Siły Zbrojne Ukrainy podczas walk narodowowyzwoleńczych 1917-1920. Ukraińskie formacje wojskowe II wojny światowej. sowiecki ruch partyzancki na okupowanej Ukrainie

Siły Zbrojne Ukrainy podczas walk narodowowyzwoleńczych 1917-1920

W czasie I wojny światowej rząd rosyjski zmobilizował prawie całą męską populację Ukrainy. Wraz z rewolucyjnymi wydarzeniami 1917 r. na Ukrainie rozpoczął się ruch wojskowy, którego celem było utworzenie armii narodowej. Organizowane są kluby wojskowe, które tworzą ukraińskie jednostki wojskowe i przenoszą ukraińskich żołnierzy do służby na ich ziemi. Rosyjski rząd rewolucyjny i dowództwo wojskowe były temu wrogie. W 1917 r. spontanicznie powstało wiele ukraińskich jednostek wojskowych. Jednak dopiero po ogłoszeniu przez Radę Narodową Ukraińskiej Republiki Ludowej (UPR) rozpoczęło się tworzenie narodowych sił zbrojnych.

W dniu 16 stycznia 1918 r. Rada Centralna Ukraińskiej Republiki Ludowej uchwaliła ustawę o utworzeniu armii ludowej na zasadach policyjnych do obrony państwa przed wrogiem zewnętrznym. Został utworzony terytorialnie (powiatowo). Utworzono odrębne jednostki personalne. Szkolenie żołnierzy prowadzili instruktorzy wojskowi. Zatwierdzono tymczasowy mundur (mundur) armii ukraińskiej. Insygnia rodzaju wojsk i numery jednostki wojskowej zostały wyhaftowane na prostokątnej niebieskiej dziurce, którą umieszczono na kołnierzu bluzy. Rodzaj armii wskazano następująco: piechota – dwa karabiny w poprzek; artyleria – dwie lufy armat; kawaleria – dwa miecze itp. W wojsku nie ustanawiano stopni (stopni) wojskowych, wprowadzano jedynie stanowiska wojskowe i odnotowywano pełnione funkcje. Takimi insygniami były srebrne lub złote szewrony o kącie w górę o różnej liczbie – w zależności od położenia były mocowane do prawego rękawa powyżej łokcia. W kwietniu 1918 r. podjęto decyzję o przeorganizowaniu MO w regularną armię ukraińską złożoną z 8-10 wojskowych korpusów terytorialnych. Jednak rząd UPR nie miał na to czasu.

29 kwietnia 1918 r. doszło do zamachu stanu i do władzy doszedł rząd hetmana z gen. P. Skoropadskim (1873-1945). Powołał generałów rosyjskich i niemieckich na stanowiska ministra wojny i wiceministrów państwa ukraińskiego, co utrudniało tworzenie armii ukraińskiej.

W lipcu 1918 r. Rada Ministrów uchwaliła ustawę o powszechnej służbie wojskowej, zatwierdziła plan organizacji armii ukraińskiej. Ustalono termin czynnej służby wojskowej: w piechocie – dwa lata, w kawalerii i artylerii – trzy, w marynarce wojennej – cztery. Służba w rezerwie miała trwać do 38 lat, aw milicji od 39 do 45 lat. Nabór planowany był dwa razy w roku: jesienią i wiosną. Przewidywano, że armia ukraińska będzie składać się z 16 korpusów (armia, kawaleria), 7 dywizji, trzech batalionów ciężkich, szwadronu bombowców, dwóch pontonów i czterech baraków kolejowych. Aby szkolić personel wojskowy, opracowano system instytucji edukacyjnych: akademię wojskową z trzyletnim okresem studiów, szkołę lotniczą, cztery szkoły podchorążych, dwie szkoły sierżantów dla piechoty i jedną dla kawalerii, artylerii i służby technicznej. W skład armii ukraińskiej wchodził Korpus Zaporoże, przemianowany na Oddzielną Dywizję Zaporoże, Zaporoże i Kosze Czarnomorskie (po 400 Kozaków). Hetman P. Skoropadski utworzył dywizje serdiuków i sirozhupanników, w Białej Cerkwi odtworzył oddział strzelców siczowych. W listopadzie 1918 r. liczebność wojsk ukraińskich bez kozaków dochodziła do 60 tys. Rozwścieczony oddział składał się z synów zamożnych chłopów, którzy byli ostoją władzy hetmańskiej. Z Ukraińców wziętych do niewoli w Austrii utworzono podział chłopów pańszczyźnianych. Oddzielny oddział strzelców siczowych składał się z żołnierzy siczowych pułku galicyjskiego i ochotników z Ukraińców Dniepru.

W tym samym czasie w okresie hetmanizmu P. Skoropadski zorganizował na Ukrainie wiele rosyjskich jednostek ochotniczych: „południowych”, „północnych”, Astrachania, Saratowa i innych. Wyśmiewali wszystko, co ukraińskie, organizowali defilady w ukraińskich miastach, bezkarnie prowadzili propagandę przeciwko państwu ukraińskiemu, utrudniali rozwój armii ukraińskiej.

Ukrainizacja Floty Czarnomorskiej rozpoczęła się w 1917 roku. Pierwszym statkiem, który podniósł ukraińską flagę (w lipcu 1917 r.) był niszczyciel „Enviable”. Cztery miesiące później połowa statków Floty Czarnomorskiej podniosła ukraińską flagę narodową. W marcu 1918 r. Rada Centralna ogłosiła utworzenie floty wojskowej i transportowej UPR na Morzu Czarnym i Azowskim. Marynarka Wojenna Ukrainy składała się z trzech brygad pancerników (9 okrętów), jednej brygady krążowników (2 okręty), brygady hydrokrążowników (6 okrętów), dywizji niszczycieli (27 eskadr niszczycieli), 27 okrętów podwodnych, kilku transportowców i wielu dywizji … Flota obejmowała również marines (Czarnomorski Korpus Piechoty Morskiej i trzy pułki piechoty morskiej) oraz samoloty morskie (20 wodnosamolotów).

W listopadzie 1918 r. hetman P. Skoropadski bez zgody ludu ogłosił Ukrainę częścią Rosji. Dla ratowania państwowości ukraińskiej powołano Ukraiński Związek Narodowy, na którego czele stanął W. Wynnyczenko (1880-1951) oraz nowy rząd – Dyrektoriat Ukraińskiej Republiki Ludowej. Strzelcy Sicz, wspierani przez masy chłopskie Wołoserkiwszczyny, zbuntowali się przeciwko hetmanowi. Dywizja Dniepru (10 000 ludzi) jest formowana w regionie Trypillia. Chłopi, robotnicy i inteligencja wstępują do armii ukraińskiej.

14 grudnia 1918 r., po ustąpieniu P. Skoropadskiego, przywrócono Ukraińską Republikę Ludową. Siły zbrojne Ukrainy liczyły wówczas 300 tys., ale ich zdolność bojowa była niewielka: brakowało wykwalifikowanego personelu wojskowego, pozostało niewiele regularnych jednostek wojskowych, a powstańcy byli słabo zorganizowani.

Przed wojną domową armia Dyrektoriatu składała się z 6 dywizji, dwóch korpusów – Strzelców Zaporoskich i Strzelców Siczowych. Pozostałe formacje wojskowe były niestabilne, stopniowo tracąc siłę militarną. Po klęsce w walkach z Armią Czerwoną na prawym brzegu Ukrainy Armia Dniepru została zreorganizowana i przeniesiona na Wołyń. Dyrekcja Ukraińskiej Republiki Ludowej zaczęła koordynować działania dwóch armii ukraińskich, naddnieprzańskiej i galicyjskiej. Jednak ich siły i rezerwy nie były doskonale zorganizowane i po pięciu miesiącach walk armia ukraińska została pokonana. Centrum walki zbrojnej narodu ukraińskiego o jego wyzwolenie przeniosło się na Ukrainę Zachodnią. W grudniu 1919 r. rząd Dyrektoriatu uznał Zachodnioukraińską Republikę Ludową (WUPR), a jeszcze wcześniej – w styczniu 1919 r. – ogłoszono w Kijowie akt zjednoczenia ziem ukraińskich.

Ukraińska Armia Galicyjska (UGA) powstała na Zachodniej Ukrainie na początku 1919 roku. Miała 45 chat piechoty, 40 baterii artyleryjskich i kilkaset kawalerii. Było około 25 000 karabinów, 150 pistoletów i do 600 szabli. UGA składało się z setek sił powietrznych, wielu pomocniczych jednostek wojskowych. Rząd Dyrektoriatu przekazał UGA sześć pojazdów opancerzonych. Łączna liczba UGA z tylnymi jednostkami na koniec 1919 roku wynosiła do 100 tys. osób.

W siłach zbrojnych Ukraińskiej Republiki Ludowej opracowano nowe, nieznane w historii metody prowadzenia działań wojennych. Większość armii z tamtych czasów w czasie wojny atakowała wroga solidnym frontem o szerokości do tysiąca kilometrów. Armia ukraińska wykazała się niezwykłą mobilnością, mobilnością, zwrotnością, ponieważ posiadała małe jednostki wojskowe (pododdziały) na całym terytorium frontowym. Jednym z głównych środków walki (obronna, ofensywna) były pociągi pancerne, pojazdy pancerne, pod osłoną których działała piechota i kawaleria. Pociągi pancerne i pojazdy opancerzone jako pierwsze wkroczyły do bitwy, a następnie piechota rozmieszczona w linii bojowej. Pociąg pancerny składał się z lokomotywy pancernej, wagonów pancernych wzmocnionych specjalnymi belkami i metalem oraz 2-4 platform osłonowych. Pociąg pancerny był uzbrojony w kilka karabinów maszynowych i 1-2 lekkie armaty polowe. Pojazdy opancerzone, uzbrojone w karabiny maszynowe, a czasem w armatę, były wykorzystywane do rozpoznania, ochrony bojowej piechoty, łączności.

Główną jednostką taktyczną jednostek piechoty były chaty; 3-5 chat zjednoczono w brygady.

Broń była trofeum, projekt zagraniczny (austriacki, niemiecki, rosyjski). Jednostki piechoty z karabinami maszynowymi były uzbrojone w karabiny maszynowe systemu Schwarzlose.

Kilkaset miało wydziały moździerzy i dział polowych. Bronią strzelca (piechoty) był karabin systemu Manlicher, później karabin modelu rosyjskiego, granaty.

Brygada i pułk składały się z 4-5 baterii artyleryjskich; każdy mały 4-5 pistoletów. Brygada posiadała co najmniej jedną baterię dział dalekiego zasięgu lub haubic (kaliber 105 mm) oraz trzy baterie dział polowych (austriacka – 78 mm, rosyjska – 75 mm).

Pułk Lotniczy (eskadra) miał 200 samolotów (niemiecki i francuski); przeprowadzali rozpoznanie, niszczyli obiekty wojskowe i samoloty wroga.

Kawaleria była uzbrojona w miecze i krótkie karabiny. Każda setka kawalerii posiadała również jednostkę lekkich karabinów maszynowych.

Ukraińska Armia Galicyjska posiadała także pomocnicze jednostki wojskowe: gospodarcze, dowództwo, żandarmerię polową i inne. Nowe uzupełnianie wojsk szkolono w jednostkach wojskowych w odrębnych grupach badawczych.

Żołnierze Armii Dniepru nie nosili tego samego munduru, ale nosili własne lub trofeum ubrania i buty. Ten problem został nieco lepiej rozwiązany w UGA. Mundur bojowy bojowników UGA był podobny do austriackiego; nosili krótką kurtkę (bluzkę), spodnie z wywinięciami, buty lub buty. Każdy otrzymał krótkie płaszcze i okrągłe kapelusze z miękkim dnem i twardym brzegiem, ubarwione odpowiednio do rodzaju wojska. Na rękawie naszyto wyróżnienia; były to srebrne wstążki o różnych szerokościach iw różnych ilościach.

Ukraińskie formacje wojskowe II wojny światowej

Proklamacją z 1922 r. s. CPCP, której częścią stała się Ukraina, kwestie obrony naszej ziemi zostały całkowicie przeniesione na kierownictwo związkowe.

Na Ukrainie Zachodniej byli żołnierze armii ukraińskiej walczyli nielegalnie z władzami polskimi. W 1920 r. powstała podziemna Ukraińska Organizacja Wojskowa (UMO); jednak walczyła siłą. W 1929 r. grupy patriotyczne Ukrainy Zachodniej zjednoczyły się w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), której celem była walka o przywrócenie niepodległości Ukrainy i utworzenie jednego, zjednoczonego państwa.

15 marca 1939 r. na terytorium Czechosłowacji proklamowano niepodległą Ukrainę Karpacką i utworzono jej armię narodową Sicz Karpacka, liczącą od 10 000 do 12 000 strzelców. Za sankcją Niemiec w tym samym roku armia węgierska udusiła młode państwo. W nierównej walce zginęło ponad 5000 Ukraińców.

Z początkiem II wojny światowej, po ataku hitlerowskich Niemiec na ZSRR, nasiliła się narodowa walka narodu ukraińskiego. Doprowadziło to do pewnych

zróżnicowanie populacji. Część Ukraińców (do 13 tys. osób) zetknęła się z nazistami w walce ze stalinizmem i została żołnierzami Ochotniczej Dywizji SS SS Halicyna, która złożyła przysięgę wierności III Rzeszy. Dowódcami w nim byli oficerowie niemieccy. Dywizja znajdowała się pod nadzorem przywódców Rzeszy.

Większość narodu ukraińskiego walczyła z faszyzmem w Siłach Zbrojnych ZSRR, oddziałach partyzanckich i organizacjach podziemnych. Na Ukrainie do armii regularnej wstąpiło ponad 4,5 mln osób, w tym 200 tys. ochotników.

Trzecią grupę ludności ukraińskiej stanowiły oddziały partyzanckie ukraińskich nacjonalistów – Ukraińska Powstańcza Armia (UPA). W czasie II wojny światowej przez formacje zbrojne UPA-OUN przeszło ponad 400 000 żołnierzy.

sowiecki ruch partyzancki na okupowanej Ukrainie

W pierwszym roku wojny ruch partyzancki był słabo zorganizowany. Grupy były małe, słabo uzbrojone. Powstały one głównie w leśno-stepowej strefie Ukrainy z żołnierzy Armii Czerwonej, którzy wyszli z okrążenia, zbiegli z niewoli i działaczy sowieckich. Oddziały partyzanckie były uzupełniane i wspierane na wszelkie możliwe sposoby przez ludność Ukrainy. Pierwsze protesty partyzanckie przeciwko nazistom były sporadyczne. Dopiero w sierpniu 1942 r., wraz z powstaniem partyzanckiej grupy specjalnej pułkownika Dmitrija Miedwiediewa (1898-1954), rozpoczął się masowy ruch partyzancki na Ukrainie. Powstały duże formacje i oddziały partyzanckie pod dowództwem S. Kovpaka (1887-1967), O. Saburowa (1908-1974), O. Fiodorowa (1901-1989) i innych.

Działania sowieckich oddziałów partyzanckich na zachodniej Ukrainie nie znalazły takiego poparcia wśród ludności, jak we wschodniej i centralnej części.

Główną formą wojny partyzanckiej było zniszczenie niemieckiej komunikacji (wojna kolejowa, drogowa). Duże oddziały również ćwiczyły taktykę rajdową. W ten sposób w 1943 roku przeprowadzono słynny karpacki najazd S. Kovpaka. Wprawdzie nie osiągnął swojego celu – zniszczenie pól naftowych Podkarpacia, ale zrobiło ogromne wrażenie na całej ludności Ukrainy, pokazało siłę Armii Czerwonej. Uzupełnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii odbywało się w trzech konspiracyjnych szkołach wojskowych: oficerskiej (oficerskiej) w Wielkich Mostach, podoficerskiej (senior) w Klevanie (Wołyń) i szkole na Pomorianach (Galicja). Ponadto na Wołyniu i Podolu odbywały się różne kursy wojskowe. Na północno-zachodniej Ukrainie w lasach odbywały się szkolenia i szkolenia grup zbrojnych.

Od sierpnia 1943 r. UPA składała się z małych międzynarodowych oddziałów żołnierzy (Włochów, Rumunów, Niemców, Węgrów itp.), którzy zdezerterowali ze swoich armii.

Od lutego 1943 r. UPA zintensyfikowała walkę zarówno z nazistami, jak i sowiecką partyzantką. UPA uwalnia jeńców wojennych z hitlerowskich obozów koncentracyjnych (Łuck, Kowel, Kiwerce), ukraińskich jeńców z nazistowskich więzień (Dubno, Łuck, Kowel), przejmuje fabrykę amunicji w Orżewie i żywność wysyłaną do Niemiec. Podobnie jak w sowieckich oddziałach partyzanckich, UPA ćwiczyła taktykę najazdów na tyły nazistów, urządzała zasadzki, naloty, sabotaż. Zdarzały się przypadki, kiedy takie akcje UPA przeciwko nazistom były koordynowane z partyzantami sowieckimi. W kwietniu 1943 r. UPA udało się wyzwolić od Niemców wiele dzielnic na Wołyniu. Dywizja składająca się z niemieckiego pułku SS i dwóch węgierskich pułków została wówczas rzucona przeciwko UPA. Oddziały UPA działały na Podolu, w obwodzie kijowskim i innych regionach Ukrainy i posiadały rozbudowany system formacji podziemnych: komórki, samoobronne dywizje buszu. Oprócz działań wojennych prowadzili szeroko zakrojoną działalność polityczną i propagandową wśród ludności, wzywając do walki z wrogami narodu ukraińskiego, do zjednoczenia w soborowe państwo ukraińskie.

UPA nie tylko walczyła z nazistami i bolszewikami, ale także miała konflikty z Polakami na ukraińsko-polskich ziemiach Wołynia, Polesia i Chołmszczyny oraz z podziemną polską organizacją nacjonalistyczną Armią Krajową, która dążyła do utrzymania kontroli nad ukraińskimi ziemie na terenie Polski.

Naród ukraiński poniósł wielkie straty ludzkie, moralne i materialne podczas powojennej walki UPA przeciwko KGB i MSW ZSRR.

W czasie II wojny światowej na terenie Ukrainy doszło do brutalnego starcia dwóch totalitarnych systemów świata – stalinizmu i hitleryzmu. Ukraina straciła ponad osiem milionów obywateli (2,5 miliona wojskowych i 5,5 miliona

cywil). W szeregach Armii Czerwonej, Ukraińskiej Powstańczej Armii i oddziałów partyzanckich Ukraińcy walczyli przeciwko wspólnemu wrogowi, nazistom.22 października 1993 r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła Ustawę o statusie kombatantów, gwarancjach Ich Opieki Społecznej żołnierze UPA i innych formacji wojskowych, którzy brali udział w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1941-1945. a ci, którzy nie popełnili zbrodni, oraz ci żołnierze, którzy zostali zrehabilitowani, przypisuje się uczestnikom działań wojennych i korzystają z przywilejów ustanowionych przez państwo dla uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.