Osobowość jest przedmiotem badań różnych nauk – filozofii, socjologii, biologii, pedagogiki, psychologii. Pojęcie „osobowości” charakteryzuje społeczną istotę człowieka, związaną z asymilacją różnych doświadczeń produkcyjnych i duchowych społeczeństwa

W. Jeme jest wybitnym amerykańskim psychologiem. Był jednym z pierwszych, którzy rozwinęli problem osobowości na gruncie naukowym. Pod wpływem jego teorii powstały dalsze koncepcje osobowości, w szczególności amerykańska pereologia, różne dziedziny psychologii, które badały „obraz siebie”, „poczucie własnej wartości”, osobowość.

Kategoria osobowości zajmuje jedno z centralnych miejsc we współczesnych badaniach naukowych i naukach społecznych. Ze względu na kategorię osobowości istnieją możliwości podejścia holistycznego, systematycznej analizy i syntezy funkcji psychicznych, procesów, stanów, właściwości człowieka.

Analiza osobowości powinna obejmować:

 • elementy składowe, uczucia i emocje;
 • działania wywołane przez elementy składowe.

Składniki systemu osobowości można podzielić na 3 klasy:

 • osobowość fizyczna;
 • osobowość społeczna;
 • osobowość duchowa.

Fizyczny – zawiera organizację fizyczną, ubranie. Ojciec i matka. Kobieta i dzieci.

Społeczny – określa przynależność danej osoby do rasy ludzkiej i uznanie tego faktu przez innych ludzi.

Duchowe – połączenie stanów świadomości, określonych zdolności duchowych i cech człowieka. Uczucia i emocje charakteryzują poczucie własnej wartości, które jest dwojakiego rodzaju: samozadowolenie i niezadowolenie z siebie, za nimi stoją dwie przeciwstawne klasy uczuć związane z sukcesem lub porażką, korzystną lub niekorzystną pozycją w społeczeństwie.

Po stronie działania jednostkę charakteryzuje dbałość o siebie i samozachowawstwo, a mianowicie:

 • troska o jednostkę;
 • troska o osobowość społeczną;
 • troska o osobę duchową.

Poszczególne aspekty osobowości zderzają się, są ze sobą sprzeczne. Samozadowolenie jednostki w życiu wynika z tego, jak te strony odnoszą się do siebie. Istnieją umiejętności realizowane i kolekcjonerskie.

Odrzucenie roszczeń daje jednostce taką samą pożądaną ulgę, jak ich realizacja lub sukces. Dobrostan człowieka zależy od jednostki, jej sukcesów i aspiracji.

Osobowość, według V. Jeme – to dynamiczna organizacja specjalnych systemów motywacyjnych, nawyków, postaw, które decydują o wyjątkowości jej interakcji z otoczeniem. Główną formą jej istnienia jest ciągły rozwój jednostki.

Każda osobowość ma swoje główne, kardynalne i drugorzędne cechy. Niezwykli ludzie charakteryzują się obecnością dominującej, centralnej cechy. Zwykli ludzie mogą mieć kilka takich cech.

Według G. Allporta zdrowa osobowość ma następujące cechy:

 • aktywna pozycja w stosunku do rzeczywistości;
 • umiejętność postrzegania wydarzeń z własnego życia takimi, jakimi są, bez stosowania spadku psychicznego;
 • samopoznanie.

Osobowość konkretnej osoby charakteryzuje się pewnym systemem cech, motywów, które determinują jego zachowanie i rozwój.

Osobowość to realna jednostka, żywa, aktywna osoba będąca nośnikiem relacji społecznych. Osobowość jest niemożliwa bez psychiki, bez świadomości.

Wszystkie zjawiska i procesy psychiczne są organicznie splecione z całym życiem jednostki, ponieważ ich główną formą życia jest regulowanie działalności człowieka.

literatura

1. Psychologia L.Yu. Trofimow. Wydawnictwo Kyiv Lybid, 2001

2. Szostyuk VI Natura naszych uczuć. Moskwa, 1983

3. Akaev BG Teoria doznań Leningrad, 1961

4. Podręcznik doznań i percepcji. Moskwa 1975

5. Procesy poznawcze: czucie. Postrzeganie. Moskwa, 1982

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.