Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy strony – wykonawca i klient – ponoszą wzajemną odpowiedzialność zarówno w formie dochodzenia kar przewidzianych prawem lub umową, jak i w formie odszkodowania

Środki odpowiedzialności majątkowej, przede wszystkim kary, zostały ustanowione przez obecne przepisy dotyczące umów kapitałowych (1986), ale ich stosowanie komplikuje fakt, że w niestabilnej gospodarce nie jest możliwe określenie wysokości kary, która skutecznie wpłynęłaby na naruszających.

Na tej podstawie strony umowy muszą samodzielnie ustalić wysokość kar za niewykonanie lub niewykonanie zobowiązań umownych.

Jeśli chodzi o podstawy poboru kary, w tej części powyższego Regulaminu nie straciły one na aktualności.

Zgodnie z praktyką sądowo-arbitrażową (sądowo-gospodarczą) winny płaci karę za naruszenie zobowiązań, jeżeli jej wysokość jest określona w umowie. W innych warunkach powstaje odpowiedzialność w formie odszkodowania za szkody. To znacznie zwiększa rolę kontraktu na budowę kapitału.

Klient jest odpowiedzialny za późne przedłożenie wykonawcy kosztorysów projektowych i innej dokumentacji.

W przypadku naruszenia zobowiązań umownych odpowiedzialność klienta za:

  • opóźnienia w przekazaniu sprzętu instalacyjnego, materiałów i wyrobów, w tym materiałów i wyrobów niezbędnych do montażu sprzętu – w formie kary w wysokości określonego procentu wartości nieprzekazanego w czasie sprzętu (według indywidualnych nazw);
  • przelew za instalację niekompletnego sprzętu – w formie grzywny w wysokości określonego procentu wartości przekazanego niekompletnego sprzętu wraz z kosztem brakujących części;
  • opóźnienie w rozpoczęciu odbioru przedsięwzięcia, budynku, konstrukcji, poszczególnych kolejek, kompleksów rozruchowych, a także obiektów przeznaczonych do oddania do użytku do całkowitego zakończenia budowy – w formie kary;
  • opóźnienie w zapłacie za roboty budowlano-montażowe wykonane w przypadku konserwacji obiektów i odbioru robót konserwowanych – w formie kary za każdy dzień zwłoki;
  • nie zapewnienie w uzgodnionych z wykonawcami terminów wykonania robót w ramach umowy zawartej bezpośrednio z organizacjami montażowymi lub innymi wyspecjalizowanymi organizacjami, przedsiębiorstwami budowy maszyn, a także organizacjami zlecającymi – w formie kary w określonej wysokości za każdego dnia opóźnienia.

Wykonawca może również ponosić odpowiedzialność w przypadku naruszenia innych zobowiązań umownych. Tak, wykonawca może odpowiadać za:

  • nieterminowe wypowiedzenie z winy wykonawcy budowy obiektów kontraktowych – w formie kary za każdy dzień zwłoki;
  • naruszenie warunków dostawy powierzchni do montażu urządzeń wykonywanych przez przedsiębiorstwa budowy maszyn lub inne wyspecjalizowane organizacje na podstawie umów zawartych z klientem – w formie kary za każdy dzień zwłoki.

Ponadto, jeśli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym okresie gwarancji, klient może naliczyć mu dodatkową karę pieniężną.

W trakcie zawierania umowy strony mogą samodzielnie ustalić kary za naruszenie jakichkolwiek zobowiązań umownych, jak również według własnego uznania określić ich wielkość i tryb postępowania.

Oprócz kar przewidzianych w umowach, strona naruszająca zobowiązanie jest zobowiązana do odszkodowania za szkody nieobjęte zapłaconą karą, jeżeli szkody te wyrażają się w kosztach poniesionych przez drugą stronę, w utracie lub uszkodzeniu jego własność. Zasada ta jest zapisana w art. 356 KC ZSRR. Ogranicza zdolność stron do dochodzenia odszkodowania w całości, tj. z uwzględnieniem utraconych korzyści, dlatego też był wielokrotnie ostro krytykowany w literaturze jako nie leżący w interesie poszkodowanego (jest to szczególnie ważne w relacjach rynkowych).

W związku z tym, że ze względu na inflację i niestabilność w gospodarce strony porozumienia nie mogą w pełni chronić swoich interesów poprzez nałożenie kar za zerwanie umowy, ograniczenie to powinno zostać w przyszłości zniesione.

Takie jest stanowisko nowego Komitetu Centralnego Ukrainy, który w umowie o roboty budowlane przewiduje również ogólne zasady dotyczące warunków i zakresu odpowiedzialności wykonawcy, czyli bez ograniczeń określonych w art. 883 Kodeksu Cywilnego Ukrainy.

Istotne nowości w zakresie podstawy prawnej odpowiedzialności wykonawcy i zamawiającego określa Ustawa Ukrainy „O odpowiedzialności majątkowej za naruszenie umowy (umowy) o roboty budowlane” z dnia 6 kwietnia 2000 r., której przepisy dotyczą wyłącznie relacje z klientami, wykonawcami i inwestorami w procesie budowy, przebudowy, renowacji, remontów obiektów, konstrukcji na koszt budżetów państwowych i samorządowych, funduszy państwowych i komunalnych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji.

Np. w przypadku naruszenia terminów z winy wykonawcy, wykonawca płaci zamawiającemu karę (karę) za każdy dzień zwłoki, której wysokość liczona jest od ceny umownej robót, ustalonej z uwzględnieniem oficjalna stopa inflacji okres, za który kara jest podwyższona, powiększona o 1,5 raza.

W przypadku zmiany stopy dyskontowej Narodowego Banku Ukrainy wysokość kary (kary) oblicza się proporcjonalnie do tych zmian.

W przypadku naruszenia terminów wykonania robót (odbiorów obiektów) bez winy wykonawcy, zamawiający na podstawie przedłożonych zgodnie z warunkami umowy uzasadnień wykonawcy dokonuje przeglądu tych terminów, co jest dodatkowym umowa.

Sprawy w sporach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dotyczące zapłaty kar (kary) za naruszenie terminów wykonania robót (oddania obiektów) oraz rewizji tych terminów rozpatruje zespół orzekający.

W przypadku naruszenia warunków przelewu zaliczek i płatności za wykonane prace (usługi) z winy klienta, klient płaci kontrahentowi karę (karę) za każdy dzień zwłoki, której wysokość liczona jest od kwota zaległej płatności, z uwzględnieniem oficjalnej stopy inflacji, obliczenie stopy dyskontowej Narodowego Banku Ukrainy, obowiązującej w okresie, za który kara jest podwyższona, powiększona o 1,5 raza.

Jeżeli zleceniodawca nie zapłacił za wykonane dzieło w ciągu 30 dni kalendarzowych po terminie, wykonawca ma prawo przerwać dzieło, nie wcześniej jednak niż 10 dni kalendarzowych po zawiadomieniu zleceniodawcy. W przypadku opóźnienia w przekazaniu płatności o więcej niż 90 dni kalendarzowych wykonawca ma prawo rozwiązać umowę (umową) zgodnie z warunkami umowy (umowy) oraz żądać zapłaty kar (kary) i odszkodowania za wypowiedzenie umowy (umowy) w części nie pokrytej kara (kara).

Procedurę zwrotu wydatków spowodowanych zastosowaniem odpowiedzialności majątkowej reguluje ustawa „O odpowiedzialności majątkowej za naruszenie warunków umowy” z dnia 27 listopada 2003 r., art. 6.

Wysokość zapłaconej kary (kary) oraz naprawienia szkody wyrządzonej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez kontrahentów i klientów – przedsiębiorców umowy (kontraktu), zalicza się do wyników ich działalności finansowej i gospodarczej.

Jeżeli klient naruszył warunki umowy (kontraktu) z powodu spóźnionego otrzymania środków budżetowych, zapłata kar (kary) i odszkodowań odbywa się na koszt finansowania budowy zapewnianego przez odpowiednie budżety.

Środki otrzymane w wyniku zastosowania odpowiedzialności majątkowej za naruszenie przez kontrahentów i klientów podmiotów gospodarczych warunków umowy (kontraktu) zaliczane są do wyników ich działalności finansowej i gospodarczej.

Kara (kara) i odszkodowanie za szkody wyrządzone wykonawcy przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zamawiającego – Radę Ministrów Autonomicznej Republiki Krym, lokalną administrację państwową, organy wykonawcze rad, dyrekcje obiektów pod budowy, opłacane na koszt budowy przewidziany przez odpowiednie budżety.

Zwrotu zamawiającemu dodatkowych kosztów budowy z tytułu zapłaty na rzecz wykonawcy kar (kary) za nieprzestrzeganie płatności za wykonane prace z powodu naruszenia planu finansowania dokonują ministerstwa, inne centralne organy wykonawcze, Rada Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu w odpowiednich budżetach. Tryb zwrotu tych wydatków określa Gabinet Ministrów Ukrainy.

W przypadkach przewidzianych w części szóstej artykułu 3 tej ustawy, dodatkowe koszty związane ze stosowaniem odpowiedzialności majątkowej za naruszenie umowy (kontraktu) z powodu działań organów wykonawczych i organów wykonawczych rad podlegają zwrotowi poprzez zmniejszenie środków na te organy.

Tryb zwrotu wydatków związanych z zakończeniem budowy w związku z decyzją o zaprzestaniu finansowania budowy na koszt Budżetu Państwowego Ukrainy określa Gabinet Ministrów Ukrainy corocznie po zatwierdzeniu Ustawy Ukrainy o państwie Budżet Ukrainy.

Jeżeli finansowanie budowy obiektów odbywa się na zasadzie akcji, dodatkowe koszty budowy z tytułu zapłaty przez klientów kar (kary) z tytułu niewłaściwej, spóźnionej lub niepełnej alokacji i przekazania środków / zwracane wszystkim inwestorom, którzy naruszyli swoje zobowiązania wobec Przekaż fundusze. Tryb zwrotu dodatkowych kosztów określają umowy (umowy) pomiędzy klientem a inwestorami dotyczące finansowania budowy obiektu.

Odpowiedzialność majątkowa jest więc istotnym warunkiem umowy (kontraktu) i przewiduje odzyskanie na wniosek poszkodowanego kary (kary), a także naprawienie szkody (koszty, straty lub szkody majątkowe, niezrealizowane dochody) w części nieobjętej karą (karą) od sprawcy zgodnie z warunkami określonymi w art. 4 i 5 tej ustawy oraz innych ustaw. Ustawa przewiduje również inne cechy odpowiedzialności stron z tytułu umowy o budowę kapitału, jeżeli odbywa się ona na koszt państwa.

Ustawa Ukrainy „O odpowiedzialności przedsiębiorstw, ich stowarzyszeń, instytucji i organizacji za przestępstwa w sferze rozwoju miast” z dnia 14 października 1994 r. ustanawia odpowiedzialność administracyjną i prawną przedsiębiorstw, ich stowarzyszeń, instytucji i organizacji wszelkich form własności za przestępstwa z zakresu urbanistyki i mające na celu wzmocnienie kontroli państwa nad zagospodarowaniem terytoriów, lokalizacją i budową obiektów architektonicznych, zgodność z przedmiotami działalności architektonicznej zatwierdzonymi przez urbanistykę i inną dokumentacją projektową, miejscowe zasady zagospodarowania osiedli, dane źródłowe wymagań, a także państwowej ochrony produktów praw konsumenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.