Spełnienie testamentu to spełnienie ostatniej woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie

Zwykle przedmiotem egzekucji są spadkobiercy, którzy przyjęli spadek, jego przyjęcie nakłada na spadkobiercę (spadkobierców) obowiązek wykonania testamentu ściśle zgodnie z wolą spadkodawcy, chyba że prawo stanowi inaczej.

Wykonanie testamentu reguluje rozdział 88 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 1286 kc spadkodawca ma prawo powołać wykonawcę testamentu. Może powierzyć wykonanie testamentu osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność cywilną lub osobie prawnej (wykonawcy testamentu).

Jeżeli testament jest sporządzony na korzyść kilku osób, jego wykonanie można powierzyć każdej z nich. Jeżeli testament zostanie sporządzony na korzyść jednej osoby, wykonanie tej ostatniej może zostać powierzone osobie, która nie jest spadkobiercą testamentu.

Wykonawca testamentu może być również powołany z inicjatywy spadkobierców. Ci ostatni mają prawo wnieść powództwo o wyłączenie wykonawcy testamentu wyznaczonego przez spadkodawcę od wykonywania jego uprawnień, jeżeli nie może on zapewnić wykonania testamentu spadkodawcy.

Jeżeli spadkodawca nie wyznaczył wykonawcy testamentu lub osoba przez niego wyznaczona odmówiła jego wykonania lub została usunięta z testamentu, spadkobiercy mają prawo wybrać wykonawcę testamentu spośród spadkobierców lub powołać inną osobę na wykonawcę testamentu. Wola.

Jeżeli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wyznaczenia wykonawcy testamentu, może go powołać sąd na wniosek jednego z nich.

Wykonawcę testamentu może powołać notariusz w miejscu otwarcia spadku, jeżeli spadkodawca nie wyznaczył wykonawcy testamentu lub jeżeli ten odmówił wykonania testamentu lub został odsunięty od jego wykonania, a wymaga tego przepis interesy spadkobierców (art. 1288 k.c.).

Wykonawcą testamentu można powołać tylko za jego zgodą. Zgoda taka może być przez nią wyrażona w samym tekście testamentu lub do niego dodana. Osoba może złożyć u notariusza w miejscu otwarcia spadku wniosek o wyrażenie zgody na bycie wykonawcą testamentu po otwarciu spadku.

Art. 1290 kc określa uprawnienia wykonawcy testamentu. Wykonawca testamentu zobowiązany jest do:

  • podejmować środki w celu ochrony odziedziczonej własności;
  • podjąć działania w celu zawiadomienia spadkobierców, zrzekających się, wierzycieli o otwarciu spadku;
  • żądać od dłużników spadkodawcy wykonania ich zobowiązań;
  • zarządzać dziedzictwem;
  • zapewnić każdemu ze spadkobierców udział w spadku określonym w testamencie,
  • zapewnienia nabycia udziału w spadku przez osoby uprawnione do obowiązkowego udziału w spadku.

Wykonawca testamentu jest obowiązany zapewnić spadkobiercom wykonanie czynności, do których byli zobowiązani testamentem. Uprawnienia wykonawcy testamentu potwierdza dokument wystawiony przez notariusza w miejscu otwarcia spadku.

Uprawnienia wykonawcy testamentu trwają do czasu pełnego wykonania woli spadkodawcy, która jest wyrażona w testamencie. Pełnomocnictwo wykonawcy testamentu wygasa przez notariusza w miejscu otwarcia spadku w porozumieniu ze spadkobiercami i spadkodawcami.

Po wygaśnięciu pełnomocnictw wykonawca testamentu musi zwrócić notariuszowi wydany mu dokument (część C art. 1290 kodeksu cywilnego). Jeżeli wykonawca testamentu nie zwróci dokumentu poświadczającego jego pełnomocnictwo, spadkobiercy mają prawo żądać tego dokumentu, a także żądać naprawienia szkody (art. 1294 kc).

Wykonawcy testamentu przysługuje zapłata za wykonanie swoich uprawnień. Spadkodawca ma prawo określić w testamencie majątek (w naturze lub w pieniądzu), który wykonawca testamentu ma prawo otrzymać od spadku jako zapłatę za wykonywanie swoich uprawnień.

Jeżeli wysokość opłaty nie została określona przez spadkodawcę, może ona zostać ustalona w drodze porozumienia między wykonawcą testamentu a spadkobiercami, aw przypadku sporu – przez sąd. Wykonawca testamentu ma prawo żądać od spadkobierców zwrotu poniesionych przez niego wydatków na ochronę, zarządzanie i wykonanie testamentu.

Wykonawca testamentu, niezależnie od tego, kto go wyznaczył, ma prawo odmówić wykonania swoich uprawnień. Ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić spadkobierców, a także inne osoby, w stosunku do których musiał podjąć określone czynności, o zrzeczeniu się swoich pełnomocnictw.

Wykonawca testamentu nie może odmówić wykonania swoich uprawnień w razie konieczności podjęcia pilnych czynności, których zwłoka grozi wyrządzeniem szkody spadkobiercom. Odpowiada wobec spadkobierców za szkody wyrządzone przez niego w związku z nieprzestrzeganiem powyższych wymagań

Spadkobiercy mają prawo kontrolować czynności wykonawcy testamentu. Jeżeli spadkobiercami są małoletni, małoletni, osoby ubezwłasnowolnione lub osoby o ograniczonej zdolności cywilnej, kontrolę nad wykonaniem testamentu sprawują rodzice (rodzice adopcyjni), opiekunowie, kuratorzy, a także organ opiekuńczy.

Na żądanie ww. osób wykonawca testamentu musi złożyć sprawozdanie z podjętych przez niego czynności w celu wykonania testamentu.

Spadkobiercy, ich przedstawiciele ustawowi, a także organ opiekuńczy mają prawo do zakwestionowania na drodze sądowej czynności wykonawcy testamentu, jeżeli nie przestrzegają Kodeksu Cywilnego, innych przepisów prawa naruszają interesy spadkobierców. Przedawnienie do jednego roku stosuje się do żądania stwierdzenia bezprawności czynności wykonawcy testamentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.