Jedną z przyczyn kryzysu w kompleksie rolno-przemysłowym Ukrainy jest nieefektywny i niedoskonały system zarządzania na wszystkich poziomach pionu zarządzania

Coraz więcej naukowców i praktyków zgadza się, że wdrożenie reformy rządzenia jest priorytetem w kontekście pojawiających się wymagań na tym etapie rozwoju gospodarki rynkowej.

Jednym z takich wymogów jest konieczność wprowadzenia nowych podejść do strategii zarządzania innowacjami w kompleksie rolno-przemysłowym, ponieważ to dzięki innowacyjnym przekształceniom regionalne kompleksy rolno-przemysłowe mogą mieć przewagę konkurencyjną na światowych rynkach rolno-spożywczych.

Obecnie baza metodologiczna jest praktycznie nierozwinięta i brak jest skutecznych mechanizmów zarządzania procesami innowacyjnymi na poziomie regionalnych kompleksów rolno-przemysłowych.

W związku z powyższym rozważany przez nas ogólny problem można sformułować jako poszukiwanie zintegrowanych podejść metodologicznych do tworzenia modelu zarządzania innowacjami w sektorze rolnym na poziomie regionalnym.

Na tej podstawie można określić główne zadania jako: określenie warunków i celów systemu zarządzania innowacyjnymi przeobrażeniami na poziomie regionalnym oraz uzasadnienie propozycji jego kształtowania.

Zarządzanie innowacjami na poziomie kompleksu rolno-przemysłowego to wielopoziomowy system zarządzania procesami innowacyjnymi, podejmowania decyzji zarządczych mających na celu tworzenie konkurencyjnych produktów w złożonych branżach rolno-przemysłowych, osiąganie efektywnych wyników działalności innowacyjnej oraz wdrażanie strategii innowacyjnych.

Strukturalnymi elementami zarządzania innowacjami są: strategia, opracowanie i wdrożenie jednolitej polityki innowacyjnej, obsadzenie procesów innowacyjnych, opracowanie programów innowacyjnych, zasilenie projektów innowacyjnych w zasoby (w tym finansowe i informacyjne), wybór i wdrażanie projektów innowacyjnych, infrastruktura innowacyjna , monitorowanie innowacji itp. [1].

Poszukiwanie podejść do zarządzania innowacjami w kompleksie rolno-przemysłowym regionu należy wiązać przede wszystkim z rozwojem strategii innowacyjnej kompleksu rolno-przemysłowego oraz tworzeniem tzw. jednostki zasobowej rozwoju innowacji.

Strategie innowacyjne powinny znaleźć odzwierciedlenie w programie innowacyjnego rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego województwa, który jest częścią wieloletniego programu rozwoju regionalnego kompleksu rolno-przemysłowego. Program ten powinien również zawierać odpowiednie mechanizmy zarządzania (koordynowania, regulowania) wdrażania innowacyjnych strategii kompleksu rolno-przemysłowego regionu.

Utworzenie jednostki zasobowej dla innowacyjnego rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego powinno pomóc w rozwiązaniu problemów wsparcia finansowego, rzeczowego i kadrowego. Aspekt finansowy odgrywa ważną rolę w dostarczaniu środków na procesy innowacyjne.

Wsparcie finansowe innowacyjnych transformacji możliwe jest z następujących źródeł:

 • utworzenie wspólnego funduszu innowacji kompleksu rolno-przemysłowego z udziałem zarówno funduszy państwowych, jak i wkładów przedsiębiorstw prywatnych;
 • przydział określonej rocznej części środków ze strony dochodowej budżetu województwa;
 • przeprowadzenie przetargu innowacyjnego (przetargu) na rozwój infrastruktury innowacyjnej, którego finansowanie w przypadku wygranej może być realizowane z budżetu państwa na zasadzie zwrotu;
 • przyciąganie inwestycji w infrastrukturę innowacyjną kompleksu rolno-przemysłowego regionu, czemu towarzyszą ulgi podatkowe, które powinny być na tyle atrakcyjne, aby chcieć inwestować w infrastrukturę innowacyjną kompleksu rolno-przemysłowego regionu;
 • środki uwolnione dzięki opracowaniu środków zmniejszających ryzyko innowacji;
 • zwiększenie atrakcyjności kapitału inwestycyjnego w ramach gwarancji władz regionalnych [2].

Pilnym zadaniem w tworzeniu mechanizmów zarządzania innowacjami na poziomie regionalnego kompleksu rolno-przemysłowego jest koordynacja procesu tworzenia systemu wspierania innowacji, w skład którego wchodzą obiekty infrastruktury wspierające innowacyjność w regionie.

W infrastrukturze innowacyjnej nie wyklucza się tworzenia aliansów naukowo-technicznych, konsorcjów, wspólnych przedsiębiorstw innowacyjnych (w tym międzynarodowych), inkubatorów przedsiębiorczości, struktur klastrowych, agroprzemysłowych parków naukowych itp.

Bardzo ważną kwestią w kształtowaniu mechanizmów zarządzania innowacjami na poziomie regionalnego kompleksu rolno-przemysłowego jest określenie podmiotów (jednostek) zarządzania i uzasadnienie ich funkcji.

W pierwszym etapie tworzenia systemu zarządzania innowacjami mogą to być dwie jednostki zarządzania: zarządzanie na poziomie regionalnego kompleksu rolno-przemysłowego oraz lokalne systemy zarządzania innowacjami na poziomie przedsiębiorstw, organizacji, stowarzyszeń itp. Pierwszy blok obejmuje utworzenie w Wydziale Głównym Rolnictwa i Żywności Wydziału Przekształceń Innowacyjnych na poziomie kompleksu rolno-przemysłowego regionu.

Głównymi zadaniami tej struktury zarządzania mogą być:

 • kształtowanie polityki innowacyjnej i strategii innowacyjnych w kompleksie rolno-przemysłowym regionu;
 • promowanie tworzenia infrastruktury dla innowacji oraz wsparcie informacyjne dla innowacji;
 • badanie środowiska innowacji i klimatu innowacyjnego w kompleksie rolno-przemysłowym regionu;
 • monitorowanie procesów innowacyjnych.

Programy działalności innowacyjnej w regionalnym kompleksie rolno-przemysłowym; promowanie tworzenia mechanizmów rozwoju i zarządzania innowacjami; ocena ważnych projektów innowacyjnych dla regionu oraz pomoc w znalezieniu inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów; ustalanie priorytetów innowacyjności i koordynowanie upowszechniania wiedzy o innowacjach w rolnictwie.

Przy podejmowaniu decyzji zarządczych na poziomie regionalnym wskazane jest konsultowanie się z wojewódzkim związkiem producentów rolnych i regionalnym zrzeszeniem gospodarstw rolnych, a także uwzględnienie rekomendacji dotyczących procesów transformacji innowacji wypracowanych na poziomie odpowiednich departamentów MRiRW. Polityka agrarna.

Drugi blok zarządzania innowacjami (na poziomie systemów lokalnych) obejmuje zarządzanie procesami innowacyjnymi w przedsiębiorstwach (organizacjach, stowarzyszeniach itp.), tworzenie działów innowacji w dużych przedsiębiorstwach rolnych oraz wprowadzanie stanowisk specjalistów ds. innowacji w średnich i małe przedsiębiorstwa . Ważnymi zadaniami zarządzania na tym etapie są:

 • pomoc w opracowaniu innowacyjnych programów i projektów przez podmiot gospodarczy,
 • zarządzanie ryzykiem w innowacjach,
 • pomoc w realizacji procesów reengineeringu,
 • wykorzystanie metod zarządzania programowo-celami,
 • wdrożenie SWOT – analiza,
 • wsparcie organizacyjne i finansowe realizacji innowacyjnych programów i projektów,
 • określanie efektywności procesów innowacyjnych itp.

Do realizacji zidentyfikowanych obszarów konieczne jest zapewnienie przesłanek do wdrożenia skutecznych mechanizmów zarządzania innowacjami na poziomie regionalnego kompleksu rolno-przemysłowego:

 • wdrożenie finansowego (o tym już dyskutowano), materialno-technicznego, organizacyjnego i metodycznego wsparcia procesów innowacyjnych w sektorze rolnym;
 • maksymalne możliwe przyciąganie krajowych i zagranicznych inwestycji w innowacje;
 • prowadzenie kampanii informacyjnych na temat innowacyjnych modeli rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego;
 • wprowadzenie kursu zarządzania innowacjami w procesie kształcenia specjalistów agrarnych;
 • opracowanie podręcznika typowych funkcji specjalistów ds. innowacji;
 • stworzenie systemu zachęt do promowania innowacji;
 • rozwój systemu wsparcia informacyjnego przedsiębiorstw rolno-przemysłowych o różnych aspektach STP;
 • wprowadzenie systemu monitorowania procesów innowacyjnych w kompleksie rolno-przemysłowym.

literatura

 1. Krasnokutskaya NV Zarządzanie innowacjami. – К.: КНЕУ. 2003. – str. 170-172.
 2. Moroz SM Finansowe aspekty rozwoju infrastruktury agrobiznesu // Biuletyn Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sumach. -1998 – №2. – str. 226 – 231.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.