Normatywny akt prawny to pisemny dokument właściwego organu państwa, w którym ustala się ustalone i zapewniane przez państwo formalnie obowiązujące zasady zachowania fizycznego podmiotów życia publicznego.

W porównaniu z innymi źródłami prawa, normatywny akt prawny posiada szereg istotnych zalet. W szczególności:

 • najdobitniej, w pełni i jednoznacznie formułuje prawa i obowiązki podmiotów życia publicznego;
 • daje możliwość jak najszybszego i jak najpełniejszego przybliżenia treści norm prawnych podmiotom życia publicznego;
 • umożliwia i stwarza warunki do adekwatnego (właściwego) i jednolitego rozumienia norm prawnych;
 • daje możliwość szybkiego reagowania na potrzeby regulacji prawnych, zmiany, ustanowienia lub uchylenia odpowiedniej normy prawnej;
 • akty normatywne można najpełniej i najłatwiej usystematyzować, co ułatwia ich stosowanie, a ponadto dają możliwość harmonizacji i usprawnienia istniejących norm prawnych.

Prawne właściwości regulaminów są następujące:

 • są wyrazem woli państwa lub całego narodu, tj. są akceptowane tylko przez organy państwowe lub inne, posiadające odpowiednie państwowo autorytatywne uprawnienia ustawodawcze, i są ich jednostronnym wyrazem woli;
 • zawierają normy prawne;
 • posiadać formę zewnętrzną w formie pisemnego dokumentu o określonej formie;
 • mają moc prawną, co odzwierciedla ich związek z innymi regulacjami, miejsce i rolę w systemie ustawodawstwa i regulacji prawnych.

Głównym kryterium podziału przepisów jest ich moc prawna. W związku z tym są podzielone na przepisy ustawowe i wykonawcze.

Moc prawna jest swoistą właściwością normatywnych aktów prawnych, która odzwierciedla ich korelację i współzależność przez formalny obowiązek i wyznacza miejsce organu prawotwórczego w aparacie państwowym.

Efektem regulacji jest ich rzeczywisty wpływ na public relations. Każdy akt prawny ma na celu uregulowanie określonych stosunków społecznych, zatem ustalenie jego granic jest warunkiem koniecznym legalności użycia i stosowania przepisów składających się na treść tego aktu.

Z teorii prawa wiadomo, że każdy normatywny akt prawny (ustawa, dekret, dekret, uchwała, porządek itp.) ma swoje granice w trzech głównych niejako „wcieleniach”: w czasie, przestrzeni i w kręgu osób . W pierwszym przypadku skutek aktu prawnego ograniczony jest do momentu jego wejścia w życie i momentu jego utraty, w drugim przypadku – określonego terytorium, którego dotyczy, w trzecim – kręgu osób do kogo jest adresowany.

Skutkiem normatywnego aktu prawnego w przestrzeni jest rozszerzenie jego oddziaływania na określone terytorium, państwo jako całość lub określony region.

Wpływ normatywnego aktu prawnego na krąg osób określa podporządkowanie osób wymogom normatywnych aktów prawnych. Co do zasady akt prawny ma zastosowanie do wszystkich osób na określonym terytorium.

Stanowienie prawa organów samorządu terytorialnego sąsiaduje z stanowieniem prawa organów państwowych i jednocześnie stanowi szczególny rodzaj działalności prawodawczej oddzielonej od państwa. Prawo do tworzenia i uchwalania normatywnych aktów prawnych (decyzji) mają organy przedstawicielskie samorządu terytorialnego oraz urzędnicy gminy miasta, osiedla, wsi.

Organy samorządu terytorialnego (np. Rady Obwodów Ludowych w miastach) tworzone są przez ludność do rozwiązywania zadań o znaczeniu lokalnym, ich decyzje działają w ściśle określonych ramach terytorialnych.

Akty organów i funkcjonariuszy samorządu lokalnego

Zgodnie z art. 59 Ustawy Ukrainy „O samorządzie lokalnym na Ukrainie”: Rada w ramach swoich kompetencji uchwala rozporządzenia i inne akty w formie decyzji.

Decyzję rady podejmuje na posiedzeniu plenarnym po omówieniu przez większość deputowanych z ogólnego składu rady, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej ustawie. Przy ustalaniu wyników głosowania do ogólnego składu wsi, osiedla, rady miejskiej zalicza się wieś, osiedle, burmistrza, jeżeli uczestniczy on w posiedzeniu plenarnym rady, a jego głos jest uwzględniany.

Rada podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym (w tym imiennym) lub tajnym. Tajne głosowanie należy przeprowadzić w przypadkach przewidzianych w art. 26 ust. 4 i 16, art. 43 ust. 1, 29 i 31 oraz art. 55, 56 tej ustawy.

Decyzja wsi, osiedla, rady miejskiej w terminie pięciu dni od chwili jej podjęcia może być zawieszona przez burmistrza wsi, osiedla, burmistrza i przekazana do ponownego rozpatrzenia właściwej radzie wraz z uzasadnieniem uwag. Rada jest zobowiązana do ponownego rozpatrzenia decyzji w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli rada odrzuci uwagi wsi, osiedla, burmistrza miasta i potwierdzi poprzednią decyzję przez 2/3 posłów z łącznego składu rady, jest ona skuteczna.

Decyzje rady o charakterze normatywno-prawnym wchodzą w życie z dniem ich urzędowego ogłoszenia, chyba że rada wyznaczy późniejszy termin wejścia w życie tych decyzji.

Decyzje podejmuje komitet wykonawczy sołectwa, osiedla, miasta, powiatu w mieście (w przypadku jego utworzenia) w granicach swoich kompetencji. Decyzje komitetu wykonawczego podejmowane są na jego posiedzeniu większością głosów ogólnej liczby członków komitetu wykonawczego i są podpisywane przez wieś, miasto, burmistrza, przewodniczącego rady powiatowej w mieście.

W przypadku niezgodności wsi, osiedla, burmistrza (przewodniczącego rady powiatowej w mieście) z decyzją prezydium rady, może on swoim postanowieniem zawiesić tę decyzję i skierować sprawę do właściwej rady.

Zarządzenia wydaje wójt, osiedle, burmistrz, przewodniczący powiatu w mieście, powiat, sejmik.

Decyzje prezydium rady w sprawach należących do kompetencji organów wykonawczych rady mogą być uchylone przez właściwą radę.

Akty organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego ze względu na ich niezgodność z Konstytucją lub ustawami Ukrainy są uznawane przez sąd za niezgodne z prawem.

Zwraca się uwagę ludności na akty organów i urzędników samorządu lokalnego. Na wniosek obywateli mogą być wydawane odpisy odpowiednich aktów organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego.

Propozycje wzmocnienia kontroli aktów organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego”

W marcu 2007 roku Gabinet Ministrów Ukrainy zaproponował wprowadzenie państwowej rejestracji normatywnych aktów prawnych organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego. Odpowiedni projekt ustawy, opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, został przyjęty na posiedzeniu rządu.

Projekt ustawy proponuje nowelizację Ustawy Ukrainy „O samorządzie lokalnym na Ukrainie” oraz Kodeksu postępowania administracyjnego Ukrainy.

Projekt ustawy proponuje ustalenie, że normatywne akty prawne organów i urzędników samorządu terytorialnego wchodzą w życie tylko wtedy, gdy zostaną złożone w przewidziany sposób do rejestracji państwowej. Projekt ustawy proponuje również przyznanie organom Ministerstwa Sprawiedliwości prawa do zaskarżania do sądu aktów organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego z powodu ich niezgodności z Konstytucją lub ustawami Ukrainy.

Obecne ustawodawstwo Ukrainy nie nakłada na organy i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego obowiązku państwowej rejestracji przyjętych normatywnych aktów prawnych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, taki stan rzeczy uniemożliwia państwu kontrolowanie działalności organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego w zakresie uchwalania przez nie własnych regulacji.

W rezultacie nie ma rachunkowości państwowej, tworzenia funduszu tych aktów i utrzymywania nad nimi kontroli. Stwarza to ponadto przesłanki do łamania Konstytucji i ustaw Ukrainy, praw, wolności i uzasadnionych interesów obywateli przez organy, funkcjonariuszy samorządu terytorialnego.

Proponuje się uzupełnienie Ustawy Ukrainy „O samorządzie lokalnym” o artykuł 59, który stanowiłby, co następuje:

1. Regulacyjne akty prawne organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego podlegają rejestracji państwowej.

2. Państwowej rejestracji normatywnych aktów prawnych organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego dokonują organy Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy:

 • rady obwodowe, miejskie Kijowa i Sewastopola, przewodniczący obwodowych, rad miejskich Sewastopola i burmistrz Kijowa – główne wydziały sprawiedliwości w obwodach, miastach Kijowa i Sewastopola;
 • wieś, osiedle, miasto, rady powiatów w miastach, ich komitety wykonawcze, rady powiatów, wieś, osiedle, burmistrzowie, starostowie w miastach, rady powiatów – powiat, miasto (miasta o znaczeniu regionalnym), powiat miejski, powiat w miastach o Departament Sprawiedliwości.

3. W celu rejestracji państwowej normatywnego aktu prawnego organ lub urzędnik samorządu terytorialnego przedkłada oryginał i dwa uwierzytelnione odpisy aktu normatywnego w formie papierowej i elektronicznej właściwemu organowi Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy w terminie pięć dni roboczych po jej przyjęciu.

4. Państwowa rejestracja aktów normatywnych organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego odbywa się w trybie ustalonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy w terminie 15 dni roboczych po ich otrzymaniu przez właściwy organ Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy.

5. W celu dokonania rejestracji państwowej organ Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy sprawdza zgodność aktu prawnego organu lub funkcjonariusza samorządu terytorialnego z Konstytucją i ustawami Ukrainy i wpisuje go do rejestru państwowego normatywnych aktów prawnych.

W przypadku niezgodności aktu normatywnego organu lub funkcjonariusza samorządu terytorialnego z Konstytucją lub ustawami Ukrainy organ Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy odmawia państwowej rejestracji tego aktu normatywnego i zwraca jego oryginał do organu lub urzędnika samorządu terytorialnego. Jednocześnie organ Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy zaskarża taki akt do sądu w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego Ukrainy.

Wyniki raportu

Tak więc głównym źródłem prawa we współczesnej Ukrainie jest akt prawny. Z teorii prawa wiadomo, że każdy normatywny akt prawny (ustawa, dekret, dekret, uchwała, porządek itp.) ma swoje granice w trzech głównych niejako „wcieleniach”: w czasie, przestrzeni i w kręgu osób . Stanowienie prawa organów samorządu terytorialnego sąsiaduje z stanowieniem prawa organów państwowych i jednocześnie stanowi szczególny rodzaj działalności prawodawczej oddzielonej od państwa. Prawo do tworzenia i uchwalania normatywnych aktów prawnych (decyzji) mają organy przedstawicielskie samorządu terytorialnego oraz urzędnicy gminy miasta, osiedla, wsi.

Organy samorządu terytorialnego (np. Rady Obwodów Ludowych w miastach) tworzone są przez ludność do rozwiązywania zadań o znaczeniu lokalnym, ich decyzje działają w ściśle określonych ramach terytorialnych.

Zgodnie z art. 59 Ustawy Ukrainy „O samorządzie lokalnym na Ukrainie”: Rada w ramach swoich kompetencji uchwala rozporządzenia i inne akty w formie decyzji.

Decyzję rady podejmuje na posiedzeniu plenarnym po omówieniu przez większość deputowanych z ogólnego składu rady, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej ustawie. Zwraca się uwagę ludności na akty organów i urzędników samorządu lokalnego.

Gabinet Ministrów Ukrainy proponuje wprowadzenie państwowej rejestracji normatywnych aktów prawnych organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego. Odpowiedni projekt ustawy, opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, został dziś przyjęty na posiedzeniu rządu.

Według wiceminister sprawiedliwości Inny Jemelyanowej projekt ustawy proponuje nowelizację Ustawy Ukrainy „O samorządzie lokalnym na Ukrainie” oraz Kodeksu postępowania administracyjnego Ukrainy.

Obecne ustawodawstwo Ukrainy nie nakłada na organy i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego obowiązku państwowej rejestracji przyjętych normatywnych aktów prawnych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, taki stan rzeczy uniemożliwia państwu kontrolowanie działalności organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego w zakresie uchwalania przez nie własnych regulacji. W rezultacie nie prowadzi się rachunkowości państwowej, tworzenia funduszu tych ustaw i kontrolowania ich, co dodatkowo stwarza przesłanki do łamania organów samorządu terytorialnego, urzędników Konstytucji i ustaw Ukrainy, praw, wolności i uzasadnionych interesów Ukrainy. obywateli w przyjmowaniu nowych przepisów .

Projekt ustawy proponuje ustalenie, że normatywne akty prawne organów i urzędników samorządu terytorialnego wchodzą w życie tylko wtedy, gdy zostaną złożone w przewidziany sposób do rejestracji państwowej. Projekt ustawy proponuje również przyznanie organom Ministerstwa Sprawiedliwości prawa do zaskarżania do sądu aktów organów i funkcjonariuszy samorządu terytorialnego z powodu ich niezgodności z Konstytucją lub ustawami Ukrainy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.