Istotą uwagi jest selektywny, celowy charakter aktywności umysłowej. W praktyce klinicznej pracownicy służby zdrowia częściej niż inne zaburzenia uwagi mają większe rozproszenie, gdy pacjentom trudno jest skupić się na jednym przedmiocie lub czynności.

Na zmysły człowieka działa jednocześnie wiele różnych bodźców. Ale nie wszystkie z nich bezpośrednio wnikają w jej świadomość. To tak, jakby wybór informacji, które są interesujące i ważne dla jednostki. Reszta jest postrzegana jako drugorzędna, niejasna lub w ogóle niezauważana.

Najważniejszym warunkiem każdej ludzkiej działalności jest uwaga. Sama istota życia wymaga, aby sygnał o znaczeniu otaczających obiektów i zjawisk był sygnałem dla człowieka „Uwaga!”.

Uwaga jest skupieniem i skupieniem aktywności umysłowej człowieka na przedmiotach i zjawiskach świata zewnętrznego, a także na myślach, uczuciach i procesach zachodzących w nim.

Uwaga ludzka ma charakter społeczny. Występuje w procesie pracy i na podstawie pracy.

Według poglądów IM Sechenowa uwaga ma charakter odruchowy, jej skupienie na obiekcie jest specyficzną reakcją organizmu na zmiany w środowisku zewnętrznym, które są ważne dla człowieka.

Zobacz uwagę

Zgodnie z obecnością wolicjonalnej regulacji uwagę rozróżnia się między uwagą mimowolną, dobrowolną i postdobrowolną. Uwaga ze względu na silne, kontrastujące, znaczące bodźce, które oddziałują na osobę z jasnością, zaskoczeniem, dynamizmem, nazywana jest mimowolną. O występowaniu mimowolnej uwagi decydują czynniki fizyczne, psychofizjologiczne i psychiczne. Spontaniczne podrażnienie może wywołać mimowolną uwagę: ostry zapach, jasne światło i kolory, głośne dźwięki. Spontaniczna uwaga trwa tak długo, jak długo pojawiają się odpowiednie bodźce. Ważnym źródłem mimowolnej uwagi jest zainteresowanie. Co ciekawe, bogate emocjonalnie, może przyciągnąć uwagę człowieka na dłuższą metę.

Arbitralna uwaga to rodzaj uwagi, która przejawia się, gdy osoba wyznacza określone zadania i próbuje je wykonać. Mechanizm działania losowej uwagi to drugi system sygnałów. W trakcie pracy lub nauki osoba może stać się tak entuzjastycznie nastawiona do swojej pracy, że znika potrzeba wolicjonalnej uwagi. W tym przypadku przypadkowa uwaga nabiera nowych cech – pozostając świadoma, właściwa, ale i mimowolna, łagodzi stres, chwyta człowieka i utrzymuje aktywną aktywność umysłową. To jest uwaga postarbitralna.

Uwaga może być skoncentrowana na obiektach zewnętrznych lub na wewnętrznym stanie psychicznym i fizycznym człowieka, jego myślach, przeżyciach, wspomnieniach, nieprawidłowościach fizjologicznych. W zależności od tego istnieje uwaga wewnętrzna i zewnętrzna. Charakterystycznymi właściwościami uwagi są objętość, dystrybucja, zdolność do przełączania, rozproszenie, stabilność, koncentracja, nieuwaga.

Ilość uwagi w naukach psychologicznych oznacza liczbę obiektów lub zjawisk, które dana osoba trzyma jednocześnie w swoim umyśle.

Jednak osoba jest w stanie rozdzielić swoją uwagę i może jednocześnie wykonywać dwie lub więcej czynności. Poziom dystrybucji uwagi zależy od rozwoju działalności człowieka, automatyzacji działań.

Zdolność osoby do arbitralnej i świadomej zmiany kierunku swoich działań zapewnia zmiana uwagi. Zmiana uwagi to nic innego jak przeniesienie optymalnego podniecenia w korze mózgowej. Szybkość zmiany uwagi zależy od ruchliwości procesów nerwowych. W zarządzaniu uwagą szczególną rolę odgrywa mowa wewnętrzna. Za jego pomocą człowiek wyznacza sobie cel i zgodnie z nim opóźnia jedną czynność i wykonuje inną.

Odwrócenie uwagi od innych obiektów i zjawisk – najważniejszy warunek udanej percepcji wybranego obiektu. Tymczasem w procesie uczenia się i edukacji dochodzi do niepożądanego rozproszenia, rozproszenia, czyli zmiany kierunku ludzkiej uwagi pod wpływem bodźców zewnętrznych. Normalnie przyczyną rozproszenia jest zwykle słaba wola człowieka, brak przyzwyczajenia do pracy, nieumiejętność kierowania swoją działalnością, zwiększona pobudliwość, brak zainteresowania.

Rozproszenie z reguły ma negatywny wpływ na główną aktywność, czego nie można powiedzieć o takiej właściwości uwagi jak koncentracja.

Koncentracja zależy od motywacji działań i indywidualnych cech. Na wysokim poziomie koncentracji występuje pasja do czynności, które wykonuje. Stężenie zmienia się w czasie – okresowo wzrasta i spada. Takie zmiany nazywane są fluktuacjami uwagi. Wpływają na produktywność.

Praktyczna działalność człowieka wymaga stabilności uwagi. Osoba, która ma stałą uwagę, jest w stanie długo skoncentrować się na wybranym przedmiocie, jeśli to konieczne. Badania wykazały, że przy ciekawej i niezbyt ciężkiej pracy uwaga starszego ucznia może trwać bez zauważalnych wahań przez 35-40 minut.

Nieuwaga jest szczególnie niepożądana w praktyce pracownika medycznego. Nieuważna osoba nieustannie przenosi swoją uwagę z jednego obiektu na drugi, nie opóźniając tego. Jednocześnie możliwe są błędy zawodowe. Zwykle nieuwaga u dorosłych jest konsekwencją zmęczenia. W dzieciństwie częściej występuje nieuwaga. Można to przezwyciężyć poprzez długotrwałą edukację osobowości dziecka. Edukacja powinna zaczynać się od zajęć zabawowych, podczas których tworzone są warunki do rozwoju dobrowolnej uwagi, rozpoczyna się kształtowanie umiejętności, koncentracji i koncentracji. Szczególną rolę w rozwoju tego procesu umysłowego powinni odgrywać rodzice wraz z wychowawcami.

Ogólnie rzecz biorąc, kultywowanie uwagi – oznacza kształtowanie zdolności osoby do świadomego kierowania swoją percepcją, myśleniem i działaniem zgodnie z wybranym celem. Aby to zrobić, musisz przede wszystkim wzmocnić wolę, nauczyć się podporządkowywać swoje działania poczuciu obowiązku. Na rozwój uwagi istotny wpływ ma stan fizyczny człowieka.

Szczególne znaczenie dla rozwoju uwagi u nastolatków ma podejście pracowników służby zdrowia do pacjentów z uwzględnieniem ich indywidualnych cech. Na przykład uczniów ze słabym układem nerwowym należy zachęcać do porażek, do zintensyfikowania swoich działań, aby pomóc im w rozwijaniu uwagi. Dzieci z temperamentem cholerycznym powinny być stale monitorowane, oferowane dodatkowe zadania, aby nie przyzwyczaiły się do robienia rzeczy obcych podczas zajęć.

W procesie edukacji nie należy koncentrować się tylko na rozwoju jednego z rodzajów uwagi. W praktyce tak się nie dzieje, ponieważ wszystkie są stale ze sobą powiązane.

Zaburzenia koncentracji. Badanie uwagi

W praktyce klinicznej pracownicy służby zdrowia częściej niż inne zaburzenia uwagi mają większe rozproszenie uwagi. Pacjentom trudno jest skupić się na jednym przedmiocie lub czynności. Ich uwaga jest niestabilna, bodźce obce, w tym nieciekawe, mogą zaburzać skupienie i aktywność pacjenta. Rozproszenie uwagi pacjentów jest tak silne, że nie mogą skupić się na pytaniach lekarza, nieustannie przeskakując od jednej myśli do drugiej.

Rozproszenie uwagi obserwuje się przy wzmożonym zmęczeniu, ogólnym osłabieniu człowieka spowodowanym wyczerpaniem układu nerwowego, długotrwałym i intensywnym napięciem emocjonalnym, nadmierną pracą umysłową. Może pojawić się po infekcjach, zatruciach, urazach, nowotworach, miażdżycy naczyń mózgowych. Pacjenci ze zwiększonym rozproszeniem nie mogą pamiętać o więcej niż jednym, nawet dobrze znanym obiekcie.

Kiedy dotknięte są płaty czołowe kory mózgowej, zmniejsza się zdolność do zmiany uwagi. Przełączanie może być tak powolne, że pacjent ponownie wykonuje poprzednio wykonaną czynność, nie zauważając tego.

Istnieją również przeciwne przypadki, w których zwiększa się zdolność do zmiany uwagi. To zaburzenie jest charakterystyczne dla pacjentów w stanie maniakalnym.

Zmiany uwagi pacjentów przez pracowników służby zdrowia można ustalić na podstawie prostych obserwacji, ale dokładniejsze dane uzyskuje się w wyniku eksperymentalnych badań psychologicznych.

Relacje międzyludzkie między lekarzem a pacjentem budowane są na zasadzie praktycznego wzajemnego zaufania, ponieważ zaufanie jako kategoria moralna i psychologiczna determinuje stosunek do działań drugiej osoby i do siebie, oparty na przekonaniu, że osoba ta postępuje prawidłowo, jej sumienie i uczciwość. Zaufanie jest obowiązkowym elementem pracy pracownika służby zdrowia.

Im bardziej te relacje opierają się na zaufaniu, tym pełniej pełnią rolę ochrony emocjonalnej, zdolnej do reagowania ze współczuciem i empatią, tym wyższa ich wartość moralna. Ta „otwartość” relacji między lekarzem a pacjentem pozwala na rozwiązywanie różnorodnych problemów – od poszukiwań diagnostycznych po te najbardziej intymne.

Relacja lekarz-pacjent to nie tylko wymiana informacji, to część leczenia. Od dawna wiadomo, że lekarze mogą leczyć chorobę bez żadnych leków.

Różnorodność podejść do współpracy lekarza z pacjentem składa się z czterech głównych elementów:

  • pomoc;
  • b) zrozumienie;
  • c) szacunek;
  • d) współczucie.

Wsparcie jest jednym z najważniejszych warunków prawidłowej relacji lekarz-pacjent. Wsparcie w tym przypadku oznacza chęć lekarza, by być użytecznym dla pacjenta. Nie oznacza to jednak, że lekarz powinien wziąć pełną odpowiedzialność za zdrowie i samopoczucie pacjenta. Pomóc powinna także rodzina i bliscy znajomi pacjenta. Jednak główne zasoby są prawdopodobnie ukryte w samym pacjencie, ich pełne ujawnienie i wykorzystanie będzie możliwe, jeśli pacjent zorientuje się, że lekarz stara się pomóc, a nie próbować na siłę. W ten sposób lekarz odpowiada za moralne wsparcie pacjenta, czyli aktywuje rolę pacjenta w procesie leczenia.

Podstawą jest zrozumienie pacjenta przez lekarza, zaufanie Komisarza Ludowego jest ugruntowane, ponieważ pacjent jest przekonany, że jego dolegliwości są utrwalone w głowie lekarza i aktywnie je rozumie. Zrozumienie można również wyrazić w sposób niewerbalny: spojrzeniem, skinieniem głowy itp. Ton i intonacja są w stanie wykazać zarówno zrozumienie, jak i dystans, brak zainteresowania. Jeśli pacjent jest przekonany o niezrozumieniu i niechęci do zrozumienia, automatycznie zmienia się z asystenta lekarza w swojego przeciwnika.

Szacunek obejmuje uznanie wartości pacjenta jako jednostki i powagi jego zmartwień. Nie chodzi tylko o wyrażenie zgody na słuchanie osoby, najważniejsze jest pokazanie, że jego słowa są ważne dla lekarza.

Współczucie jest kluczem do współpracy lekarza z pacjentem. Trzeba umieć postawić się na miejscu pacjenta, patrzeć na świat jego oczami. Współczucie jest do pewnego stopnia rodzajem filmowania (wchłaniania) cudzych uczuć w sferę duchową. Współczuć oznacza czuć drugiego całym sobą. Współczucie zaczyna się od faktu naszej obecności, czasem milczącej, czekającej na przemówienie pacjenta.

Kondolencje można wyrazić po prostu kładąc rękę na ramieniu pacjenta, co stwarza pewien pozytywny nastrój emocjonalny, na którym można budować wzajemne zaufanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.