Demokracja w tłumaczeniu z greckiego – władza ludu, demokracja. Jedna z najczęstszych współczesnych koncepcji „demokracji” mówi o niej jako o formie politycznej organizacji społeczeństwa, charakteryzującej się rzeczywistym udziałem ludzi w zarządzaniu sprawami publicznymi

Reżim państwowy (polityczny) – sposób sprawowania władzy państwowej określonymi metodami i sposobami.

1. Despotyzm jako ustrój polityczny oznacza istnienie autokratycznej nieograniczonej władzy (Asyria, Babilon).

2. W arystokracji (reżim oligarchiczny) władza należy do szlachty plemiennej.

3. Reżim totalitarny (dyktatorski) oznacza, że władza jest w jednej osobie i towarzyszą jej naruszenia praw człowieka.

4. Faszyzm jest otwartą terrorystyczną dyktaturą najbardziej reakcyjnych sił (Niemcy Hitlera).

5. Reżim dyktatorski może być rasistowsko-nacjonalistyczny, wojskowo-dyktatorski, charakteryzujący się nieograniczoną władzą dyktatora.

6. Demokratyczna – władza państwowa sprawowana jest z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, zapewniając prawne możliwości swobodnej identyfikacji i uwzględniania interesów wszystkich grup poprzez instytucje demokratyczne (wybory, referenda), działalność różnych stowarzyszeń społecznych reprezentujących te interesy oraz wpływać na rozwój i realizację polityki państwa.

Odmiany ustroju demokratycznego:

  • demokratyczno-liberalny;
  • demokratycznie konserwatywny;
  • demokratycznie radykalny.

Zwolennicy reżimu liberalnego są zbyt pobłażliwi, radykalni – na zdecydowaną zmianę, konserwatywni – obrońcy starego, przeciwnicy zmian.

Tak więc wszystkie typy reżimów państwowych (politycznych) można podzielić na dwie główne grupy – demokratyczną i autorytarną (niedemokratyczną).

Nowoczesne ustroje państwowe: demokratyczne (najczęściej w Europie, Ameryce), totalitarne (utrzymuje się w niektórych krajach Bliskiego Wschodu, Afryki).

Od drugiej połowy lat 80. Ukraina stopniowo przechodzi od reżimu totalitarnego do demokratycznego.

Istnieje wiele reżimów politycznych, ale głównymi z nich są demokracja (władza ludu), autorytaryzm (władza absolutna jednej osoby), teokracja (władza oparta na Kościele i jego nauczaniu), totalitaryzm i tak dalej.

Demokracja

Większość państw stara się dziś działać zgodnie z wymogami społeczeństwa demokratycznego.

Demokracja to system państwowy, w którym realna władza ludu jest zapewniona albo bezpośrednio (zgromadzenie ludowe, przed Izbą, dziś referendum – dziś głosowanie powszechne) – tzw. demokracja bezpośrednia (lub bezpośrednia), albo pośrednio – poprzez wybór przedstawicieli do rządu – demokracji przedstawicielskiej.

W państwie demokratycznym musi być zagwarantowana i zapewniona rzeczywista równość wszystkich obywateli wobec prawa oraz realizacja proklamowanych praw i wolności. To jest zadanie Konstytucji – Ustawy Zasadniczej, która gwarantuje prawa obywateli i porządek ich relacji z państwem. Aby umożliwić wszystkim obywatelom udział w życiu gospodarczym i politycznym, demokracja zapewnia istnienie różnych form własności, wolność stowarzyszeń politycznych i innych oraz różnorodność życia politycznego (lub pluralizm).

W demokratycznym kraju tworzone są warunki dla rządów prawa i niezależności wymiaru sprawiedliwości.

W przeciwieństwie do państwa demokratycznego, w społeczeństwach antydemokratycznych obywatele są pozbawieni możliwości uczestniczenia w rozwiązywaniu spraw państwowych lub mają charakter formalny. W większości krajów prześladowana jest władza jednej osoby (lub grupy osób), partii, ideologii i innych. W państwach antydemokratycznych prawa jednostki nie są gwarantowane, są one stale ograniczane.

Państwo zajmuje centralne miejsce w systemie politycznym społeczeństwa. Ma pewne cechy – odrębne terytorium, aparat państwowy, w tym organy ścigania, system podatkowy i system prawny. Ważną cechą państwa jest jego suwerenność.

Państwo pełni funkcje wewnętrzne i zewnętrzne. Wszystkie stany można podzielić według formy rządu, ustroju państwowego i reżimu politycznego.

Większość dzisiejszych krajów dąży do zbudowania społeczeństwa demokratycznego. W demokracjach istnieje system podziału władzy państwowej na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, rządy prawa i niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, różnorodność polityczną i gospodarczą. W takich państwach przestrzegane są prawa i wolności wszystkich ludzi.

Demokracja w tłumaczeniu z greckiego – władza ludu, demokracja. Jedna z najczęstszych współczesnych koncepcji „demokracji” mówi o niej jako o formie politycznej organizacji społeczeństwa, charakteryzującej się rzeczywistym udziałem ludzi w zarządzaniu sprawami publicznymi. Według Abrahama Lincolna, wybitnej amerykańskiej postaci publicznej i politycznej, demokracja jest rządem „ludu, ludu i dla ludu”.

Demokracja jako demokracja ma dziś dwie ogólnie akceptowane formy: demokrację bezpośrednią (lub bezpośrednią) i demokrację przedstawicielską. Demokracja bezpośrednia to bezpośredni udział obywateli w sprawach publicznych (podejmowanie decyzji w referendum, rozstrzyganie spraw na walnych zgromadzeniach itp.). Demokracja przedstawicielska to rozwiązywanie spraw państwowych przez organy przedstawicielskie (parlament, samorządy lokalne itp.), zarządzanie sprawami państwowymi nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem wybieranych członków parlamentu lub lokalnego organu przedstawicielskiego.

Demokratyczny, odpowiednio, nazywany jest państwem, w którym ludzie faktycznie uczestniczą w zarządzaniu jego sprawami. Przepisy art. 1 Konstytucji Ukrainy ogłasza nasze państwo demokratyczne; część druga art. 5 stwierdza, że „… jedynym źródłem władzy na Ukrainie jest naród. Naród sprawuje władzę bezpośrednio oraz za pośrednictwem władz państwowych i samorządów lokalnych”. W związku z tym obie formy demokracji są reprezentowane w Konstytucji Ukrainy tak szeroko, jak to możliwe.

Demokracja bezpośrednia to przede wszystkim instytucja referendów na Ukrainie oraz inne formy demokracji bezpośredniej przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie. Demokracja przedstawicielska daje obywatelom możliwość uczestniczenia w tworzeniu parlamentu Ukrainy, a także organów przedstawicielskich w terenie – rad wiejskich, miejskich, powiatowych i regionalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.