Centralnym organem państwowej władzy wykonawczej w dziedzinie spraw wewnętrznych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy (MSW Ukrainy)

Podstawy prawne organizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy określa Konstytucja Ukrainy, obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy, akty Prezydenta Ukrainy i Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Wspólnymi funkcjami wszystkich ministerstw Ukrainy, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest zapewnienie realizacji polityki państwa w odpowiednich obszarach; pomoc przedsiębiorstwom i organizacjom w nawiązywaniu i stabilizacji powiązań gospodarczych, w tym gospodarczych z zagranicą; współdziałanie z innymi organami władzy wykonawczej państwa, organami samorządu terytorialnego, a także realizacja funkcji przewidzianych przez ustawodawstwo dotyczące działalności podległych struktur, przedsiębiorstw i organizacji.

Szczegółowe zadania, funkcje i metody działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy określa w tej sprawie specjalne rozporządzenie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy realizuje politykę państwa w zakresie ochrony praw i wolności obywateli, interesów społeczeństwa i państwa przed bezprawną ingerencją, organizuje i koordynuje działalność organów spraw wewnętrznych w celu zwalczania przestępczości, ochrony porządku publicznego i zapewnienia bezpieczeństwo publiczne.

W granicach swoich uprawnień Ministerstwo organizuje wykonywanie aktów ustawodawstwa Ukrainy i sprawuje systematyczną kontrolę nad ich wykonaniem; uogólnia praktykę stosowania aktów ustawodawczych w sprawach należących do jego kompetencji, opracowuje propozycje jej usprawnienia i przedstawia je Gabinetowi Ministrów Ukrainy.

Główne zadania i funkcje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy

Do głównych zadań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy należą:

 • organizowanie i koordynowanie działań organów spraw wewnętrznych w celu ochrony praw i wolności obywateli, interesów społeczeństwa i państwa przed bezprawną ingerencją, ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego;
 • udział w opracowywaniu i realizacji polityki państwa w zakresie zwalczania przestępczości;
 • zapewnienie zapobiegania przestępstwom, ich zaprzestania, wykrywania i dochodzenia, poszukiwania sprawców, podejmowania działań w celu wyeliminowania przyczyn i warunków, które przyczyniają się do popełnienia przestępstw;
 • organizacja ochrony i obrony szczególnie ważnych obiektów państwowych przez wojska wewnętrzne;
 • zapewnienie realizacji polityki państwa w zakresie obywatelstwa;
 • zapewnienie pracy paszportowej, meldunkowej i migracyjnej;
 • organizacja prac związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego;
 • realizacja na podstawie umowy ochrony własności wszystkich form własności;
 • wyznaczanie głównych kierunków doskonalenia pracy organów spraw wewnętrznych, udzielanie im pomocy organizacyjnej, metodycznej i praktycznej;
 • zapewnienie przestrzegania prawa w działaniach szeregowych i funkcjonariuszy organów spraw wewnętrznych, pracowników i służb Ministerstwa;
 • szkolenie organów spraw wewnętrznych i wojsk wewnętrznych w celu integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Zatem główne zadania MSW Ukrainy wynikają z ogólnych zadań przypisanych organom spraw wewnętrznych. Te główne zadania programują treść zarządzania sprawami wewnętrznymi prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz główne działania Ministerstwa.

Zadania te Ministerstwo realizuje za pośrednictwem organów lokalnych (organów spraw wewnętrznych), realizując następujące główne funkcje:

 • organizowanie prac w zakresie ochrony porządku publicznego na ulicach, placach, parkach, placach i innych miejscach publicznych, zapobieganie i rozwiązywanie wykroczeń administracyjnych oraz zapewnienie postępowań w sprawach o nie, których rozpatrzenie z mocy prawa powierzone jest organom ścigania;
 • organizowanie środków prewencyjnych i operacyjno-śledczych mających na celu zapobieganie, wykrywanie, zatrzymywanie i wykrywanie przestępstw, prowadzenie dochodzeń i dochodzeń wstępnych w sprawach o przestępstwa, których badanie jest z mocy prawa powierzone organom ścigania;
 • wdrożenie specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sądu, prokuratorów, spraw wewnętrznych, ceł, państwowej służby podatkowej, państwowej służby kontroli i audytu, rybołówstwa, ochrony lasów państwowych, Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, ich bliskich, a także środki bezpieczeństwa udział w postępowaniu karnym;
 • prowadzenie prac w zakresie wykrywania, wykrywania i ścigania przestępstw o charakterze międzyregionalnym i międzynarodowym, zwalczania przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami oraz przestępstw w sferze gospodarczej;
 • zapewnienie zapobiegania przestępczości;
 • zapobieganie bezdomności dzieci i przestępczości nieletnich;
 • poszukiwanie obywateli w sprawach przewidzianych prawem i umowami międzynarodowymi;
 • prowadzenie poszukiwań operacyjnych i księgowości kryminalistycznej;
 • przeprowadzanie oględzin w sprawach karnych oraz badań kryminalistycznych materiałów z czynności operacyjno-śledczych;
 • organizowanie przestrzegania ustawodawstwa dotyczącego paszportów, wjazdu na Ukrainę i wyjazdu z Ukrainy obywateli, pobytu na jej terytorium cudzoziemców i bezpaństwowców;
 • zapewnienie funkcjonowania systemu pozwoleń na kontrolę nabywania, przechowywania, przenoszenia i transportu broni, amunicji, materiałów wybuchowych i materiałów, innych przedmiotów i substancji do przechowywania i używania, dla których ustanowiono specjalne zasady, oraz otwieranie i eksploatację obiektów, w których są one są używane;
 • zapewnienie ewidencji i rozliczania auto, moto, – pojazdów i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wdrożenie państwowego nadzoru przeciwpożarowego, ochrony przeciwpożarowej osiedli i obiektów;
 • organizacja na podstawie umowy ochrony mienia wszelkiego rodzaju mienia;
 • wdrażanie działań na rzecz ratowania ludzi, ochrony ich bezpieczeństwa, zapewnienia porządku publicznego, ochrony mienia w przypadku klęsk żywiołowych, wypadków, pożarów, katastrof oraz eliminowania ich skutków;
 • wdrażanie środków ochrony środowiska;
 • zapewnienie reżimu stanu wojennego lub wyjątkowego w przypadku jego ogłoszenia na terytorium Ukrainy lub w określonych miejscowościach.

Należy zauważyć, że do niedawna jedną z najważniejszych funkcji organów ścigania była funkcja zapewnienia realizacji ścigania karnego oraz organizacja pracy instytucji penitencjarnych. Ale wraz z wejściem w życie Dekretu Prezydenta Ukrainy „O utworzeniu Departamentu Stanu Ukrainy do wykonywania wyroków” z 22.04.98 № 344/98 oraz Dekretu Prezydenta Ukrainy z 12.03.99 № 248/99, na podstawie zlikwidowanego Głównego Wydziału Wykonania Kar MSW Ukrainy, jako centralny organ władzy wykonawczej powołano Państwowy Departament Wykonania Wyroków Ukrainy. Był to jeden z kroków zmierzających do realizacji Koncepcji Rozwoju Systemowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zatwierdzonej Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 24 kwietnia 1996 r. nr 456.

Treść Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy jako centralnego organu administracji publicznej w dziedzinie spraw wewnętrznych obejmuje: opracowywanie ogólnych problemów w celu poprawy porządku publicznego w państwie, wdrażanie polityki kadrowej, szkolenia, kształcenie i szkolenie, rachunkowość i podział między władzami terytorialnymi i transportowymi, usługami przemysłowymi; organizacja zarządzania kierowanym przez niego systemem, rozwój i wsparcie organizacyjne decyzji zarządczych, planów długoterminowych i bieżących; wdrożenie ich przejrzystego funkcjonowania; zarządzanie operacyjne odpowiednimi podległymi organami, departamentami i agencjami, ustalanie skutecznych środków i metod ich działania.

Główne działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy

Zgodnie z głównymi zadaniami realizowane są główne działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

W zakresie ochrony porządku publicznego i walki z przestępczością Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy:

 • zapewnia realizację polityki państwa w tych sprawach, określa główne działania podległych organów, departamentów i agencji oraz skuteczne środki i metody wykonywania powierzonych im zadań;
 • organizuje pracę organów ścigania w zakresie ochrony porządku publicznego na ulicach, placach, parkach, parkach i w innych miejscach publicznych, zapobiegania i zaniechania wykroczeń administracyjnych oraz zapewnienia postępowania w ich sprawach (rozpatrzenie tego z mocy prawa powierzone jest organom ścigania agencje);
 • zbiera i analizuje informacje o przestępstwach popełnianych w miejscach publicznych, masowych zamieszkach, zbiorowych chuligaństwach, o skuteczności jednostek patrolowych i organów ścigania w zakresie racjonalnego użycia sił i środków oraz zarządzania nimi w utrzymaniu porządku publicznego w miastach, innych osiedlach;
 • współdziała z zainteresowanymi organami władzy wykonawczej państwa w opracowywaniu i organizacji realizacji planów ochrony porządku publicznego podczas ważnych wydarzeń o charakterze społeczno-politycznym, kulturalnym i sportowym, zwłaszcza w przypadku imprez o dużej liczbie osób;
 • przeprowadza kontrolę działalności operacyjnej i usługowej patroli policji i oddziałów Berkutu;
 • bada praktykę interakcji z żonami ludzi i innymi grupami publicznymi w celu ochrony prawa i porządku na ulicach iw miejscach publicznych;
 • koordynuje działania oddziałów służb Ministerstwa w zakresie wdrażania obowiązujących przepisów antyalkoholowych;
 • organizuje pracę trzeźwych lekarzy; zapewnia zapobieganie przestępczości;
 • przedkłada centralnym i lokalnym organom władzy wykonawczej państwa, przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom potrzebę usunięcia przyczyn i warunków przyczyniających się do popełniania przestępstw, organizuje wśród ludności prace wyjaśniające dotyczące porządku publicznego i przestępczości;
 • organizuje działania mające na celu ratowanie ludzi, ochronę ich bezpieczeństwa, zapewnienie porządku publicznego, ochronę mienia w przypadku klęsk żywiołowych, wypadków, katastrof oraz eliminację ich skutków;
 • organizuje wraz z organami państwowej władzy wykonawczej przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń o ochronie porządku publicznego;
 • zapewnia wysoką gotowość bojową i mobilizacyjną organów spraw wewnętrznych i sił bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • bierze udział, zgodnie z prawem, w zapewnieniu stanu wojennego lub wyjątkowego w przypadku jego ogłoszenia na terytorium Ukrainy lub w określonych miejscowościach.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy organizuje również realizację przez organy spraw wewnętrznych:

 • środki prewencyjne i operacyjno-śledcze mające na celu zapobieganie, wykrywanie, zatrzymywanie i wykrywanie przestępstw, prowadzenie dochodzeń i dochodzeń wstępnych w sprawach o przestępstwa, których dochodzenie jest z mocy prawa powierzone organom ścigania;
 • bezpośrednio prowadzi prace w zakresie wykrywania, wykrywania i ścigania przestępstw o charakterze międzyregionalnym i międzynarodowym, zwalczania przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami oraz przestępstw w sferze gospodarczej; organizuje badania w sprawach karnych i dochodzenia kryminalistyczne na materiałach czynności operacyjnych i dochodzeniowych, zapewnia udział specjalistów służby kryminalistycznej w czynnościach dochodzeniowych w określony sposób; organizuje informacyjne i analityczne wsparcie działalności organów spraw wewnętrznych, tworzy centralne fundusze referencyjne i informacyjne, ewidencję operacyjno-poszukiwawczą i kryminalistyczną, prowadzi statystykę państwową w granicach swoich uprawnień; organizuje i prowadzi poszukiwania obywateli w przypadkach przewidzianych przepisami prawa i umowami międzynarodowymi.

Relacje w zakresie działalności

Stosunki w dziedzinie policji między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy a odpowiednimi organami innych państw oraz międzynarodowymi organizacjami policyjnymi opierają się na umowach międzypaństwowych lub międzyrządowych, a także na umowach między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy a tymi organami i organizacjami. Podstawą prawną stosunków między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy a odpowiednimi organami innych państw i międzynarodowymi organizacjami policyjnymi są:

 • umowy międzypaństwowe;
 • umowy międzyrządowe;
 • umowy między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy a tymi organami i organizacjami.

Poza porozumieniami stosunki MSW Ukrainy z odpowiednimi organami innych państw i międzynarodowymi organizacjami policyjnymi mogą być sformalizowane w protokołach, decyzjach itp., które mają taką samą moc prawną jak porozumienia.

Umowy o współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy z odpowiednimi służbami obcych państw mogą być zarówno wielostronne, jak i jednostronne i określać współpracę i współdziałanie w jednym lub kilku obszarach działalności operacyjnej i usługowej. Porozumienia i inne dokumenty o współpracy w zakresie działalności policyjnej ogłaszane są zarządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy i obowiązują Ukrainę lub, w przypadku szczególnego zastrzeżenia, w wydzielonej części jej terytorium.

Za pisemną zgodą kierownictwa MSW Ukrainy, w celu realizacji istniejących umów o współpracy z odpowiednimi służbami obcych państw, szefowie służb MSW i ATC regionów przygranicznych mogą podpisywać odrębne protokoły przewidujące współpracę z określonymi usługami. Zapytania i instrukcje indywidualne kierowane do odpowiednich struktur państw obcych będących członkami WNP podpisują szefowie organów spraw wewnętrznych (szefowie jednostek śledczych), opieczętowane i przesyłane bezpośrednio do MSW, ATC, ATC tych państw.

Zapytania i instrukcje indywidualne przypisane do odpowiednich struktur państw obcych poza WNP podpisują szefowie organów spraw wewnętrznych (szefowie jednostek śledczych), opieczętowane i przesyłane za pośrednictwem odpowiednich służb oddziałowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy (przed podpisaniem niektóre protokoły szczegółowo regulujące procedurę takich relacji).

Pełniąc funkcję stosunków zewnętrznych z Ministerstwami Spraw Wewnętrznych WNP i zagranicy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy uczestniczy w opracowywaniu projektów międzynarodowych traktatów (porozumień) Ukrainy o zwalczaniu przestępczości, zapewnia wykonanie zawartych umów międzynarodowych ( umowy). Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy utworzono Biuro Narodowe Interpolu, które ma zapewnić pracę w tym kierunku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy wraz z innymi organami państwowymi i organizacjami publicznymi organizuje walkę z pijaństwem, włóczęgostwem, przestępczością nieletnich i innymi zjawiskami antyspołecznymi; kieruje działaniami organów ścigania w celu wdrożenia zasad systemu pozwoleń, który kontroluje pozyskiwanie, przechowywanie, przenoszenie, transport broni, amunicji, materiałów wybuchowych i materiałów, innych przedmiotów i substancji do przechowywania i używania specjalnych zasad oraz kontroluje otwieranie i obsługa projektów, w których są wykorzystywane; wdraża system paszportowy; zapewnia przestrzeganie ustawodawstwa o obywatelstwie Ukrainy, przestrzeganie przez cudzoziemców zasad pobytu na terytorium Ukrainy, wjazdu do kraju i wyjazdu za granicę, podróżowania po kraju.

W zakresie ochrony mienia i mienia osobistego obywateli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy zarządza jednostkami bezpieczeństwa, w tym specjalnymi, zapewnia im praktyczną pomoc w czynnościach urzędowych w celu ochrony przed ingerencją przestępczą szczególnie ważnych i innych obiektów, lokali z indywidualnymi mienie, mienie i ładunki, gotówka i papiery wartościowe, ochrona osób na podstawie umowy, ochrona porządku publicznego na obszarach usługowych; organizuje współpracę jednostek ochrony z odpowiednimi służbami organów ścigania innych państw, firm zagranicznych w zakresie ochrony mienia, osób fizycznych oraz standaryzacji technicznych środków ochrony; opracowuje i wdraża środki służące realizacji jednej koncepcji ochrony wszystkich rodzajów mienia; podsumowuje praktykę ustawodawstwa dotyczącego działań organów ścigania, odniesionych do kompetencji bezpieczeństwa, zapewnia podległym jednostkom pomoc metodyczną w usprawnieniu organizacyjnego i prawnego wsparcia ich działalności; przygotowuje regulaminy organizacji ochrony; świadczy usługi licencjonowania usług ochrony dla podmiotów gospodarczych; przeprowadza kompleksową analizę i planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa, opracowuje i wdraża środki ich doskonalenia, bada pozytywne doświadczenia i promuje ich wdrażanie; organizuje prace nad wykorzystaniem systemów alarmowych i scentralizowanych systemów nadzoru; prowadzi jednolitą politykę techniczną w zakresie rozwoju, produkcji i uruchamiania alarmów antywłamaniowych; opracowuje i wdraża środki usprawniające pracę wynalazczą i racjonalizacyjną, tworzy projekty, instalacje jednostek, które opierają się na zasadach samowystarczalności; tworzy wspólne, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, przedsiębiorstwa, firmy, spółki dla ochrony i rozwoju innych powiązanych działań, udziela zezwoleń jednostkom ochrony, organizuje inspekcje resortowego bezpieczeństwa oraz inspekcje zachowania wartości materialnych w obiektach własność państwowa.

W dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy organizuje wdrożenie Ustawy Ukrainy „O ruchu drogowym” oraz innych dokumentów normatywnych o zwalczaniu wypadków w transporcie przez podległe służby Państwowej Inspekcji Samochodowej, w oparciu o specjalizację ich poszczególne jednostki; uczestniczy w tworzeniu ram legislacyjnych i regulacyjnych niezbędnych do efektywnej pracy podległych służb w celu zapewnienia w ramach kompetencji Państwowej Inspekcji Samochodowej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zapewnia stały monitoring sytuacji operacyjnej na drogach Ukrainy oraz organizuje reagowanie na jej zmiany.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy podsumowuje i wdraża w działalność służb, jednostek GAI osiągnięcia nauki i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, współdziała z zainteresowanymi ministerstwami, resortami, koncernami, korporacjami, organizacjami, innymi stowarzyszeniami, Wojskowym Inspektoratem Samochodowym Ministerstwo Obrony Ukrainy, administracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, stowarzyszenia społeczne, których działalność związana jest z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy może być odpowiedzialne za monitorowanie stanu dróg i ulic, wdrażanie zautomatyzowanych systemów sterowania ruchem, koordynację działań wyspecjalizowanych wydziałów instalacji i konserwacji (sekcje), rejestracji i badań, ochrony środowiska i innych, a także jako instytucje badawcze.

W badaniach i szkoleniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, w oparciu o potrzeby praktyki, opracowuje i organizuje realizację programów kadrowych organów i departamentów spraw wewnętrznych, strażników wewnętrznych i konwojów, podejmuje działania w celu utrzymania dyscypliny i legalności w ich zajęcia; organizuje pracę podległych instytucji edukacyjnych, instytucji badawczych; podejmuje działania zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w celu zapewnienia ochrony prawnej i socjalnej pracowników, żołnierzy sił bezpieczeństwa wewnętrznego i konwojowego, emerytów organów spraw wewnętrznych, członków ich rodzin, opracowuje propozycje w tych sprawach i przedkłada je właściwym organom; uczestniczy w kształtowaniu polityki naukowo-technicznej w zakresie spraw wewnętrznych; organizuje i koordynuje wdrażanie dorobku naukowego i najlepszych praktyk, zapewnia rozwój uzbrojenia, narzędzi specjalnych, technicznych i kryminalistycznych dla organów ścigania, wojsk wewnętrznych i ochrony konwojów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy uczestniczy w badaniach naukowych, kryminologicznych i socjologicznych, opracowując na ich podstawie państwowe programy zwalczania przestępczości i egzekwowania prawa.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy mogą zostać utworzone odpowiednie rady i komisje w celu rozpatrywania naukowych zaleceń i propozycji dotyczących głównych działań organów spraw wewnętrznych, omawiania kluczowych programów i rozwiązywania innych problemów. ich skład i regulamin zatwierdza Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

W zakresie działalności finansowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy organizuje prace w Ministerstwie i podległych organach w zakresie finansowania, pracy, płac, prognoz ekonomicznych, rachunkowości i sprawozdawczości, czynności kontrolnych i audytowych; opracowuje środki mające na celu poprawę efektywności zasobów pieniężnych i materialnych; zapewnia wypełnienie zobowiązań finansowych wobec państwa.

W zakresie zaopatrzenia materialno-technicznego, wojskowo-technicznego, wojskowego i gospodarczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy organizuje w określony sposób materialne i techniczne wsparcie działalności podległych organów, jednostek, instytucji i organizacji, sił bezpieczeństwa wewnętrznego, kontroluje prawidłowe wykorzystanie zasobów i funduszy; decyduje o zaopatrzeniu materialnym personelu organów spraw wewnętrznych; organizuje transport, zaopatrzenie w energię, udostępnianie środków komunikacji, mieszkalnictwo i usługi komunalne oraz inne zaspokajanie potrzeb gospodarczych organów spraw wewnętrznych; przedstawia właściwym organom państwowej władzy wykonawczej propozycje sporządzenia planów inwestycji kapitałowych na budowę obiektów administracyjnych, przemysłowych, socjalnych, wojskowych i mieszkaniowych, monitoruje ich realizację.

Zgodnie z ustaloną procedurą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy składa wnioski o przydzielenie specjalnych i wojskowych stopni kierownictwa wyższego szczebla, ustala zgodnie z obowiązującym prawem procedurę odwoływania do rezerwy lub rezygnacji. Ministerstwo zapewnia ścisłe przestrzeganie rządów prawa w działalności organów, ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw i organizacji systemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy; organizuje terminowe i dokładne rozpatrywanie wniosków, skarg, wniosków obywateli, podejmuje działania w celu wyeliminowania niedociągnięć w działalności organów ścigania.

Zarządzanie sprawami wewnętrznymi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy zapewnia przywództwo w dwóch głównych formach:

 • scentralizowane zarządzanie;
 • bezpośrednie zarządzanie operacyjne.

Zarządzanie scentralizowane obejmuje: czynności zarządcze dotyczące najważniejszych zagadnień pracy organów spraw wewnętrznych, wyznaczanie jej głównych kierunków; doskonalenie systemu zarządzania i organizacji pracy; publikacja regulaminów resortowych; rozliczanie i dystrybucja zasobów ludzkich i materialnych; realizacja funkcji koordynacyjnych, kontrolnych, a także inspekcyjnych; badanie, uogólnianie i upowszechnianie pozytywnych doświadczeń w zakresie organizacji porządku publicznego i walki z przestępczością; ustalanie na podstawie ustawodawstwa Ukrainy trybu i metod działania operacyjno-obsługowo-organizacyjnego organów spraw wewnętrznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy wykonuje swoje uprawnienia bezpośrednio i poprzez należycie utworzone główne departamenty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu, obwodzie kijowskim i kijowskim, departamenty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodach, Sewastopol i transport oraz przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje należące do sfery jej zarządzania.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy ma prawo otrzymywać od ministerstw, innych centralnych organów państwowej władzy wykonawczej, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji informacji niezbędnych do wykonywania zadań zleconych Ministerstwu; zaangażowanie uczelni i innych instytucji, a także niektórych naukowców i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w tym praktyków, w opracowywanie aktualnych zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, konsultacji i egzaminów; zawieranie umów o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości i innych spraw należących do właściwości Ministerstwa z właściwymi organami innych państw; zwoływanie w przepisanym trybie posiedzeń w sprawach należących do jego kompetencji.

Bezpośrednie zarządzanie operacyjne sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy w przypadkach jego bezpośredniej komunikacji administracyjnej z podległymi organami spraw wewnętrznych wszystkich szczebli. Ministerstwo zarządza na terenie Ukrainy organami, służbami, organizacjami, wojskami wewnętrznymi, resortowymi instytucjami edukacyjnymi, instytucjami badawczymi, organami logistycznymi i innymi instytucjami wchodzącymi w skład systemu Ministerstwa. Z reguły Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy realizuje funkcje zarządzania operacyjnego w stosunku do bezpośrednio mu podległych organów, służb, instytucji i organizacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy jako organ zarządzający jest systemem elementów współdziałających. Na jego strukturę organizacyjną składają się następujące elementy (pododdziały): kierownictwo ministerstwa, centrala, departamenty, filie, departamenty i wydziały, departamenty i wydziały funkcjonalne.

Wśród elementów strukturalnych główną rolę pełni kierownictwo resortu, w skład którego wchodzą minister, sekretarz stanu i pierwszy zastępca, zastępcy, zarząd.

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy kieruje minister, którego powołuje premier Ukrainy, a odwołuje prezydent Ukrainy.

Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy:

 • kieruje Ministerstwem, jest osobiście odpowiedzialny przed Prezydentem Ukrainy i Gabinetem Ministrów Ukrainy za opracowanie i realizację polityki państwa w zakresie ochrony praw i wolności obywateli, interesów publicznych i państwowych przed bezprawną ingerencją, ochrony społeczeństwa porządek, bezpieczeństwo publiczne, przestępczość, zadania i funkcje;
 • kieruje i koordynuje jako członek Gabinetu Ministrów Ukrainy realizację działań centralnych organów wykonawczych w sprawach należących do jego kompetencji, określa priorytety polityczne i priorytety strategiczne dla bezpośredniej pracy Ministerstwa, sposoby osiągnięcia tego celu;
 • przedkłada w przewidziany sposób do rozpatrzenia Gabinetowi Ministrów Ukrainy projekty ustaw Ukrainy, akty Prezydenta Ukrainy i Gabinetu Ministrów Ukrainy, których wykonawcą jest Ministerstwo;
 • podpisuje normatywne akty prawne Ministerstwa;
 • zatwierdza projekty ustaw Ukrainy, akty Prezydenta Ukrainy i Gabinetu Ministrów Ukrainy w sprawach należących do kompetencji Ministerstwa;
 • występuje z propozycjami do Gabinetu Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia i likwidacji wyższych uczelni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy;
 • powołuje i odwołuje kierowników organów terytorialnych i transportowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz przedsiębiorstw, instytucji i organizacji należących do sfery kierownictwa Ministerstwa;
 • przedstawia Gabinetowi Ministrów Ukrainy wnioski w sprawie utworzenia, reorganizacji i likwidacji organów rządowych w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz wnioski w sprawie powołania i odwołania ich szefów;
 • przydziela w określony sposób oficerom i dowódcom organów spraw wewnętrznych stopnie specjalne, żołnierzom wojsk wewnętrznych stopnie wojskowe, zachęca, pociąga ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej itp.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy organizuje swoją pracę na zasadzie kolegialności i jedności. Aby uzgodnić kwestie związane z uprawnieniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, omówić jego najważniejsze działania w Ministerstwie, zarząd składający się z Ministra (Prezesa Zarządu), jego pierwszych zastępców i zastępców, innych urzędników Ministerstwa oraz przedsiębiorstw, instytucji i organizacji należących do sfery kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Decyzje zarządu są co do zasady wykonywane na podstawie zarządzeń Ministra. Rada rozpatruje główne kwestie związane z organizacją i praktyczną działalnością systemu spraw wewnętrznych, omawia wdrażanie, dobór i wykorzystanie personelu, projektuje najważniejsze regulacje, wysłuchuje sprawozdań Ministra Spraw Wewnętrznych Autonomicznej Republiki Krymu, sprawozdań naczelników spraw wewnętrznych, głównych departamentów, urzędów i wydziałów Ministerstwa oraz innych instytucji systemu spraw wewnętrznych.

Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy zwołuje zebrania kierowników i innych pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, organizuje konferencje naukowe i praktyczne, na których wysłuchuje i omawia kwestie wzmocnienia prawa i porządku, kwestie związane z poprawą spraw wewnętrznych.

Struktura organizacyjna centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy

Strukturę organizacyjną centralnego urzędu MSW Ukrainy, a także innych organów spraw wewnętrznych określają ich zadania i funkcje, które dzielą się na podstawowe, pomocnicze i organizacyjne oraz kontrolne.

Główne funkcje określają przeznaczenie organów ścigania. To organizacja i zapewnienie ochrony porządku publicznego, zapobiegania, zaprzestania i wykrywania przestępstw, ścigania przestępstw, bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

Funkcje rezerwowe mają na celu realizację głównych funkcji Ministerstwa: obsadę kadrową, dystrybucję, pośrednictwo pracy, edukację i szkolenia; opieka medyczna dla funkcjonariuszy organów ścigania; funkcja finansowa i planistyczna; funkcje produkcyjne i gospodarcze; wsparcie logistyczne, zaopatrzenie, prowadzenie ewidencji itp.

Funkcje organizacyjne i kontrolne obejmują: informacyjną i analityczną; opracowywanie projektów złożonych decyzji; planowanie długoterminowe i bieżące; kontrola wydajności; uogólnienie działań zarządczych; przygotowywanie projektów dokumentów informacyjnych dla agencji rządowych, Prokuratury Ukrainy, Sądu Najwyższego Ukrainy itp.

Departamenty, departamenty i wydziały centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy badają stan i podsumowują doświadczenia z pracy w terenie, przygotowują propozycje dotyczące zarządzania, organizują wykonanie instrukcji Ministerstwa, kontrolują odpowiednich podwładnych. Te jednostki strukturalne są budowane w oparciu o specjalizację branżową.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, jako centralny organ władzy wykonawczej, kieruje lokalnymi organami spraw wewnętrznych w zakresie zapewnienia porządku publicznego i zwalczania przestępczości.

Departamenty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodach są tworzone zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. W swoich działaniach podlegają centralnemu urzędowi MSW. Departamenty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w regionach bezpośrednio na terenie pełnią funkcje władzy wykonawczej w zakresie spraw wewnętrznych. Swoje zadania wykonują za pośrednictwem odpowiednich służb sektorowych, a także miejskich i powiatowych wydziałów (administracji) spraw wewnętrznych, innych urzędów oddolnych.

Ważne miejsce w działalności MSW zajmuje centrala. Pomagają kierownictwu w przygotowywaniu, podejmowaniu i wdrażaniu decyzji. Centrala na bieżąco analizuje sytuację operacyjną w regionie, przygotowuje propozycje konkretnych działań dla realizacji zadań zleconych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, zapewnia wprowadzenie naukowo uzasadnionych form planowania pracy we wszystkich częściach personelu, prowadzi kompleksowe kontrole wewnętrzne spraw, monitoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych formy działalności organizacyjnej i operacyjnej.

Główne formy kierowania podległymi pracownikami MSW to: wydawanie poleceń, instrukcji i odrębnych instrukcji, zatwierdzanie planów działań; uogólnianie i rozpowszechnianie pozytywnych form pracy poprzez publikację recenzji, seminariów, spotkań, spotkań itp.; kontrola (kontrola, wysłuchiwanie meldunków z ziemi, kierowanie zespołów do niższych organów spraw wewnętrznych, analiza meldunków i meldunków).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy stale podejmuje działania mające na celu doskonalenie metod zarządzania Departamentem Regionalnym MSW przez podległe jednostki w celu pomyślnej realizacji zadań powierzonych organom spraw wewnętrznych.

Departamenty (departamenty) spraw wewnętrznych – zamiejscowe organy administracji państwowej, które bezpośrednio pełnią funkcje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy na terenie miasta, rejon. Stanowią one główne ogniwo w systemie organów spraw wewnętrznych.

Miejskie (rejonowe) wydziały (wydziały) spraw wewnętrznych realizują praktycznie zadania wspólne dla wszystkich części, które określają ustawy Ukrainy, uchwały rządu, a także akty rad lokalnych deputowanych ludowych. Na podstawie ustaw i regulaminów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, wydając rozkazy (instrukcje), określają formy i metody działania aparatu spraw wewnętrznych na terenie do realizacji zadań.

Lokalne organy ścigania mają do odegrania wiodącą rolę w ochronie porządku publicznego i zwalczaniu przestępczości. To oni własnymi środkami i środkami zapewniają porządek w miejscach publicznych, zapobiegają i powstrzymują przestępstwa.

Komendy policji miejskiej i powiatowej podejmują działania mające na celu ochronę godności i bezpieczeństwa osobistego obywateli oraz ich mienia. Urządzenia te bezpośrednio rozpatrują wnioski, skargi i zgłoszenia obywateli, organizacji państwowych i publicznych o popełnieniu przestępstw lub przygotowaniu się do nich oraz podejmują w tym zakresie odpowiednie działania.

W celu zwalczania przestępczości organy te prowadzą prace prewencyjne, podejmują działania operacyjno-śledcze w celu rozpoznania oznak przestępstw i sprawców ich popełnienia, ustalenia przyczyn i warunków, które przyczyniły się do przestępczości na terenie służby oraz podjęcia działań w celu ich wyeliminowania.

Miejskie i powiatowe wydziały (administracje) spraw wewnętrznych organizują działania w celu wykonania orzeczeń sądowych, zarządzają systemami paszportowymi i zezwoleń, podejmują działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i pieszych, nadzorują stan techniczny pojazdów mechanicznych. W granicach swoich uprawnień pomagają urzędnikom w wykonywaniu ich obowiązków służbowych w przypadkach, gdy obywatele odmawiają spełnienia ich wymogów prawnych.

Struktura miejskich i powiatowych wydziałów (urzędów) spraw wewnętrznych odpowiada ich głównym funkcjom. Określają go stany, w których nazwy stanowisk, ich liczba, pensje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy zatwierdza kadry odpowiednich organów spraw wewnętrznych w ramach funduszu kadrowo-płacowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.