Uniwersalność systemu edukacji. Podstawowe warunki realizacji funkcji edukacyjnych. Sposoby poprawy edukacji. Funkcje społeczne i społeczne zasady wychowania”

Najważniejszym elementem życia duchowego jest system edukacji, który wiąże się z realizacją procesu upowszechniania wiedzy. Obejmuje działalność faktycznie powstałych instytucji społecznych, które przygotowują młodzież do życia na podstawie wiedzy zdobytej w placówkach przedszkolnych, średnich szkołach specjalnych, zawodowych i wyższych. Rośnie znaczenie edukacji w życiu człowieka, dlatego nie można jej ograniczać do okresu studiów.

Pilna potrzeba ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy doprowadziła do pojawienia się w życiu publicznym tak interesującego zjawiska, jakim jest kształcenie ustawiczne. Procesowi temu towarzyszy poszukiwanie nowych form i metod nauczania, które przyczyniają się do prawidłowego kształtowania światopoglądu naukowego, głębszego zrozumienia przemian gospodarczych i społecznych.

Edukacja jest jedną z najstarszych instytucji społecznych, spowodowaną potrzebą społeczeństwa w zakresie reprodukcji i przekazywania wiedzy, umiejętności, zdolności, przygotowania nowych pokoleń do życia, przygotowania aktorów społecznych do rozwiązywania problemów ekonomicznych, społecznych, kulturowych stojących przed ludzkością. We współczesnym świecie edukacja jest złożonym i różnorodnym zjawiskiem społecznym, sferą transferu, asymilacji i przetwarzania wiedzy oraz doświadczeń społecznych.

Edukacja to system instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, które realizują różne formy angażowania swoich doświadczeń w asymilację bogactw kulturowych. Edukacja integruje różne rodzaje działań edukacyjnych i wychowawczych, ich treści w jeden system społeczny, ukierunkowuje je na porządek społeczny, na społeczne potrzeby ludzkości. Wśród instytucji społecznych społeczeństwa współczesnej cywilizacji edukacja zajmuje jedno z czołowych miejsc. Od jakości i poziomu wykształcenia zależy przecież dobro człowieka, pozycja kultury i duchowości w społeczeństwie, tempo postępu gospodarczego, naukowego, technologicznego, politycznego i społecznego. Uczenie się, umiejętności, uczenie się i inne pojęcia, terminy są używane do wspierania procesu uczenia się.

Fundamenty wychowania człowieka, jego pracowitość i wiele innych cech duchowych kładzie się od najmłodszych lat. Ogromna jest w tym rola placówek przedszkolnych. Jednak ich znaczenie jest niedoceniane. Dość często znika z pola widzenia, że jest to niezwykle ważny poziom wykształcenia, na którym kładzie się fundament cech osobistych. I nie chodzi o ilościowe wskaźniki „zasięgu” dzieci i zadowolenia z wniosków rodziców. Przedszkola, żłobki, fabryki – nie tylko środek „nadzoru” nad dziećmi, tu jest ich rozwój fizyczny, umysłowy i duchowy.

W przeciwieństwie do edukacji przedszkolnej, która obejmuje prawie połowę dzieci, nauka szkolna jest powszechna. Oznacza to, że wszystkim młodym ludziom daje się i gwarantuje możliwość ukończenia szkoły średniej, że w systemie edukacji nie ma „ślepych zaułków” (patów) uniemożliwiających im zdobycie wykształcenia średniego. Jednak interpretacja liceum ogólnokształcącego jako bezwarunkowo obowiązkowego doprowadziła w praktyce do formalnego dążenia do obowiązkowej rekrutacji wszystkich, którzy ukończyli gimnazjum, ukończenia szkoły średniej, obniżonej jakości wiedzy, przeceniania ocen, „manii procentowej” i inne znaczące niedociągnięcia i praca edukacyjna.

W życiu człowieka uczenie się zajmuje dużo czasu, zabierając jego produktywną kreatywność i lata. Ubiegając się o zawód, młody człowiek musi studiować co najmniej dziesięć – piętnaście lat, a dla zawodu o wyższych kwalifikacjach – szkolenie sięga dwudziestu lat. Uczenie się ingeruje w życie człowieka od dzieciństwa, w rzeczywistości osoba nie ma jasnego pojęcia o psychologicznych konsekwencjach takiej interwencji. Przecież tradycja już się utrwaliła: w rodzinie dziecko kończy sześć lub siedem lat, a potem zostaje posłane do szkoły, zapominając o swoim przygotowaniu fizycznym, psychicznym itp. Uważa się, że dziecko powinno się uczyć, zdobywać wiedzę, ogólne i odpowiedzialne fazy uczenia się przypadają na okres społecznej autoafirmacji, odwagi człowieka – zawodowej, rodzinnej, obywatelskiej.

Czasami dziecko już od najmłodszych lat wykazuje pewne skłonności, ale rodzina ich nie zauważa, w szkole nie są one dostrzegane, a tymczasem skłonności są tłumione, a zainteresowanie pragnieniem dziecka do określonej wiedzy nie rozwija się. Dziecko stopniowo zamienia się w naczynie, które stopniowo wszystko wypełnia. A większość młodych mężczyzn i kobiet, po ukończeniu szkoły, nie ma jasnego wyobrażenia o zawodzie, specjalizacji i otrzymuje informacje o nich od rodziców.

Często w rodzinach, gdzie dopiero po otrzymaniu takiej lub innej specjalności starają się ją przekazać dzieciom: nauczyciele wysyłają dzieci na studia dla nauczycieli, lekarzy – dla lekarzy i innych. Długotrwałe uczenie się, w którym człowiekowi powierza się z reguły rolę bierną, przyjemność kulturową, często daje owoce infantylizmu. Młodzi ludzie częściej wpadają w stresujące sytuacje, zmieniają zawody, ponownie zdobywają pewną wiedzę, specjalizację, a czasem sfrustrowani, zdesperowani formalnie odmawiają jej otrzymania, a w zamian starają się o certyfikat, dyplom, certyfikat wiedzy.

Młodzi ludzie wkraczają w życie – zawodowe, społeczno-polityczne, z reguły z wykształceniem średnim. Niemniej jednak nie można pominąć znacznego opóźnienia edukacji ogólnej młodych ludzi w stosunku do współczesnych wymagań. Występują znaczne różnice w jakości kształcenia, w zależności od czynników społecznych: w szkołach specjalistycznych z pogłębioną nauką poszczególnych przedmiotów jest ona wyższa niż w zwykłej masie; w szkołach miejskich jest wyższy niż w wiejskich.

Dziś szkoła poszerza zakres swojej samodzielności, wzrosła różnorodność form jej pracy, pojawiają się niezwykłe i pozornie przestarzałe gimnazja i licea. Dane z konkretnych badań pokazują, że innowacje te zostały pozytywnie odebrane przez opinię publiczną.

Analiza socjologiczna przygotowania młodzieży do życia wiąże się z badaniem pozaszkolnych placówek dziecięcych – stacji młodych techników i przyrodników, dziecięcych i młodzieżowych szkół sportowych, artystycznych i muzycznych. Jednak treść zajęć pozalekcyjnych często nie odpowiada zainteresowaniom i potrzebom uczniów. Z tego powodu młodzież często omija takie instytucje, tworząc własne „grupy nieformalne”, które nieraz stają się gruntem szerzenia dalekich od najlepszych wartości duchowych. Formalizm, „organizacja” powodują znaczne szkody w edukacji.

Generalnie niszcząc stary system edukacji, a nie tworząc nowy, społeczeństwo znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Zaniechanie działalności dziecięcych organizacji publicznych i ubóstwo nauczycieli doprowadziły do tego, że edukacja straciła prawie wszystkie swoje punkty orientacyjne, nie nabywając nowych. Proces ten potęgują próby komercjalizacji szkoły, czemu nie zawsze towarzyszy poprawa jakości kształcenia. Świadczą o tym poważne konflikty między rodzicami a organizatorami nowych form edukacji.

Koniec szkoły średniej staje się dla młodego człowieka jednocześnie momentem wyboru przyszłej drogi życiowej, zawodu, zawodu. Skupiając się na jednej z opcji, absolwent szkoły preferuje więc taki czy inny rodzaj kształcenia zawodowego.

Jednak nie znaleziono jeszcze optymalnej kombinacji kształcenia ogólnego i szkolenia. Po ostrej krytyce, która obnażyła wiele wad, standardów i zasad, które nie odpowiadają już duchowi czasu, podsystem kształcenia zawodowego staje się coraz bardziej elastyczny. Jednak jego rola w odpowiedzialności za szkolenie wykwalifikowanych kulturalnych, dobrze wykształconych pracowników jest wciąż daleka od pożądanego poziomu.

Kształcenie zawodowe jest ważnym etapem w rozwoju duchowym jednostki, w jej harmonijnym rozwoju. Zawód, specjalność – nie antyteza, ale istotna cecha jednostki. Brak zrozumienia obiektywnie niezbędnego związku między rozwojem a profesjonalizmem budzi nie tylko kontrowersje szkolne wokół konkretnej „pierestrojki”, ale także poważne błędy w praktyce pracy z młodzieżą, gdy nabywanie wiedzy i umiejętności zawodowych w takiej czy innej formie sprzeciwia się kulturze humanitarnej. Skutkiem tego są albo osławione „technokratyczne wypaczenia”, albo próby kształtowania humanitarnej kultury człowieka w oderwaniu od życia, pracy i praktyki społecznej.

Szczególne miejsce we wzbogacaniu potencjału intelektualnego kraju zajmuje szkolnictwo wyższe. Potrzebne są poważne zmiany w treści, kierunkach i strukturze jej działalności.

Istnieje szereg pilnych problemów, z jakimi boryka się szkolnictwo wyższe. Przede wszystkim bardzo zależy mi na jakości edukacji. Proces kształcenia zawodowych „półekspertów” z wyższym wykształceniem zaszedł bardzo daleko.

Jedną z najpoważniejszych przeszkód w rozwoju szkolnictwa wyższego jest brak ścisłej integracji nauki i procesu kształcenia, zwłaszcza na uczelniach kształcących specjalistów w zakresie nowych i zaawansowanych technologii, przedsiębiorstw wiedzochłonnych. Opóźnienie w stosunku do nowej światowej relacji między nauką a edukacją wynika w dużej mierze z faktu, że rozbudowana ekonomia nie wymagała wysokiej jakości specjalistów. Poziom życia człowieka nie zależał od jego kompetencji zawodowych, jakości pracy.

Ważnym wyznacznikiem jakości specjalisty o najwyższych kwalifikacjach jest odwołanie się do duchowości, do wartości uniwersalnych, do bogactwa kultury światowej. Życie dało sprawiedliwy rachunek każdemu specjaliście – nie ograniczając się do „profesjonalnego kretynizmu”. Humanizacja całego szkolnictwa wyższego stała się dzisiaj pilnym zadaniem.

Analiza socjologiczna problemów rozwoju oświaty potwierdza, że wychowanie pełni rolę integralnej, uogólniającej wartości kultury duchowej. Wraz z kulturą polityczną i prawną edukacja kształtuje estetyczne i duchowe cechy jednostki w nierozerwalnym związku z życiem społeczeństwa.

Uniwersalność systemu edukacji

Nowoczesny system edukacji służy wspólnemu celowi – angażowaniu ludzi w osiągnięcia kulturalne. Edukacja – nauczanie studentów wiedzy, ich rozwój systemu wiedzy naukowej oraz systemu tworzącego stosunkowo pełny obraz natury społeczeństwa, myślenia. Edukacja systemowa, innymi słowy, poprzez nauczanie powiązanych ze sobą podstaw nauk ścisłych, kształtuje w uczniach umiejętność podejścia do analizy rzeczy i procesów z różnych pozycji, obejmowania rzeczy i procesów z kilku perspektyw.

System wiedzy z takim czy innym sukcesem, w zależności od stopnia nauki, kładzie podwaliny pod umiejętność operowania zgromadzoną wiedzą, rozwiązywania nowych, niestandardowych problemów, zadań. Wieloaspektowe podejście do problemów edukacji, wychowania rozwija myślenie naukowe. Jakość i rzetelność podstaw edukacji zależy od poziomu naukowego charakteru systemu oświaty. Jednocześnie edukacja realizuje różne inne funkcje, służy jako uniwersalne narzędzie, mechanizm rozwiązywania wielu problemów życiowych człowieka i społeczeństwa. Ale oczywiście wychowanie nie przesądza jeszcze o rozwiązaniu problemu ukształtowania się osoby ludzkiej, a do ukształtowania osoby ludzkiej konieczny jest system wychowania i wychowania.

Wychowanie i edukacja – proces kształtowania się osoby-osoby – wykształconej, ze świadomością społeczno-polityczną. Naukowe treści kształcenia są podstawą procesu kształtowania się osoby. Jedno nauczanie studentów, studentów kompleksu wiedzy przyrodniczej w programie nauczania, nie wystarczy, aby ukształtować pełnoprawną, w pełni rozwiniętą osobę. Aby ukształtować się w pełni rozwiniętą osobę, konieczne jest przede wszystkim ukształtowanie relacji międzyludzkich. Jeśli człowiek pozostaje bezpłodnie ideologiczny, jeśli nie ma wspólnych poglądów na życie, nie odczuł sensu życia, to jest nieuchronnie gorszy.

Tragedia nauczyciela, profesora, prostego menedżera, biznesmena polega na tym, że z racji swojej pozycji powołany jest do bycia nauczycielem życia, mentorem dla młodzieży, czy też do życia wśród ludzi, do komunikowania się w świecie biznesu, przemysłu i inni. nie odczuwa tragicznej dwuznaczności w najważniejszym – wspólnym światopoglądzie. A jeśli każde uczucie, każda myśl żyje w nauczycielu osobno, to we wszystkich myślach, refleksjach o nauce, teatrze, literaturze, uczniach i studentach, we wszystkich refleksjach nad obrazami malowanymi przez wyobraźnię nauczyciela, nawet najdoskonalszy analityk nie znajdzie że to tragedia. A przesłanka mobilności indywidualnej i społecznej pojawia się w człowieku wraz z jego zaangażowaniem w wychowanie i takie czy inne jego formy, w kształtowanie wspólnego spojrzenia na życie, otaczający świat.

Podstawowe warunki realizacji funkcji edukacyjnych

Istniejący system edukacji, jego różne ogniwa tworzą skrajnie sprzeczny obraz, w którym pozytywne zmiany wciąż często pokrywane są negatywnymi lub niepewnymi trendami.

Nadal paląca jest kwestia koncepcji edukacji i jej dalszego funkcjonowania. Jednym z jej wariantów jest tzw. „szkoła podstawowa”, w której kładzie się nacisk na treści kształcenia, na aktywne sposoby wprowadzania dziecka w świat jako całość. Dlatego kamieniem węgielnym nie są poszczególne przedmioty szkolne, nie liczba godzin w dyscyplinie czy nawet ilość informacji, ale poszukiwanie nowych sposobów organizowania edukacji, które rozwinęłyby w umyśle dziecka jak najwięcej bezpośrednich, osobistych powiązań z światopogląd. To jest prawdziwe bogactwo, integralność i jedność jednostki, klucz do jej prawdziwej wolności. I odwrotnie, aby kontrolować człowieka, manipulować nim, konieczne jest rozczłonkowanie tej jedności, zerwanie jej i przeciwstawienie się osobistemu – społecznemu, politycznemu – duchowemu, zawodowemu – ludzkiemu.

Edukacja zawodowa i wychowanie młodych ludzi jest istotnym czynnikiem kształtującym ich orientację społeczno-zawodową. Orientacja społeczna to określenie przez osobę swojego miejsca w systemie stosunków społecznych, wybór pożądanego statusu społecznego i sposobów jego osiągnięcia. Poradnictwo zawodowe to świadomość „zestawu” zawodów, jakie obecnie oferuje społeczeństwo i wybór tych najbardziej atrakcyjnych. Orientacja społeczna wchodzi w interakcję z profesjonalistą, chociaż nie są one identyczne. Są one ze sobą powiązane, o ile pozycja społeczna człowieka w społeczeństwie jest zdeterminowana przez charakter i treść jego pracy.

Jedną z funkcji edukacji jest stymulowanie samokształcenia, samokształcenia i ciągłego pragnienia wiedzy. Samokształcenie, samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności nie ograniczają się oczywiście do systemu szkolnego. Oczywiście szkoła może i powinna dać człowiekowi umiejętności samodzielnej pracy z książką, dokumentem itp. Jednak samokształcenie opiera się na wykształceniu ogólnym i zawodowym, a nie w zamian za to. Nowe możliwości techniczne i informacyjne telewizji edukacyjnej, sprzętu wideo, komputerów osobistych powinny znaleźć szerokie zastosowanie na potrzeby samokształcenia. Jednocześnie wykorzystanie technologii informatycznych nowych pokoleń będzie w coraz większym stopniu zdeterminowane ogólną kulturą człowieka – rozwojem logicznego myślenia, języka, matematyki, umiejętności obsługi komputera.

To jednak nie wszystko. W ramach systematycznej edukacji zapewnia się połączenie szkolenia z produktywną pracą. To nie tylko nabywa umiejętności zawodowych, nawyków zawodowych, otwiera możliwości zastosowania wiedzy z podstaw nauki w pracy, ale także uświadamia społeczne znaczenie pracy.

W warunkach postępu naukowo-technicznego rośnie rola bezpośredniego udziału uczniów szkół średnich, uczniów szkół zawodowych, liceów, kolegiów, techników, studentów w rozstrzyganiu konkretnych problemów naukowych i przemysłowych. W szkołach średnich specjalnych i wyższych rozwija się kreatywność naukowo-techniczna młodzieży, udział studentów w pracach badawczych i projektowych, w realizacji umów gospodarczych z przedsiębiorstwami.

Ostatnio publiczność wraz z edukatorami aktywnie dyskutuje o możliwościach i perspektywach relacji rynkowych, organizacji spółdzielni szkolnych. I to nie tyle o wzmocnienie bazy materialnej i finansowej, ile o szybkie wejście dziecka w realne życie, w codzienną opiekę starszego pokolenia.

Sposoby na poprawę edukacji

Dziś szkoła stoi przed trudnym wyborem – znaleźć najlepsze sposoby na dalszy jej rozwój. Ocena stanu i zmian w szkole jest niejednoznaczna. Wraz z edukacją zawodową i orientacją zawodową istotną rolę odgrywa humanizacja edukacji, rozwój samorządności oraz rozwijanie umiejętności praktycznych młodzieży w pracy organizacyjnej i społeczno-politycznej.

Na zachowania młodzieży duży wpływ ma mechanizm zarządzania szkołą. Ścisłe przestrzeganie norm i zasad demokracji, prawa, sprawiedliwości, rozgłosu w latach studiów staje się dla nich swego rodzaju standardem, z którym nadal porównuje swoje życie.

Ogromna rola i różne formy relacji uczniów z rówieśnikami z innych krajów. Spotkania w międzynarodowych obozach pracy i rekreacji, korespondencja, wyjazdy turystyczne przyczyniają się do kształtowania solidarności wśród młodzieży w walce o postępowe ideały ludzkości, nabywania mimo różnic umiejętności komunikacji obywatelskiej.

Wzrost świadomości narodowej rodzi problem kształtowania właściwych wytycznych życiowych dla młodych ludzi. Brak aktywnego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów szowinizmu, narodowe ograniczenia, arogancja i arogancja, niedocenianie pracy nad edukacją międzynarodową czynią niektóre grupy młodzieży przystępnym obiektem negatywnych przejawów.

System edukacji jest wciąż niewystarczający do kształtowania wysokich wymagań duchowych i preferencji estetycznych. Studium historycznej przeszłości, prawdziwy opis złożonych i sprzecznych etapów narodowej historii nie są wystarczająco połączone z samodzielnym poszukiwaniem własnych odpowiedzi na pytania stawiane przez życie. Ale oczywiście świadomość historyczna w połączeniu z samoświadomością narodową odgrywa kluczową rolę w obywatelskim zachowaniu uczniów.

Rewolucja naukowa i technologiczna zachęca do ciągłego uzupełniania wiedzy. Nie mają jednak jednorodnej struktury.

Poprawa edukacji jest nie do pomyślenia bez przezwyciężenia paraliżu, w jakim nauczyciele stanowią znaczną część kadry nauczycielskiej. Jeśli zastosujesz się do kryteriów formalnych – kształcenie specjalne, doświadczenie zawodowe, większość nauczycieli spełnia swój cel. Jeśli jednak oceniać ich działania pod kątem merytorycznym, warto zauważyć, że wielu z nich pozostaje w tyle za wyzwaniami współczesności.

Główną grupą nauczycieli są kobiety, choć od dawna wiadomo, że szkoła ma dotkliwy brak „męskiego wpływu” na kształcenie chłopców, młodych mężczyzn (i dziewcząt). Jednak niskie pensje nauczycieli i opóźnienia w ich wypłatach zaostrzyły ten problem.

Według specjalnych badań przeprowadzonych przez nauczycieli wiejskich, większość z nich znajduje się w znacznie gorszej sytuacji niż inni specjaliści od wsi. Nauczyciele często odrywają się od wykonywania obowiązków pedagogicznych, by wykonywać różne zadania niezwiązane z tymi obowiązkami. W rezultacie budżet czasowy nauczyciela staje się niezwykle napięty i niewiele pozostaje na samokształcenie i doskonalenie.

Szczególną wagę należy przywiązywać do wyposażenia procesu edukacyjnego w sprzęt, sprzęt komputerowy, materiały i oczywiście kwalifikowane zachęty dla nauczycieli.

Wyraźnie widać, że poszukiwanie najbardziej racjonalnych sposobów odnawiania wszystkich szczebli edukacji wymaga od socjologii jeszcze większego wysiłku w zakresie wszechstronnej analizy rzeczywistej sytuacji, identyfikowania kierunków jej rozwoju i uczestniczenia w rozwiązywaniu palących problemów potencjału intelektualnego.

Rozwój państwowości, odrodzenie i osiągnięcia kulturalne Ukrainy w połączeniu z ogólnymi procesami rozwoju cywilizacyjnego stawiają problemy edukacji na najwyższym poziomie. Musi stać się wiodącym priorytetem narodowym, ponieważ państwo i naród bez nowoczesnego systemu edukacji są pozbawione przyszłości, niezdolne do reprodukcji wartości kulturowych, zapewnienia konkurencyjności na światowym rynku zasobów gospodarczych i intelektualnych, przywrócenia i zachowania instytucji demokratycznych.

Dla współczesnej Ukrainy edukacja powinna stać się warunkiem i jednym z gwarantów historycznego przejścia narodu do nowego społeczeństwa demokratycznego z społecznie zorientowaną gospodarką rynkową, dzięki energii intelektualnej i odrodzonym wskazówkom moralnym. Ponadto międzynarodowe doświadczenia pokazują, że edukacja nie tylko przyczynia się do zachowania wartości kulturowych i zmiany społecznej związanej z wdrażaniem postępu naukowego i technologicznego oraz odnawianiem wiedzy, ale będzie postrzegana przez zaawansowaną ludzkość jako satysfakcjonująca inwestycja w przyszły.

Funkcje społeczne i społeczne zasady wychowania”

Według MV Pichi OM Semashko tradycyjnie wyróżnia następujące społeczne funkcje edukacji:

  • przekazywanie kultury, wiedzy i umiejętności;
  • naśladowanie doświadczeń społecznych iw ogóle duchowej sukcesji pokoleń;
  • socjalizacja jednostki i niektórych segmentów populacji;
  • regulacja równowagi społecznej i klasowej społeczeństwa;
  • integracja z nauką i przemysłem;
  • pośredni wpływ na procesy polityczne i narodowe itp.

Jeśli zasadniczo funkcję zdefiniujemy jako stosunek dwóch obiektów (grup), zgodnie z którym zmiany w jednym pociągają za sobą zmiany w innych, to w formie uogólnionej charakteryzują je następująco:

Funkcja zawodowa i ekonomiczna determinuje charakter związku edukacji z rozwojem sił wytwórczych społeczeństwa.

Funkcja wychowawcza zaburza proces harmonizacji i doskonalenia cech człowieka, stymuluje autorefleksję – głęboką świadomość własnej istoty i osobistego potencjału.

Funkcja społeczna zawiera możliwości wpływania na strukturę społeczną, tworzy określone kanały mobilności społecznej, ruchów ról i statusu.

Funkcja ochrony socjalnej rozszerza potencjalne możliwości społeczne osoby w samostanowieniu zawodowym i osobistym, zwłaszcza w warunkach rynkowych.

Funkcja humanistyczna podkreśla jej walory w przedmiocie działania i treści subiektywno-przedmiotowej.

Funkcja miejska ujawnia wpływ edukacji na procesy migracyjne (najbardziej widoczne jest to w działalności szkolnictwa wyższego).

Funkcja demograficzna podkreśla znaczenie czynników kulturowych i edukacyjnych w procesach demograficznych państwa (skład ludności, oczekiwana długość życia, małżeństwo, przyrost naturalny itp.).

Funkcja sukcesji historycznej i naśladowania doświadczeń społecznych odtwarza charakter relacji ze światem zewnętrznym i odzwierciedla zróżnicowanie struktury społeczno-rolowej społeczeństwa.

Wnioski. Kryzys na wielką skalę dotknął edukację prawie wszystkich krajów świata. Ma transnarodowy charakter i przejawy współczesnego globalnego problemu. Jednak jeszcze nie tak dawno radziecka nauka społeczna przypisywała to zjawisko wyłącznie krajom zachodnim, dogmatycznie argumentując, że zjawisko to jest obce socjalistycznemu systemowi edukacji.

Pierwsza naukowa diagnoza kryzysu oświaty została postawiona w pracach socjologicznych F. Coombsa w 1970 i 1985 roku. Dziś stwierdzenie tych wniosków jest akceptowane i pogłębiane przez wszystkie nauki socjologiczne, pedagogiczne i filozoficzne. Wychwytując strukturalne przejawy kryzysu, F. Coombs jako jeden z pierwszych zaproponował, by traktować edukację nie jako zbiór poszczególnych elementów, które są skierowane do nas tylko z jednej strony, ale jako jeden system.

To katastroficzne przejawy kryzysu systemowego są obiektywnym dowodem stanu i trendów w edukacji i piśmienności. Według UNESCO na początku lat 90. ponad 100 milionów dzieci w wieku szkolnym nie chodziło do szkoły, a liczba analfabetów na świecie sięgnęła prawie miliarda. W ostatnich latach w krajach rozwiniętych obserwuje się tendencję do zmniejszania liczby analfabetów, ale w rejonie „trzeciego świata” i początku XXI wieku. liczby te wzrosną.

Ponadto świat rozwinięty (w tym kraje WNP) potknął się w ostatniej dekadzie XX wieku. z nowym zjawiskiem – „ignorancją funkcjonalną”, która nie pozwala niektórym piśmiennym osobom wykonywać funkcji odpowiednich do ich poziomu wykształcenia. Według ekspertów liczba osób niewykształconych funkcjonalnie w niektórych wiodących krajach sięga dziesiątek milionów. Wreszcie, w niektórych słabo rozwiniętych krajach świata lub w krajach przechodzących restrukturyzację polityczną można opisać stosunkowo znaczne ograniczenie wzrostu lub ekspansji systemów edukacyjnych (dotyczy to w szczególności niektórych części edukacji publicznej na Ukrainie i innych krajach WNP).

Jakie są przejawy globalnego kryzysu edukacyjnego? Po pierwsze, według VM Picha, OM Semashko i NY Chernysha jest to kryzys socjalizacji.

Klasyczny system edukacji jest najmniej zdolny do zapewnienia młodym ludziom pełnego zakresu przyszłych ról społecznych. Rozwiązanie problemu bezbolesnego przystosowania się młodych ludzi do rzeczywistości, przezwyciężania zachowań dewiacyjnych i marginalnej egzystencji nie zostało jeszcze znalezione w optymalnej formie edukacji.

Po drugie, powiększająca się przepaść między edukacją a kulturą. Tradycyjne praktyki wychowawczo-dydaktyczne pozwalają na zdobywanie głównie wiedzy czy norm stylu życia, ale nie wartości duchowości i kultury, które zawarte są w edukacji w postaci eklektycznych surogatów (przedmiotów) i nie dają naśladownictwa w duchowym związku pokolenia.

Z roku na rok rosną zaległości w edukacji z przedmiotów ścisłych. Nauka XX wieku. radykalnie zmienił się w aspektach fundamentalnych i szczególnych: rozpoznał wiele prawd, zrezygnował z uniwersalnych ingerencji i odwołał się do zajęć etycznych, ale system edukacji zatrzymał się metodologicznie i dydaktycznie na podobieństwo XIX wieku, co obniża autorytet wiedzy i motywację do nauki.

Wreszcie, instytutowi nowoczesnej edukacji nie udało się przezwyciężyć problemu ludzkiego ucisku w człowieku, o czym świadczy funkcjonalne zadanie systemu oświaty polegające na przygotowaniu państwowych obiektów społecznej manipulacji, a nie podmiotów społecznego działania.

Ponadto przejawy globalnego kryzysu wiążą się z utrzymywaniem się dysfunkcji współczesnych systemów edukacyjnych, które nie spełniają oczekiwań społecznych ludzi w społeczeństwie. Znaczenie globalnego kryzysu dość boleśnie oddaje krytyka tradycyjnego paradygmatu edukacji, skoncentrowanego na wartościach technokratycznych i konformistycznych, które odnaleźć można we współczesnej literaturze socjologicznej, pedagogicznej i filozoficznej.

Kryzys edukacyjny w naszym kraju spowodowany był nie tylko czynnikami globalnymi, w szczególności upadkiem podstawowych zasad i dogmatów sowieckiego szkolnictwa, spowodowanym upadkiem minionego systemu polityczno-ideologicznego, nacjonalizacją i biurokratyzacją systemu oświaty; zniekształcenie celowości i funkcji społecznych szkoły; szczątkowa zasada finansowania edukacji i kultury; brak nowych modeli edukacji, alternatyw naukowych i formalnych; przepaść społeczna i etyczna między kadrą nauczycielską, studentami i uczniami; obniżenie prestiżu społecznego edukacji i inteligencji w społeczeństwie kryzysowym, jakim pozostaje społeczeństwo ukraińskie.

Współcześni socjologowie (A. Pechchei, F. Kumbas i in.) zwracają uwagę na przebieg ostatniej ćwierci XX wieku. globalny kryzys edukacyjny i dążyć do określenia kluczowych sposobów jego przezwyciężenia. W szczególności zwraca się uwagę na następujące przejawy tego kryzysu: narastanie „niewiedzy funkcjonalnej”, narastanie przepaści między edukacją a kulturą, opóźnienie edukacji z nauki, utrzymanie funkcji nowoczesnych systemów edukacyjnych, osłabienie wpływu edukacji na socjalizacja młodzieży i inne. Należy zauważyć, że Ukraina nie zapobiegła kryzysowi edukacyjnemu, dziedzicząc zarówno osiągnięcia i osiągnięcia, jak i nierozwiązane problemy i sprzeczności sowieckiego systemu oświaty i wychowania.

literatura

1. Socjologia: kurs ogólny VMPicha Kijów 2000.

2. Socjologia: (podręcznik) Marchuk PP Tarnopol 1998

3. Socjologia: podręcznik dla uczelni VN Lavrinenko, MA Naitov M .: Kultura i sport, UNITI 1998.

4. Socjologia: Podręcznik pod redakcją Sh.V. Tulenkova. – К.: , 1998r.

5. Socjologia: Podręcznik / pod redakcją Andrushchenko VP, Volovich VI itp. 1998

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.