Rozliczanie podatku dochodowego w turystyce. Abstrakcyjny

W odróżnieniu od VAT rozliczanie podatku dochodowego od działalności podmiotów turystycznych nie ma tak istotnej specyfiki, choć w niektórych momentach nadal trzeba się bardziej szczegółowo zastanowić W przypadku korzystania ze schematów maklerskich występuje istotna różnica w rozliczaniu podatkowym opłat maklerskich oraz kwot tranzytowych otrzymywanych w związku z takimi umowami od nabywcy usług na rzecz zleceniodawcy (zleceniodawcy lub zleceniodawcy). Wysokość opłaty pośrednika jest wliczona w dochód brutto pośrednika turystycznego na ogólnych podstawach przewidzianych w ust. 11.3 art. 11 ustawy o zysku, tj. za pierwsze ze zdarzeń: zaksięgowanie środków na rachunku bankowym agenta komisowego (pełnomocnika, agenta) lub w dniu faktycznego świadczenia usług pośrednictwa. Ta sama procedura zwiększania dochodu brutto dotyczy kwoty rekompensaty kosztów poniesionych przez pośrednika przy realizacji zlecenia. Koszty brutto pośrednika powiększa się o odpowiadające im koszty również według zasad ogólnych (według daty obciążenia rachunku lub według daty nadania towaru, a w przypadku zakupu robót lub usług - według daty faktycznego odbioru). Jeśli chodzi o kwoty tranzytu, w tym przypadku, podobnie...
Read More

Uproszczony system opodatkowania, rachunkowości i sprawozdawczości w turystyce. Abstrakcyjny

Streszczenie zawiera informacje na temat uproszczonego systemu opodatkowania, rachunkowości i sprawozdawczości w turystyce Zgodnie z dekretami Prezydenta Ukrainy z 3 lipca 1998 r. № 727 i № 746/99 z 28.06. 99 „W sprawie zmian do dekretu Prezydenta Ukrainy z dnia 3 lipca 1998 r. № 727” „O uproszczonym systemie opodatkowania, rachunkowości i sprawozdawczości małych podmiotów gospodarczych”, wprowadzono uproszczony system opodatkowania, rachunkowości i sprawozdawczości dla małych podmiotów gospodarczych: osoby prawne - podmioty gospodarcze o dowolnej formie organizacyjno-prawnej i formie własności, w których roczna liczba pracowników nie przekracza 50 osób i których przychody ze sprzedaży produktów (towarów, robót, usług) w skali roku nie przekraczają 1 mln , UAH; osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą bez założenia osoby prawnej oraz w stosunkach pracy, z którymi, w tym z członkami ich rodzin, w ciągu roku nie przekracza 10 osób i których przychody ze sprzedaży produktów (towarów, robót, usług) rocznie nie przekracza 500 tysięcy hrywien. Podmiot przedsiębiorczy - osoba prawna, która przeszła na uproszczony system...
Read More

Prognozy rozwoju turystyki na świecie. Abstrakcyjny

Świadomość człowieka, że jest obywatelem nie tylko swojego kraju, ale i świata, prowadzi do ekspansji wycieczek turystycznych, zwiększając podaż różnych wycieczek, zwłaszcza ukierunkowanych Na konferencji WTO w Lizbonie wyniki badania „Wizja turystyki 2020” ogłosiły pięć obiecujących destynacji turystycznych XXI wieku. Turystyka przygodowa. Na świecie jest coraz mniej regionów niezbadanych. Prawdziwych romantyków przyciągają najdalsze zakątki Ziemi, górskie szczyty i morskie głębiny. Nowe potrzeby turystyczne wymagają opracowania odpowiedniego produktu turystycznego. Rejsy. Ten sektor turystyczny rozwija się w fenomenalnie szybkim tempie. O ile w 1997 r. na statkach wycieczkowych po szlakach morskich i rzecznych podróżowało ok. 7 mln osób, to w 2000 r. liczba turystów wzrosła o ponad 9 mln. Na świecie w budowie są 42 ośmiopokładowe statki wycieczkowe o ładowności do 6200 pasażerów każdy. Turystyka ekologiczna. Głównym celem ekoturystyki jest ochrona środowiska i minimalizacja wpływu człowieka na przyrodę. Możliwe jest zorganizowanie zarówno tematycznych wycieczek poznawczych dla miłośników ekoturystyki, jak i wycieczek dla wczasowiczów po kurortach, z wizytami w rezerwatach narodowych. Turystyka kulturowa...
Read More

Perspektywy rozwoju turystyki na Ukrainie. Abstrakcyjny

Perspektywy rozwoju turystyki na Ukrainie oraz wpływ czynników społecznych, demograficznych i innych na rynek turystyczny Rozwój turystyki na Ukrainie znacząco wpływa na takie sektory gospodarki jak transport, handel, łączność, budownictwo, rolnictwo, produkcja dóbr konsumpcyjnych i jest jednym z najbardziej obiecujących obszarów restrukturyzacji gospodarczej. Według szacunków Światowej Organizacji Turystyki w 2001 roku Ukraina zajęła 22. miejsce na świecie pod względem liczby turystów zagranicznych (5,8 mln osób, co stanowi około 1% przyjazdów turystów na świecie). Według prognoz dotyczących rozwoju turystyki przyjazdowej na Ukrainę do 2005 r. jej liczba wzrośnie do 9,3 mln osób; prognoza na rok 2010 - 12,1 mln osób; prognoza na 2020 r. - 15,0 mln osób. Podobnie jak w przypadku wielu krajów europejskich, gdzie najsilniejsze przepływy turystyczne pochodzą z krajów sąsiednich, tak dla Ukrainy w przyszłości łączny udział wymiany turystycznej z Rosją, Białorusią i Mołdawią będzie się wahał w granicach 60% całkowitych przepływów turystycznych. Ponadto sąsiednie kraje zapewnią silne napływy jednodniowych odwiedzających, w tym odwiedzających tranzytowych, których liczba będzie...
Read More

Ośrodek jako ośrodek turystyczno-rekreacyjny. Abstrakcyjny

Obiekt turystyczno-rekreacyjny może mieć status uzdrowiska. Ośrodek jest „obszarem z naturalnymi czynnikami leczniczymi i niezbędnymi warunkami do ich wykorzystania w celach terapeutycznych i profilaktycznych” Uzdrowisko jest wysoce wyspecjalizowaną jednostką terytorialną o stosunkowo dużej koncentracji odpowiednich funkcji specjalizacyjnych (balneologicznych, klimatoterapeutycznych i innych). Względna jednorodność terytorialna zasobów uzdrowiskowych przyczynia się do powstawania form obszarowych - obszarów uzdrowiskowych, dzielnic i obszarów uzdrowiskowych. Czyli elementy tworzone przez podmioty-producentów rynku producenckiego, w zależności od poziomu specjalizacji terytorialnej i koncentracji działalności turystycznej, można podzielić na turystyczno-wycieczkowe i uzdrowiskowe, Oznacza to, że TRS są rynkami dostaw o różnym poziomie hierarchii, złożoności i specjalizacji, do których kierowane są przepływy konsumentów i które zapewniają proces konsumpcji dóbr turystycznych i określonego zestawu usług turystycznych. Kluczowymi elementami struktury terytorialnej rynku turystycznego są węzły (ośrodki). Tak więc strukturę geoprzestrzenną rynku usług turystycznych tworzą obie strony rynku – rynek konsumenta, tworząc popyt, lokalizuje go w elementach systemów rozliczeniowych, na podstawie których kształtowany jest rynek popytu i do których pośrednik specjalizacji, jest zlokalizowana zarówno...
Read More

Krajowe rynki turystyczne: struktura i typologia. Abstrakcyjny

Polistrukturalność rynku turystycznego jest zdeterminowana cechami klasyfikacyjnymi turystyki jako zjawiska społecznego oraz specyfiką turystyki Podmiotami rynku turystycznego są osoby prawne i fizyczne zajmujące się wytwarzaniem i organizacją konsumpcji produktu turystycznego przez turystów-konsumentów. Podmiotami rynku podaży mogą być niemal wszystkie elementy funkcjonalno-gospodarczych i terytorialno-gospodarczych komponentów branży turystycznej. Przedmiotem działalności turystycznej uczestników rynku są turyści-konsumenci produktów turystycznych, których preferencje i motywacje są podstawą strategii marketingowych producenta. Stąd podział rynku turystycznego na rynek konsumentów-konsumentów (rynek popytu) i rynek producenta (rynek podaży), gdyż te dwa elementy są kluczowe dla funkcjonowania rynku. „Rynek jest zbiorem istniejących i potencjalnych nabywców towarów” – mówi F. Kotler, więc użycie terminu „rynek” odnosi się przede wszystkim do konsumentów towarów lub usług, których łączy konkretna potrzeba, bo to właśnie potrzeby konsumentów kształtować rynek. Rynek konsumenta produktu turystycznego zbudowany jest na wielu znakach, wśród których w pierwszej kolejności należy rozpatrywać cel podróży. Celem jest konkretna realizacja motywacji wyjazdu turystycznego, która odzwierciedla potrzebę wypoczynku, realizowaną jako prośba o konkretny produkt turystyczny. Cel...
Read More

Badanie rynku usług turystycznych: podstawy metodyczne. Abstrakcyjny

Schemat strukturalny i logiczny badań geoprzestrzennych rynku turystycznego Badanie organizacji geoprzestrzennej rynku usług turystycznych opiera się na zapisach dotyczących turystyki jako zjawiska życia publicznego oraz funkcjonowania rynku usług turystycznych jako procesu strukturalnej koordynacji w czasie i przestrzeni popytu na dobra, usługi i towary turystyczne oraz ich podaż. Badanie opiera się na trzech paradygmatach: system, który pozwala ustalić kolejność rozwiązywania problemu za pomocą pojęć systemowych (schemat, komponent, element, struktura, funkcja, organizacja); proceduralny, który odtwarza naturalne, konsekwentne zmiany zjawiska i form jego organizacji; chorologiczna, co pozwala na rozróżnienie połączeń i interakcji przestrzennych. Badanie rynku usług turystycznych jest zadaniem naukowym i praktycznym , które opiera się na pewnej metodologii, która łączy metody, techniki, techniki, procedury i operacje badawcze w system hierarchiczny, którego celem jest znalezienie najlepszych sposobów rozwiązywania problemów. Centralnym elementem całego systemu metodologii jest metoda. Metoda badawcza to system metod gromadzenia, przetwarzania, prezentowania informacji w celu planowanego i celowego rozwiązania problemów naukowych i praktycznych. Zespół metod i technologii, ich kolejność i relacje...
Read More

Rynek turystyczny: metody badań makroregionalnych. Abstrakcyjny

Metoda badań geograficznych rynku turystycznego na poziomie makro jest badaniem specyfiki funkcjonowania i rozwoju turystyki jako składnika światowego rynku usług oraz ma na celu identyfikację mechanizmu powstawania globalnych struktur geoprzestrzennych Na poziomie makro metodologię badania rynku usług turystycznych można przedstawić jako system przekrojowy, łączący badania terytorialne na wszystkich poziomach z przemysłem. Należy pamiętać, że rynki branżowe (rynek usług hotelarskich, rynek usług rekreacyjno-rozrywkowych, rynek touroperatorów i biur podróży itp.) mają ten sam poziom organizacji terytorialnej, ale tylko ich nieodłączną strukturę terytorialną ze względu na specyfiki działalności i są określonymi podrynkami . Badanie o tej skali opiera się na syntezie materiału analitycznego, który odzwierciedla specyfikę rynków regionalnych oraz globalne trendy w turystyce jako zjawisku społecznym i jako sektor gospodarki światowej. Rynek turystyczny w strukturze gospodarki światowej rozwinął się i funkcjonuje w odpowiednich formach, w tym terytorialnych. Struktury geoprzestrzenne rynku turystycznego kształtują się pod wpływem ogólnego mechanizmu funkcjonowania rynku światowego, aw szczególności rynku usług i są częściowym przejawem światowej gospodarczej organizacji produkcji i...
Read More

Życie i twórczość Bohdana Radysha. Abstrakcyjny

Urodził się w zamkniętą jesień roku, właśnie na Dmitriju, czyli 8 listopada we wsi Rożniw, w domu pod zardzewiałym dachem, nad rzeką Rybnitsa Za domem pole, przed domem pola, łąki, rzeka. a potem - góry, las. Od wczesnej wiosny do lata słowiki nie wywołują radości i smutku. Skowronek ma na swoich małych skrzydłach duże błękitne niebo. Prawdziwy raj Ukrainy. Z domu - ścieżka, a potem - karczma - droga, którą po raz pierwszy poszedłem do szkoły. To było w trudnym roku 1942. Wojny i strach przed głodem i śmiercią to moje dzieciństwo. Obrane, niepocieszone, okradzione. W 1950 wstąpił do Kosowskiej Szkoły Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej. Przed cudem dzieła rzeźbiarzy ludowych moja jeszcze dziecięca dusza była oszołomiona. Odbyło się tu pierwsze spotkanie z wielką sztuką, ze znanymi artystami Wołodymyrem [ut i Jewhenem Sagajdacznym, którzy zostali moimi nauczycielami. Studium sztuki światowej i ukraińskiej, huculska sztuka ludowa robi swoje. W tym artystycznym środowisku odczuł swoje drugie narodziny. Pojawiają się próbki piór - uskrzydlony...
Read More

Mistycyzm i poezja. Abstrakcyjny

Pomiędzy poezją a mistycyzmem istnieje w pewnym sensie naturalne podobieństwo, które sprawia, że ich immanentna zdolność przenikania filmu nieznanego natychmiast traci myślenie, zanika horyzont widzenia, a przedmioty zdają się rozpływać niepostrzeżenie, tracąc nie tylko kontury, ale także ciało fizyczne A przed naszymi oczami jest prawdziwa nieskończoność bez określonego koloru, bez najdrobniejszych przedmiotów i śladów ruchu. To jest w rzeczywistości granica, poza którą nasza wyobraźnia jest bezsilna. Ale najpierw spróbuję zdefiniować poezję jako najwyższą sztukę ignorancji. Zanim wyjaśnię takie stwierdzenie, muszę wykonać inną operację - podać własną interpretację pojęcia wiedzy (a co za tym idzie ignorancji), a tym bardziej mistycyzmu, który jest z nimi nierozerwalnie związany. Terminologicznie jest to oczywiście dziedzina teologii. Kolejny Bonawentura, wyznawca św. Franciszka i św. Augustyn, interpretując mistyczną istotę światła, powiedział, że jest ono źródłem mądrości, wiedzy. A wiedza dla mistyka jest nie tyle stanem świadomości czy umysłu, ile stanem umysłu, aktem wielkiej obecności i kontemplacji objawienia Pana, podczas którego racjonalna i zmysłowa natura człowieka znajduje się...
Read More

Ukraiński poeta i powieściopisarz Mykoła Vingranovsky. Abstrakcyjny

Mykoła Stepanovych Vingranovsky urodził się 7 listopada 1936 r. W mieście Pierwomajsk w obwodzie mikołajowskim w rodzinie chłopskiej Wśród jego kolegów z klasy najwyraźniej nie wyróżniali się studenci Moskiewskiego Instytutu Kinematografii, student Nikołaj Wingranowski. Tyle że w oczach surowych oczu niepostrzeżenie zabłysnęła delikatna myśl, aw smukłej sylwetce wyczuwalny był stanowczy zapał. Całym sercem tęsknił za romantyczną wzniosłością i ugruntowaną, surową prawdą życia w kinie, której jego wielki nauczyciel, słynny Dowżenko, nie mógł nie zauważyć. A młody aktor zagrał później główną postać w swoim filmie „Opowieść o ognistych latach”. Od tego czasu Mykoła Vingranovsky nie zerwał więzi z przemysłem filmowym, pracując w Kijowskim Studiu Filmowym. OP Dovzhenko, jako aktor i jako reżyser ... Nikołaj Stiepanowicz Wingranowski urodził się 7 listopada 1936 r. w mieście Pierwomajsk w obwodzie mikołajowskim w rodzinie chłopskiej . Potem, jak później wspominał, nadal nie znał nic poza stepem - ani Dniepru, ani lasów, ani Desny, ani Dowżenko. Tylko spójrz gdzie - step, step i step. Potem była...
Read More

Ukraiński pisarz i kompozytor Sidir Vorobkevych. Abstrakcyjny

Ukraiński pisarz i kompozytor, postać muzyczna i kulturalna, duchowny prawosławny na Bukowinie, nauczyciel i redaktor bukowińskich czasopism, artysta - taka wieloaspektowa działalność Sidora Vorobkevycha Sidir Vorobkevych miał pseudonimy: Danylo Mlaka, Demko Makoviychuk, Morozenko, Semen Hrin, Isidor Vorobkevych, S. Volokh i inni. Sidir Vorobkevych urodził się 5 maja 1836 roku w Czerniowcach w rodzinie księdza, nauczyciela teologii. Vorobkevich miał niezwykłych przodków. Jego pradziadek uciekł kiedyś z Litwy i nazywał się Seul Mlaka de Orochko, a jego dziadek przekształcił Orochko w Vorobkevich. Część nazwiska Mlaka stała się ulubionym pseudonimem Sidora. Dziadek poety odziedziczył po ojcu wiele opowieści o Kozakach, Ukrainie, Humanie, Zalizniaku, Goncie. Sidir słyszał wiele opowieści od swojej babci Paraskewy, która znała potęgę baśni, pieśni, podań ludowych o Kozakach i Turkach. Sidir Vorobkevych studiował w Czerniowieckim Gimnazjum, a później w Seminarium Teologicznym, które ukończył w 1861 roku . W liceum zaczął komponować wiersze i komponować dla nich muzykę. Następnie był księdzem we wsiach Bukowiny, gdzie studiował folklor i życie miejscowej ludności....
Read More

Jurij Fedkowycz: życie osobiste i działalność twórcza. Abstrakcyjny

Wielu ukraińskich pisarzy i poetów mówiło o życiu osobistym Jurija Fedkowycza i jego twórczości. Wśród tych wypowiedzi znajdują się wypowiedzi Maksyma Rylskiego. Poeci zostali kiedyś upomnieni za nie zwracanie uwagi na piosenki. Ale nie każdy poeta jest śpiewakiem. To wymaga specjalnego talentu. W związku z tym Rylsky napisał: „Poeci tacy jak Szewczenko, Fedkowycz, myśleli pieśnią, a ta pieśń w stylu ludowym. Ale to myślenie w pieśni było obce Lermontowowi, Majakowskiemu i wielu innym”. Fedkovych ma popularną ukraińską piosenkę „Jak siedzieć bracia wokół zaklęcia…” W literaturze ukraińskiej istnieje około dwudziestu pełnych i częściowych przekładów i śpiewów. Wśród nich warto wymienić obwód Fedkowicz. Podążając śladami niewolniczego naśladownictwa Szewczenki, Fedkovych zmarł jako poeta. Oto jak Yu. Fedkovych był obsługiwany przez Maksyma Rylskiego: „Był gorzko obsłużony, był miękki, miły i nieciekawy bronią. wojsko. ty, jak ty. Byli pocięci i musieli służyć. I tak Fedkowycz znalazł się w niewoli, jak ten orzeł w klatce... "Rylski pisał o Fedkowiczu tak:" Fedkowycz cały dzień siedział w pokoju...
Read More

Mykola Trublaini: życie i praca. Abstrakcyjny

Życie Nikołaja Pietrowicza Trublainiego to niesamowita odyseja romantyka, miłośnika Arktyki, niestrudzonego podróżnika, głębokiego konesera duszy dziecka. Ale przede wszystkim jest to życie komunisty, obywatela sowieckiego, żarliwego patrioty Socjalistycznej Ojczyzny, który był i pozostanie z nami na zawsze Urodził się Mykoła Pietrowicz Trublajewski, który wszedł do literatury pod pseudonimem Mykoła Trublaini, 25 kwietnia 1907 r. w obwodzie winnickim. Wieś Vilshanka ginie wśród malowniczych stepów Podolska, ich urok nie może pozostawić nikogo obojętnym, zwłaszcza jeśli człowiek nie jest głuchy na piękno, a jego dusza zakłopotana i bezbronna, pełna wysokich impulsów. Rzeczywiście, jak wiele można odkryć nawet wśród pozornie zwyczajnych i przyziemnych! Wystarczy trochę wysiłku i wytężymy wyobraźnię – a zarysy chmur w zasięgu wzroku przypominają dzikie karawele, iskrząca się rosa na łące mieni się dalej wołającymi gwiazdami kosmosu, a głos stepowego wiatru brzmi najbardziej uroczo. A mała Mykolka, przyszły pisarz i podróżnik, zachłannie chłonie to wyjątkowe piękno ziemi, jej macierzyńską dobroć. Dzieciństwo Trublainiego zbiegło się z ponurymi przedrewolucyjnymi latami. Robotnikowi trudno było...
Read More

Stepan Rudansky: życie i praca. Załamać światło

Twórczość Stepana Rudanskiego zajmuje ważne miejsce w historii literatury ukraińskiej Wkraczając do literatury w połowie lat pięćdziesiątych, w trudnych dniach duchowego zamętu po klęsce Towarzystwa Cyryla i Metodego, aresztowaniu i wygnaniu Szewczenki, Rudansky wytyczył w nim nowe ścieżki. Jego poezja była oryginalnym zjawiskiem w literaturze ukraińskiej okresu Szewczenki. Michaił Drahomanow powiedział to po raz pierwszy w 1875 r., wkrótce po śmierci poety, w gazecie Kyiv Telegraph: ci, którzy przybyli do poprzedników i następców Szewczenki. Dziedzictwo literackie Rudansky'ego było skazane na zagładę - jej droga do czytelnika była zbyt długa i ciernista . Okres aktywnej twórczości poety ograniczony jest wąskimi ramami chronologicznymi i prawie w całości pokrywa się z ostatnimi dwoma latami jego pobytu w Seminarium Kamieniec Podolskim i sześcioletnim okresem studiów w Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Petersburgu ( 1855-1861). W tym czasie powstało dziesiątki wierszy lirycznych, ballad, ponad dwieście poetyckich humoreski, szereg wierszy historycznych i wielkich eposów. Trudne losy osobiste, a jeszcze trudniejsze warunki społeczne, w jakich rozwijała się literatura ukraińska...
Read More

Mariyka Pidhiryanka: życie i praca. Abstrakcyjny

29 marca 1881 rodzina leśniczego Omelyana Lenerta, który mieszkał we wsi. Bili Oslava (obecnie rejon Nadwórny obwodu Iwano-Frankowskiego) ucieszyła się z narodzin swojego pierwszego dziecka - otrzymała imię Maria (wszyscy Lenerty pobłogosławili 5 córek i jednego syna) Maria dorastała na Huculszczyźnie, spowita tajemnicą legend, zapamiętując pieśni i baśnie matki, kołomyjki i przysłowia, które słyszała od swoich rodaków. Biedny Lenert nie mógł sobie pozwolić na zapewnienie wyższego wykształcenia wszystkim swoim dzieciom - otrzymał je tylko jego syn. Mariyka ukończyła dwuklasową szkołę we wsi Utoropy w obwodzie kosowskim, gdzie jej rodzice przeprowadzili się w 1888 roku. Jednak dociekliwa i inteligentna Maria wcale nie była usatysfakcjonowana losem przygotowanej dla niej i czterech młodszych sióstr gospodyni domowej. Dziewczyna często odwiedzała swojego dziadka ze strony matki, księdza Mykołę Wołoszyna, który mieszkał we wsi. Dzielnica była bogata w dużą bibliotekę literatury klasycznej. Czytane przez Marię T. Szewczenko, J. Fedkowicza, O. Puszkina, L. Tołstoja, w oryginałach A. Mickiewicza, J. Schillera, J. Goethego, G. Heinego, G. Lessinga. Wytrwała...
Read More

Dmitry Belous: życie i praca. Abstrakcyjny

Przez całe życie chodziłam na książki „Cud Kaliny” i „Barwinek”. Wioska, w której się urodził, nazywa się Kurmani. W Suli, na pograniczu Połtawy i Slobozhanshchiny, obecnie jest to region Sumy Rodzina mojego ojca była jak rodzina Omelecha, o którym śpiewa pieśń: tylko on i ona, stary i stary, i dwa Chrystusy w naszyjniku i dwie lalki w kołysce. Byłam dziesiątym dzieckiem, po prostu „lalką w kołysce”, gdy starsi byli już młodzi i dziewice. Nas, młodszych, interesowało, co starsi mówią o swoim dzieciństwie. Brat Oleksa, który poszedł do szkoły w wieku sześciu lat, został ukarany w pierwszej klasie z kolegą za niewinne psoty - wyrzucono go z klasy, kazano wrócić do domu i przyznać się rodzicom za to, za co został ukarany. I postanowili zostać na strychu u koleżanki do końca lekcji. A potem nagle zobaczyli stary kołowrotek i poskręcany, spory pierścień drutu. Oleksa położył na nim drucik, żeby przepisnął przez kołowrotek, zaczął się kręcić i skandować: Skąd ten sześciolatek miał...
Read More