem zapisanym w jego genotypie. Genotyp określa typ człowieka, budowę anatomiczną i fizjologiczną organizmu, jego cechy morfologiczne i fizjologiczne, budowę układu nerwowego, płeć, charakter dojrzewania i inne. Genotyp warunkuje również dynamiczne właściwości procesów nerwowych, bezwarunkowe odruchowe połączenia mózgowe, z którymi dziecko się rodzi i które regulują pierwsze akty zachowań związane z jego organicznymi potrzebami.

Chociaż początkowy zasób dziedzicznych potrzeb i zachowań dziecka jest niewielki, to jego układ nerwowy ma dziedziczne ogromne możliwości tworzenia nowych potrzeb i zachowań, których zwierzęta nie mają.

Skłonności człowieka są naturalnymi potencjałami powstawania, rozwoju i funkcjonowania właściwości psychicznych jednostki. Instynkty urzeczywistniają się we właściwościach umysłowych tylko w społecznych warunkach życia. Osiągnięcia społeczeństwa nie są rejestrowane ani przekazywane w genach. Przyswaja się je poprzez komunikację, edukację, szkolenia, pracę. Tylko poprzez socjalizację jednostki następuje jej rozwój jako osoby.

Niektóre instynkty nie wystarczą do tworzenia właściwości umysłowych. Zgodnie z wynikami eksperymentalnych badań rozwoju umysłowego bliźniąt jednojajowych (mają identyczne cechy genetyczne, ponieważ rozwijają się z jednego zapłodnionego jaja), ich wrodzone właściwości umysłowe mogą się znacznie różnić w zależności od warunków wychowania. Podobieństwo w ich rozwoju umysłowym wzrasta, gdy są wychowywani razem, a zmniejsza się, gdy wychowywani są w różnych warunkach. Różnica między bliźniętami wzrasta wraz z przejściem od prostych do złożonych funkcji umysłowych.

Liczne dane eksperymentalne uzyskane w badaniach OR Luria, R. Zazzo, BM Teplov, VD Nebilitsyn, M. Yu Malkov i innych pokazują, że właściwości umysłowych ludzi nie można bezpośrednio i bezpośrednio wywnioskować z ich skłonności. Są one, jak podkreśla GS Kostiuk, „wynikiem indywidualnej historii rozwoju, determinowanej nie tylko danymi naturalnymi, ale także okolicznościami społecznymi i czynnościami samego dziecka”.

Warunki społeczne, społeczne wpływają na rozwój umysłowy jednostki za pomocą historycznie opracowanych środków, unikalnych dla ludzkości. Środowisko społeczne, w którym dziecko upada i rozwija się – to przedmioty, zjawiska naturalne, sztuczne środowisko materialne stworzone przez człowieka, a przede wszystkim ludzie, ich relacje, rzeczy przez nich stworzone, narzędzia, język, wartości duchowe, ogólnie rzecz biorąc, kultura cywilizacji ludzkiej. Według VI Vernadsky’ego jest to Noosfera, która ma charakter planetarny.

Ze względu na historyczny rozwój cywilizacji ludzkiej wartości materialne i duchowe przekazywane są każdemu nowemu pokoleniu nie poprzez aparat chromosomalny, ale poprzez komunikację między dziećmi i dorosłymi, w procesie specjalnie zorganizowanych działań poznawczych i praktycznych. Na rozwój umysłowy dziecka nie wpływają bezpośrednio wszystkie warunki społeczne, a jedynie te, z którymi się styka.

Wpływ środowiska społecznego zmienia się w zależności od procesu dojrzewania dziecka, wzrostu jego siły fizycznej i psychicznej, kształtowania się potrzeb i aspiracji, umiejętności postrzegania przedmiotów i naśladowania ich, pojawiania się nowych czynności. Więzy życiowe dziecka ze środowiskiem społecznym charakteryzują się selektywnością, a wraz z wiekiem poszerzają się i wzbogacają. Początkowo głównym środowiskiem społecznym dziecka jest rodzina, rodzice, bliscy, którzy się nim opiekują. Później obok dzieci pojawiają się inne osoby – wychowawcy i nauczyciele placówek oświatowych, przyjaciele, grupy szkolne i pozaszkolne. Dziecko zanurza się w środowisku społecznym, z którym nawiązywane są zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie kontakty – poprzez media, udział we wspólnych zajęciach i nie tylko. Na wpływy środowiska społecznego pośredniczy także poziom własnej aktywności dziecka w czynnościach i zachowaniach, charakter relacji z innymi ludźmi, poziom kultury, wykształcenie, indywidualne cechy charakteru i tak dalej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.