Osoby trzecie to podmioty cywilno-procesowych stosunków prawnych, które wchodzą do sprawy już wszczętej w sądzie w celu ochrony własnych praw podmiotowych i prawnie chronionych interesów doskonałych oskarżonych.

Oprócz osób, które mają interes osobisty, wynikiem sprawy mogą być inne osoby, które nie są przedmiotem materiału.

Znaki osób trzecich:

 • wejść do sprawy, gdy postępowanie w tej sprawie jest otwarte i jeszcze nie rozstrzygnięte;
 • interweniować w sporze między stronami;
 • osobisty interes w wynikach sprawy na ich korzyść.

Interes osób trzecich ma charakter materialno – prawny i procesowo – prawny.

Materialny – charakter prawny interesu polega na tym, że rozstrzygnięcie sprawy może naruszyć prawa materialne osoby trzeciej, bądź też strona będzie miała prawo pozwać osobę trzecią.

Interes procesowy – prawny – polega na tym, że osoby trzecie starają się skłonić sąd do podjęcia decyzji, która byłaby w ich interesie lub nie prowadziłaby do zmiany stosunków prawnych na ich korzyść. Celem osób trzecich w procesie jest ochrona ich praw, wolności, interesów innych niż strony.

Prawo postępowania cywilnego przewiduje dwa rodzaje osób trzecich:

 • osoby trzecie, które wysuwają niezależne roszczenia w przedmiocie sporu;
 • osoby trzecie, które nie zgłaszają samodzielnych roszczeń w przedmiocie sporu.

Osoby trzecie, które samodzielnie dochodzą roszczeń w przedmiocie sporu, to podmioty cywilnych procesowych stosunków prawnych, które wchodzą w sprawę cywilną w celu ochrony swoich dóbr osobistych, wolności lub interesów, pozywając jedną lub obie strony.

Cechą charakterystyczną takich osób jest przedstawienie samodzielnego roszczenia przedmiotowi istotnego sporu między stronami, a nie istnienie do niego samoistnych uprawnień, gdyż o takich uprawnieniach może zadecydować jedynie orzeczenie sądu, miejsca sprawy zasługi. Takie osoby trzecie mogą wszcząć postępowanie cywilne przed zakończeniem procesu, przystępują do sprawy z własnej inicjatywy, składając pozew, który musi spełniać wszystkie wymogi pozwu.

Status prawny takich osób określa art. 34 CPC. Po przystąpieniu do procesu osoba trzecia może zwrócić się do sądu o rozpatrzenie sprawy, początkowo taka osoba trzecia pozostaje w stosunku łącznym z powodem i jest uprawniona do zmiany podstawy lub przedmiotu roszczenia, cofnięcia go, zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru ich roszczenia.

Osoby trzecie, które nie wnoszą samodzielnych roszczeń co do przedmiotu sporu – są to podmioty cywilnoprawnych stosunków prawnych, które są zaangażowane w sprawę lub przystępują do niej w celu ochrony swoich podmiotowych praw i interesów. Interesuje ich wynik postępowania cywilnego między stronami, ponieważ decyzja może ustanowić pewien związek między nimi a stronami. Osoby te mogą być zaangażowane w sprawę z własnej inicjatywy, z inicjatywy stron lub prokuratora, a także z inicjatywy sądu.

Osoby trzecie mogą działać po stronie powoda lub pozwanego przed wydaniem orzeczenia przez sąd poprzez wniesienie pozwu. We wniosku o zaangażowanie osoby trzeciej na wniosek stron inicjator musi wskazać:

 • nazwa strony trzeciej;
 • jej miejsce zamieszkania, pobytu lub lokalizacja;
 • podstawy, na jakich osoba trzecia musi być zaangażowana w sprawę.

W przypadku wniosku stron oraz roszczenia osób trzecich z inicjatywy sądu sąd zawiadamia o:

 • osoba trzecia w sprawie;
 • przesyła kopię wniosku o udział w charakterze osoby trzeciej;
 • wyjaśnia prawo do zgłoszenia udziału w sprawie. Kopię takiego oświadczenia przesyła się również do osób zaangażowanych w sprawę. Na które osoba trzecia musi odpowiedzieć.

Jeżeli nie otrzymano od niej zawiadomienia o wyrażeniu zgody, sąd rozpozna sprawę bez jej udziału. Wejście takich osób do sprawy jest dozwolone tylko do czasu podjęcia decyzji. Jeżeli strony nie zgadzają się na zaangażowanie lub dopuszczenie osób trzecich do udziału w sprawie lub którakolwiek z osób zaangażowanych w sprawę nie wyraża zgody na interwencję osób trzecich w sprawie, sąd orzeka o ich dopuszczeniu lub udziale we wszystkich okoliczności .

Po orzeczeniu o udziale lub dopuszczeniu osób trzecich w sprawie sąd wydaje postanowienie niepodlegające zaskarżeniu, odrębnie od orzeczenia sądu pierwszej instancji. Takie osoby trzecie mają ogólne prawa i obowiązki proceduralne osób zaangażowanych w sprawę (art. 27 kpc).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.