W psychologii społecznej istnieje wiele klasyfikacji grup, ale najczęstszą z nich jest klasyfikacja grup na warunkowe i rzeczywiste, małe i duże. Abstrakcyjnie rozpatrywana jest struktura relacji małych grup społecznych

Człowiek żyje, rozwija się i działa w grupie. W zespole i pod jego wpływem kształtuje się osobowość – kształtuje się jej orientacja, aktywność społeczna, wola, stwarzane są warunki do samoregulacji i rozwoju zdolności. Jednak nie każdą społeczność ludzi, do której należy dana osoba, można nazwać zespołem. Należy dokonać rozróżnienia między „grupą” a „zespołem”. Grupą może być dowolne stowarzyszenie osób, niezależnie od charakteru więzi łączących jej członków. Grupa jako zbiorowy podmiot działania i komunikacji jest ośrodkiem, w którym krzyżują się relacje podmiotowo-przedmiotowe jednostki, społeczne i psychologiczne uwarunkowania regulacji jej zachowania. To sprawia, że grupa jest formacją złożoną, określa jej funkcje, cechy i charakter oddziaływania na jednostkę.

W psychologii społecznej istnieje wiele klasyfikacji grup, ale najczęstszą z nich jest klasyfikacja grup na warunkowe i rzeczywiste, małe i duże.

Rozważmy więc strukturę relacji na przykładzie małych grup społecznych.

Mała grupa społeczna ma złożony system komunikacji i strukturę relacji między jej członkami. W większości takich grup relacje te są podwójne.

Ponieważ zdecydowana większość małych grup społecznych powstaje w związku z koniecznością rozwiązania zespołu problemów społecznych, w trakcie ich realizacji, we wspólnych działaniach ukierunkowanych, członkowie grupy muszą pełnić określone funkcje: wymieniać informacje, koordynować swoje działania z logiką procesu pracy, spełniają określone wymagania. Jest to zespół relacji, ze względu na obiektywne relacje społeczne, w które człowiek angażuje się niezależnie od swoich upodobań i niechęci.

Takie relacje budowane są na zasadach administracyjnych, technologicznych lub prawnych. Oficjalnie są one utrwalane i chronione przez instytucje społeczne, ustawodawstwo lub przynajmniej instrukcje i zasady i są związane z wykonaniem konkretnej sprawy. W socjologii i psychologii społecznej takie relacje nazywa się inaczej: formalne lub formalne, biznesowe lub funkcjonalne. W związku z tym grupy zjednoczone takimi relacjami nazywane są formalnymi lub formalnymi. W aspekcie organizacyjnym i funkcjonalnym zawsze kojarzą się z organizacjami i grupami na szerszym poziomie – zespołami drugorzędnymi, a za ich pośrednictwem – ze strukturą społeczną społeczeństwa.

Aktywność jednostki w takiej strukturze rozpatruje się przede wszystkim jako działalność bardzo specyficznego funkcjonariusza: w tym przypadku kanałów komunikacji, które wprawdzie pozostawiają mu pewną swobodę wyboru, ale wciąż są dość sztywne i ograniczone.

Tak więc formalną strukturą grupy są zewnętrzne powiązania komunikacyjne, przez które ludzie komunikują się w pracy, nauce i innych zajęciach. Główne cechy tej struktury, według J. Shchepansky’ego, to:

  • podział pracy i specjalizacja funkcji; hierarchia stanowisk;
  • dostępność systemu koordynacji działań;
  • ustanowienie stałych linii komunikacyjnych i schematycznych sposobów przekazywania informacji.

Funkcje kontroli społecznej pełnią specjalnie utworzone organizacje lub konkretne osoby działające w imieniu oficjalnych instytucji.

W ramach struktury formalnej w procesie spontanicznego rozwoju tworzy się nieformalna (nieformalna) struktura grupy, która odzwierciedla wewnętrzne relacje między jej członkami. Ze swej natury te relacje interpersonalne w grupach docelowych są drugorzędne w stosunku do relacji formalnych, chociaż w innych warunkach mogą być czynnikiem łączącym ludzi w różne grupy nieformalne.

Główną cechą takich grup jest komunikacja interpersonalna oparta na nieformalnej organizacji i kontroli.

Ponieważ grupy nieformalne powstają spontanicznie, ich struktura, nawet jeśli jest bardzo złożona, nie jest nigdzie oficjalnie rejestrowana, nie jest ujęta w prawie czy regulacjach. Prawa i obowiązki członków takich grup są bardziej amorficzne i mniej określone, a sposoby ich realizacji są mniej specyficzne niż w grupach formalnych. Głównymi środkami kontroli są tutaj zwyczaje, tradycje, zwyczaje grupowe, utrwalone w opinii publicznej. Są to środki psychologiczne i moralne, choć w niektórych przypadkach regulują zachowanie jednostki znacznie ściślej niż środki prawne czy administracyjne.

W zagranicznej socjologii i psychologii społecznej badanie struktury relacji grupowych ma długą historię. Rozdzielenie grup formalnych i nieformalnych jest uważane za największe „odkrycie” „teorii stosunków międzyludzkich” E. Mayo. Główną rolę w tej teorii, podobnie jak w praktyce zarządzania, przypisuje się nieformalnej strukturze wykorzystywanej do zaspokojenia moralnych i psychologicznych potrzeb pracownika. Ostatnio zwolennicy E. Mayo próbują przezwyciężyć ciasnotę „teorii stosunków międzyludzkich”, uznając strukturę grupy za jedność jej struktur formalnych i nieformalnych.

Fakt „otwarcia” grupy nieformalnej obarczony jest wieloma trudnymi problemami, a najważniejszy z nich – produkcją, wiąże się, jak już wspomniano, z możliwością zwiększenia produktywności poprzez nieformalne powiązania. Należy pamiętać, że poprzez nieformalne kontakty mogą być dość skuteczne w wpływaniu na świadomość grupową pracowników, łagodzenie konfliktów przemysłowych, a nawet społecznych.

Niektórzy badacze z Zachodu uważają, że tam, gdzie formalna teoria i organizacja nie obejmują relacji społecznych, dotyczy to organizacji nieformalnej. Ich zdaniem organizacja nieformalna jest ludzkim protestem przeciwko zdepersonalizowanym zasadom i ostatnim schronieniem jednostki. Zwolennicy tego poglądu uznają, że we współczesnym społeczeństwie struktura formalna jest zewnętrzną, bezosobową siłą w stosunku do człowieka, dlatego musi być uzupełniona ciepłem nieformalnych relacji, które zaspokajają ludzkie potrzeby.

Znani amerykańscy specjaliści w dziedzinie zarządzania MH Mescon, M. Albert, F. Hedouri identyfikują główne potrzeby, które determinują wejście człowieka do nieformalnej grupy.

Potrzeba pomocy. Z różnych powodów ludzie uważają za niewłaściwe zwracanie się o pomoc do oficjalnego kierownictwa, aby doradzić im, jak wykonać powierzone im zadanie (zwątpienie, strach przed krytyką itp.). W takich przypadkach wolą otrzymać pomoc nieformalnie od kolegów.

Potrzeba ochrony. Zdarza się, gdy podwładni nie ufają kierownictwu, gdy trzeba ukryć błędy znajomych lub znajomych, lub gdy pracownicy są niezadowoleni z istniejących warunków pracy.

Potrzeba informacji. Ludzie chcą wiedzieć o wszystkim, co ich otacza, zwłaszcza o swojej pracy. W organizacjach formalnych z reguły nie wszystkie informacje docierają do wykonawców, a czasem są celowo ukrywane. Dlatego jednym z ważnych powodów przynależności do organizacji nieformalnej jest dostęp do nieformalnego kanału informacji – plotek, plotek. Wynika to w szczególności z potrzeby ochrony psychologicznej i przynależności do grupy.

Potrzeba bliskiej komunikacji i współczucia. Ludzie mają tendencję do nawiązywania bliższych kontaktów z tymi, którzy są im bliżsi niż z tymi, którzy są daleko. Ponadto chcą być bliżej tych, z którymi sympatyzują, tych, których lubią.

Podział relacji na formalne i nieformalne jest do pewnego stopnia warunkowy, jednością takich relacji jest zawsze naprawdę niewielka grupa. Jednak te systemy relacji są dość niezależne, dlatego warto bardziej szczegółowo rozważyć ich relację i miejsce jednostki w systemie komunikacji formalnej i nieformalnej.

Niektórzy badacze kwestionują celowość „maksymalnej” zbieżności struktur formalnych i nieformalnych małej grupy w celu zwiększenia jej efektywności. Jednak trudno zgodzić się z takim punktem widzenia, ponieważ jest to związek o różnych celach i orientacjach funkcjonalnych, których zbieg prowadzi do kontynuacji komunikacji według z góry ustalonych schematów. W efekcie aktywność indywidualna większości członków grupy spada, a sama grupa ma skłonność do stereotypowych, konformalnych reakcji, co hamuje jej rozwój. Jeśli trwa to przez dłuższy czas, dochodzi do przesycenia procesu komunikacji i między członkami grupy powstają siły odpychające, co ostatecznie prowadzi do konfliktów i rozpadu grupy.

Stosunek struktur biznesowych i emocjonalnych w dużej mierze determinuje poziom rozwoju grupy, efektywność jej działań, stopień oddziaływania na jednostkę. Naprawdę możliwe są trzy opcje dla tego związku:

  • oba systemy relacji nie są sprzeczne, lecz wzajemnie się uzupełniają, relacje nieformalne przyczyniają się do realizacji celów oficjalnej struktury;
  • formalne i nieformalne systemy relacji rozwijają się i funkcjonują względnie niezależnie, niezależnie od siebie;
  • istnieją istotne sprzeczności między tymi dwoma systemami, a struktura nieformalna utrudnia realizację celów struktury formalnej.
  • Jak już wspomniano, w strukturach formalnych komunikacja odbywa się głównie na zasadach biznesowych.

Wspólne działania (przemysłowe, edukacyjne, polityczne, sportowe itp.) stwarzają pewne przeszkody dla jednostki w wyborze kanałów komunikacji, tych członków grupy, z którymi wchodzi w interakcję, z którymi chce lub nie chce się komunikować. O miejscu jednostki w systemie tych powiązań decyduje to, jak skutecznie realizuje ona funkcję społeczną specyficzną dla grupy (dobry producent, znakomity uczeń itp.). Cechy osobiste są ważne nie same w sobie, ale o tyle, o ile pomagają w pełnieniu tej funkcji.

Formalna komunikacja biznesowa ma tę zaletę, że pozwala szybko zaangażować się w komunikację z osobami z różnych grup społecznych, różnych wartości, terminowo przekazać i otrzymać niezbędne informacje w sprawie. Ale jego skuteczność spada z powodu zbyt jednostronnego. Kiedy relacje w grupie są nadmiernie uregulowane i sformalizowane, potrzeba intymnej komunikacji interpersonalnej jako przejaw osobistej aktywności nie znajduje wyjścia w tej grupie. Pomiędzy jej członkami powstają bariery psychologiczne (konflikty, nieporozumienia, napięcia), a jednostka zaczyna skupiać się na innych grupach. Wszystko to znacznie obniża poziom relacji grupowych i negatywnie wpływa na efektywność grupy.

Nieunikniona formalizacja niektórych aspektów naszego życia rozwija w ludziach chęć wzmocnienia komunikacji nieformalnej w systemie komunikacji codziennej. Rekompensuje to niedociągnięcia oficjalnej komunikacji.

Nieformalna struktura grupy odzwierciedla rzeczywisty fakt, że osoba to zawsze cały zestaw ról społecznych, przy czym oficjalna rola, specyficzna dla danej grupy, jest tylko jedną z nich. W komunikacji nieformalnej szczególne znaczenie mają indywidualne tendencje (skłonności), cechy charakteru, nastroje, dlatego zawsze ma ona charakter wybiórczych, bogatych emocjonalnie kontaktów. Obie strony muszą brać udział w tworzeniu tego typu relacji, wykazując inicjatywę i aktywność.

Ale nieformalne relacje mają również wady. Grupy nieformalne tworzą własne normy społeczne, które nie zawsze odpowiadają wartościom organizacji formalnej, przez co osoba może znaleźć się w sytuacji, w której wymagania są generalnie nie do przyjęcia. Ponadto w takich grupach często występuje tendencja do przeciwstawiania się innowacjom, skłonność do bardziej konformistycznych reakcji na np. wprowadzenie nowego porządku pracy, liczby pracowników i innych.

Poprawę relacji w grupie można osiągnąć poprzez optymalne połączenie relacji biznesowych i nieformalnych. W grupach o wysokim poziomie rozwoju można wyróżnić nie dwa systemy relacji, jak sądzi większość psychologów, ale trzy: formalno-biznesowy, nieformalno-biznesowy i nieformalno-osobowy. Innymi słowy, optymalne zarządzanie małą grupą opiera się na zasadzie komplementarności, gdy obie struktury funkcjonują jako pewna jedność, w której nie jest konieczna mechaniczna koincydencja poszczególnych elementów strukturalnych, takich jak przywództwo formalne i nieformalne.

Jak pokazuje praktyka, w grupach o dużym doświadczeniu i wysokiej kulturze komunikacji dominują nieformalne relacje biznesowe, które budowane są w oparciu o współzależność, współpracę, żądania, pomoc, zaufanie. Kształtowanie się takich relacji wiąże się bezpośrednio z problemem rozwoju samej grupy, czyli złożonych i wieloaspektowych procesów, które w niej zachodzą. Dlatego każda mała grupa społeczna jest stale w pewnym ruchu, następuje zmiana jego elementów strukturalnych.

literatura

1. Psychologia / Wyd. GS Kostiuk. – Kijów: Szkoła Radziecka, 1968.

2. Kołomiński Ja.L. Psychologia relacji w małych grupach. – Mińsk: Wydawnictwo Białoruskie. Uniwersytet, 1975.

3. Kornev MN, Kovalenko AB Psychologia społeczna: podręcznik. – K., 1995.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.