Metody diagnozy grup adolescentów i młodzieży. Abstrakcyjny

Trendy w nieformalnym ruchu młodzieżowym. Przyczyny rosnącej liczby grup nieformalnych. Podstawowe podejścia do klasyfikacji grup nieformalnych Przede wszystkim życie w społeczeństwie i bycie od niego oderwanym, samo zaspokajanie i realizowanie potrzeb jest znacznie trudniejsze, a nawet niemożliwe. Dlatego osiągnij to w określonej grupie lub stowarzyszeniu młodzieżowym. (Odpowiednia legenda o budowie wieży przez ludzi.., „przysłowie: grupę ojca łatwiej pokonać”). Rozważaliśmy już kwestie stowarzyszeń młodzieżowych. Oczywiście młodzi ludzie jednoczą się w grupach. Grupa młodych ludzi to ludzie, którzy wchodzą ze sobą w interakcję w taki sposób, że każdy wpływa na innych i jest pod ich wpływem. Tagi grupowe: obecność pewnych relacji między członkami; tworzenie organizacji wewnętrznej (podział obowiązków, statusy); świadomość przynależności do grupy; nacisk grupowy, motywujący każdą jednostkę do zachowania się zgodnie z przyjętymi normami. Istnieją grupy formalne i nieformalne. Formalne grupy tworzone są przez kierownictwo w celu rozwiązania określonego zadania. Grupa nieformalna zwykle powstaje sama (spontanicznie) i nie ma wyraźnego statusu w społeczeństwie. Jeśli formalna organizacja powstaje według wcześniej opracowanego i...
Read More

Potrzeba rozwoju duchowego. Abstrakcyjny

Teoretyczne podstawy potrzeby rozwoju duchowego człowieka jako składnika profilaktyki negatywnych zjawisk w społeczeństwie. Samokształcenie w systemie rozwoju człowieka Teoretyczne podstawy potrzeby rozwoju duchowego człowieka jako elementu profilaktyki negatywnych zjawisk w społeczeństwie” Wyznacznikiem jest znane stwierdzenie IM Sechenowa, że w naturze ludzkiej tylko 0,001 zależy od natury ludzkiej, a 0,999 - od środowiska. W związku z tym cały system tamtych czasów wychowania budowany był na zasadzie utrwalania w człowieku pewnych postaw zewnętrznych, niezależnie od charakteru, indywidualnych cech dzieci, co prowadziło do tego samego uśredniania, jakie miało miejsce w procesie edukacyjnym. W praktycznym życiu szkolnym „doskonałe” zachowanie obserwowali głównie ci uczniowie, którzy nie wyrażali własnych poglądów lub automatycznie przyjmowali powszechne przekonania. Smutnym skutkiem takiego wpływu jest brak indywidualnych poglądów większości dzieci, niezdolność do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny i ogólny sens własnego życia. To, co zewnętrzne, pozostaje zewnętrzne, jeśli nie dotyka głębi ludzkiej duszy. Jaki jest główny cel edukacji? W historii pedagogiki istnieje wiele poglądów na ten temat, co wskazuje na jego...
Read More

Normy społeczne i dewiacje. Abstrakcyjny

Pojęcie normy i odchylenia od normy w pedagogice społecznej. Organizacje edukacyjne jako wiodący czynnik socjalizacji jednostki W różnych społeczeństwach (w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego i kulturowego) istnieją różne koncepcje normy, a co za tym idzie różne postawy wobec osób, które jakoś od tej normy odstają. W zakresie stosunków społecznych pojęcie normy zależy także od historii i kultury ludzi, ich narodowości. Pojęcie normy jest zmienne, ale prawidłowość jest taka, że im bardziej demokratyczne jest społeczeństwo, tym bardziej tolerancyjne wobec wszelkich odchyleń. Reżimy totalitarne zawsze prześladowały wszelkie przejawy niekonwencjonalnego zachowania. Normą jest jakaś idealna formacja, warunkowe oznaczenie rzeczywistości obiektywnej lub jakiś przeciętny wskaźnik charakteryzujący rzeczywistość rzeczywistą, ale w większości nie istnieje. Każda norma ma swoje własne wskaźniki i cechy. Wszystko, co nie spełnia wskaźników, nazywa się odchyleniem od normy. Wszystkie odchylenia są podzielone na pozytywne i negatywne. Na przykład negatywne odchylenie od normy to upośledzenie umysłowe, a pozytywne odchylenie to talent lub talent. Negatywne odchylenia od normy prowadzą do upadku jednostki,...
Read More

Orientacja zawodowa młodych ludzi: formy i metody. Abstrakcyjny

Formy i metody wstępnej pracy doradczej Formy i metody doradztwa zawodowego wzmacniające aktywność młodych ludzi w przygotowaniu do wyboru zawodu. Efektywność i innowacyjność metod i form pracy doradczej 1. Formy i metody wstępnej pracy doradczej Główne metody wstępnej pracy doradczej to: lekcja w warsztatach szkoleniowych (w zakładach produkcyjnych?) z przesłaniem pewnych informacji poradnictwa zawodowego, a także z pokazem podczas lekcji lub lekcji laboratoryjno-praktycznej; lekcja poradnictwa zawodowego jest niezwykle ważna, ponieważ lekcja jest główną formą procesu edukacyjnego w szkole. Na lekcjach poradnictwa zawodowego rozważane są teoretyczne i praktyczne zagadnienia przygotowania do wyboru przyszłego zawodu. Na lekcjach wykorzystywane są różne lekcje: rozmowa, historia, wyjaśnienia, debata, samodzielne sporządzanie profesjogramów, sprawozdania z działań w zakresie poradnictwa zawodowego; fabuła. Służy do raportowania danych o treści pracy przedstawicieli różnych zawodów; o wymaganiach zawodu do psychofizjologicznych cech jednostki itp.; objaśnienia służą do przekazywania charakterystyk różnych rodzajów pracy; zasady wyboru zawodu itp. Wprowadza nowe pojęcia i terminy (zawód, profesjogram itp.), demonstruje tabele treningowe, diagramy, wykresy. Opowieść i wyjaśnienia...
Read More

Rozwój ukraińskiej nauki administracji publicznej. Abstrakcyjny

Nauka o administracji publicznej w niepodległej Ukrainie rozpoczęła się wraz z utworzeniem Instytutu Administracji Publicznej i Samorządu Terytorialnego przy Gabinecie Ministrów Ukrainy, kierowanego przez prof. BO Krawczenkę Bliżej połowy lat 90. na bazie Instytutu powstała Ukraińska Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy (obecnie Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy); Jej rektorem został profesor VI Ługowyj, znany specjalista w dziedzinie zarządzania oświatą. Akademia to ogólnopolski system szkoleń (głównie na poziomie magisterskim administracji publicznej) i zaawansowanego szkolenia urzędników służby cywilnej, prowadzący badania i szkolenia kadr naukowych w zakresie administracji publicznej; Poza centralną instytucją w Kijowie obejmuje cztery inne regionalne instytuty administracji publicznej (początkowo działały jako filie Akademii): w Dniepropietrowsku, Lwowie, Odesie i Charkowie. W drugiej połowie lat 90. administracja publiczna w naszym kraju została ostatecznie zinstytucjonalizowana jako dziedzina nauki: została wpisana na odpowiedni wykaz Wyższej Komisji Atestacyjnej Ukrainy. Znaczącą rolę w tym procesie odegrał profesor WM Knyazev, pierwszy przewodniczący rady eksperckiej Wyższej Komisji Atestacyjnej Ukrainy ds. administracji publicznej, znany specjalista w...
Read More

Wybory i ich rola w życiu politycznym

Kwestie wyborcze są dziś aktualne, ponieważ odgrywają ważną rolę w życiu politycznym Wielu naukowców i polityków zwraca się do tego pytania i próbuje znaleźć problemy, które były i są aktualne dzisiaj. Plan. Wstęp. Wybory jako wskaźnik i czynnik integracji narodowej. Wybory i kampanie wyborcze. Zachowania wyborcze obywateli. Wybory deputowanych ludowych Ukrainy. Wybory demokratyczne. Wybory Prezydenta Ukrainy. Celem artykułu jest przekonanie o celowości szeroko stosowanej metody analizy procesów wyborczych, której wartość polega na tym, że opiera się bezpośrednio na paradygmacie teoretycznym badań wyborczych – przestrzennym modelu głosowania. Główne konceptualne zasady prawa wyborczego na Ukrainie zawarte w Konstytucji naszego państwa to: jego ogólność, dystrybucja do wszystkich bez wyjątku obywateli Ukrainy, którzy mają prawo do głosowania; jej równouprawnienie, zapewnienie równego stosowania wobec wszystkich wyborców oraz wszelkie bezpośrednie lub pośrednie przywileje lub ograniczenia praw obywateli Ukrainy są zakazane; bezpośredniość swojego działania, tj. nie może głosować na obywatela; jego tajemnicy. Zasady te dotyczą przede wszystkim realizacji czynnego prawa wyborczego, czyli prawa do głosowania. Jednak w...
Read More

Rodzaje ankiet: kwestionariusze i wywiady

W badaniach socjologicznych wyróżnia się dwie główne formy ankiet: kwestionariusze i wywiady. Jakie są cechy i różnice między wywiadami a kwestionariuszami? Ze względu na dominację badań ankietowych jako metody dominującej w socjologii nie determinuje jej skuteczność (ankiety jako metoda zbierania informacji socjologicznych oraz złożona i nie zawsze skuteczna). Ze względu na powszechność tej metody w socjologii zagranicznej podaje się następujące argumenty: niepełna statystyka publiczna; charakter metodologii socjologii empirycznej; ścisły związek badań socjologicznych z badaniem popytu; chęć wpływania na opinię publiczną itp. Możliwe jest dalsze wymienianie tych powodów, ale wraz z nimi (i znacznie silniej) na powszechność ankiety są dwa główne czynniki: możliwość znalezienia wśród różnych opcji ankiet stosunkowo tanich, nie kosztownych; specyfika badania jako metody, której wyniki nie są zwykle weryfikowane i są powszechnie uważane za celowo wiarygodne. W badaniach socjologicznych wyróżnia się dwie główne formy ankiet: kwestionariusze i wywiady. Jakie są cechy i różnice między wywiadami a kwestionariuszami? Główną specyfiką wywiadu jest to, że tutaj twarzą w twarz dwóch...
Read More

Stosunki społeczne w państwie antycznym

W abstrakcie zostanie rozważona szczegółowa struktura stosunków społecznych w państwie starożytnej Rosji. Dowiesz się o systemie politycznym Kijowa, osobliwościach władzy książęcej, powstawaniu i rozwoju feudalizmu oraz strukturze ludności Rusi Kijowskiej Przed przybyciem Wikingów główną jednostką polityczną Słowian Wschodnich było plemię. Ważne kwestie rozwiązywane były w drodze porozumienia między starszyzną, która spotykała się na radach plemiennych i była dominującymi postaciami w życiu politycznym, od najniższego szczebla – wspólnoty (pokój, spółdzielnie) aż po najwyższy szczebel – związek plemion, jak np. , powiedzmy, istniały na równinach, mieszkańcy północy i Drevlianie. Ośrodkami władzy politycznej były liczne, ogrodzone osiedla plemienne, które powstały na wykarczowanych lasach, wokół których osiedlali się członkowie plemienia. Największymi „właścicielami” ich przedsiębiorstw handlowych byli członkowie dynastii Rurik i to oni mieli największe zyski i władzę. Ponieważ jednak książęta byli w dużej mierze zależni od swoich żon, musieli dzielić się znaczną ilością żywności z wojownikami. Książętom kijowskim udało się w różnym stopniu zmonopolizować władzę. Przed panowaniem Jarosława Mądrego w połowie XI wieku. najbardziej...
Read More

Środki masowego przekazu jako źródło agresywnych zachęt

Środki masowego przekazu składają się z takich organizacji - telewizji, radia, gazet, czasopism - które tworzą bardzo duży i wpływowy segment w kształtowaniu opinii publicznej. Ilość danych na temat agresji jest tak duża, że nierozsądne byłoby, jeśli w ogóle możliwe, branie pod uwagę wszystkich dostępnych materiałów, dlatego omawiając ten temat, zwracamy się do kwestii wpływu mediów na ludzką agresję. W szerokich granicach podejścia etyczno-humanistycznego agresję, wyrządzanie krzywdy drugiemu człowiekowi, uważa się za zło, jako zachowanie sprzeczne z pozytywną naturą ludzi. I w związku z tym takie zachowanie jest oceniane negatywnie. W podejściu ewolucyjno-genetycznym agresja wewnątrzgatunkowa jest uważana za biologicznie odpowiednią formę zachowania, która sprzyja przetrwaniu i adaptacji. W tym ujęciu agresja nie jest w żaden sposób postrzegana jako zło, lecz jest traktowana jako ten sam instynkt, co wszystkie inne, które służą ratowaniu z nimi życia. YM Antonyan i VV Guldan (1991) sugerują, że agresywność jest rozumiana jako reakcja jednostki na frustrację potrzeb i konflikt, która wyraża się w subiektywnej tendencji...
Read More

System orientacji wartości współczesnej młodzieży”

Jak żyje współczesna młodzież? Co jest dla niej teraz ważne? Co ona chce? Takie pytania pojawiają się przed współczesnymi psychologami, socjologami, publicystami badającymi życie młodego pokolenia Zawartość. Wstęp. 1. Problemy poziomu mikro i ich rola w życiu współczesnej młodzieży. 2. Młodzież jako główna siła napędowa społeczeństwa. 3. Społeczny ideał młodego człowieka. 4. Grupy typologiczne młodzieży. 5. Kształtowanie się kultury politycznej we współczesnym młodym człowieku. 6. Edukacja publiczna młodzieży. 7. Wychowanie patriotyczne młodzieży. Wnioski. Lista referencji. Jak żyje współczesna młodzież? Co jest dla niej teraz ważne? Co ona chce? Takie pytania pojawiają się przed współczesnymi psychologami, socjologami, publicystami badającymi życie młodego pokolenia. Oto jestem, chociaż jestem przedstawicielem społeczności studenckiej, chcę zrozumieć dla siebie wartości, które pozostały od czasów starożytnych, a które pojawiły się wraz z przejściem do nowych relacji społecznych. Wszakże każdy człowiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek mieszka, musi być świadomy tego, dlaczego istnieje, co jest dla niego cenne, na czym powinien się skupić. Jestem przekonany, że dzisiaj młodzi ludzie stają przed...
Read More

Struktura społeczna społeczeństwa: trendy w jego rozwoju, główne typy i elementy

Pod koniec XX wieku. zaostrzyła się potrzeba skutecznej metody identyfikacji grup społecznych różniących się miejscem w systemie własności, władzy, zysku i prestiżu. Dzięki tej technice możesz przeprowadzić dogłębne badania struktury społecznej, zidentyfikować główne warstwy społeczne współczesnego społeczeństwa Pojęcie „struktury społecznej” w literaturze naukowej i społeczno-politycznej ma kilka interpretacji. W szerokim znaczeniu jest to zbiór powiązanych ze sobą i oddziałujących na siebie grup społecznych, a także instytucji społecznych. Struktura społeczna - zbiór społeczności społecznych (klasa, siła robocza, grupa, klasa), społeczno-demograficznych (młodzież, emeryci), zawodowych, terytorialnych (typ osadniczy) i etnicznych (naród, pochodzenie etniczne), powiązanych ze sobą względnie trwałych relacji. Struktura społeczna społeczeństwa jest zjawiskiem historycznym, jej kształtowanie się i rozwój odzwierciedla procesy instytucjonalizacji i ewolucji różnych instytucji społecznych. Komplikacje i ich zróżnicowanie w aspektach strukturalnych i funkcjonalnych doprowadziły do odpowiednich zmian w strukturze społecznej. Dlatego strukturę społeczną społeczeństwa, prawa jego powstawania i funkcjonowania należy rozpatrywać w kontekście realizacji instytucji społecznych o odpowiednich funkcjach lub ewentualnie dysfunkcjach. W byłym ZSRR struktura społeczna społeczeństwa była...
Read More

Aktualne trendy w rozwoju rodziny

Konsolidacja konstytucyjna podstawowych zasad prawa rodzinnego na Ukrainie iw Europie Wschodniej. Ogólna charakterystyka prawa rodzinnego na Ukrainie iw Europie Wschodniej. Regulacja niektórych instytucji prawa rodzinnego na Ukrainie i w Europie Wschodniej Oddziaływanie rodziny na społeczeństwo polega na pełnieniu takich funkcji jak narodziny i wychowanie dzieci, socjalizacja pokoleń, kształtowanie wartości, dlatego w dzisiejszym świecie rośnie zainteresowanie studiowaniem rodziny. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla Ukrainy, ponieważ kryzys gospodarki transformacji znacznie pogorszył pozycję rodziny w społeczeństwie. W zdecydowanej większości rodzin dochody są znacznie niższe niż niezbędne wydatki, co doprowadziło do zmniejszenia wydatków na potrzeby kulturalne; istnieje niebezpieczeństwo deformacji socjalizacji nowych pokoleń. Zmiany te dotknęły szczególnie młode rodziny na Ukrainie. W wyniku badań prowadzonych przez Ukraiński Instytut Badawczy Młodzieży główne zmiany w rodzinie to pojawienie się nowych nietradycyjnych form małżeństwa, zmiana priorytetowych zainteresowań grup rodzinnych, która ma dwie tendencje: zwiększenie liczby bezdzietnych małżeństwa i wzrost wartości rodzinnych wsparcie materialne. Analizując zasady prawa rodzinnego na Ukrainie iw Europie Wschodniej możemy stwierdzić, że jego zasady...
Read More

Rynek pracy jako społeczno-ekonomiczna forma ruchu pracowniczego

Przepływ towarów i usług w zdrowej gospodarce, zorientowanej na kryteria efektywności i zdolnej do samoregulacji, opiera się na relacjach rynkowych. W gospodarce rynkowej towary, takie jak praca, są kupowane i sprzedawane na rynku pracy Jako kategoria ekonomiczna rynek pracy jest systemem stosunków przemysłowych między pracownikami, przedsiębiorcami i państwem, po pierwsze, o wymianie indywidualnej zdolności do pracy na fundusz niezbędny do reprodukcji pracy, a po drugie, o lokowaniu pracowników w systemowy społeczny podział pracy zgodny z prawami produkcji i obrotu towarowego. Nowoczesne kraje uprzemysłowione i postindustrialne opierają się głównie na pracy najemnej (pracownicy najemni -> 90%). Tak więc na rynku pracy pracownicy odpłatnie oferują swoją siłę roboczą, tworząc podaż, a pracodawcy są na nią popytowi i płacą za nią. W praktyce rynek pracy jest postrzegany jako mechanizm identyfikowania i dopasowywania podaży i popytu na pracę, tzn. rynek ten ma cechy wspólne z innymi elementami wspólnego rynku. To jest popyt, podaż, cena. Jednocześnie rynek pracy różni się od innych rynków. Istotą różnicy...
Read More

Społeczeństwo i przyroda: ekonomiczne aspekty interakcji

Wysoka jakość środowiska determinuje dobrobyt społeczeństwa, a także dobra materialne uzyskane w wyniku produkcji. Według skali wartości na pierwszy plan wysuwają się dobra naturalne w stosunku do materiału O efektywności ekonomicznej nowej technologii, procesu, sprzętu decydował stopień, w jakim całkowity koszt dodatkowych produktów (VD) jest mniejszy niż koszt takich produktów wytworzonych innymi środkami (VI). Im większa różnica (VI - VD)> 0, tym bardziej efektywne są wybrane technologie, procesy, narzędzia. Uderzającym przykładem nadużycia ekonomicznej zasady zarządzania przyrodą jest nasz kraj. W warunkach planowania w byłym ZSRR scentralizowanego systemu dowodzenia i administracji gospodarka Ukrainy kształtowała się przez dziesięciolecia bez uwzględnienia obiektywnych potrzeb i interesów jej mieszkańców, oceny możliwości ekologicznych poszczególnych regionów. Dominowała zasada minimum kosztów, maksimum zysku. Finansowanie działań środowiskowych odbywało się na zasadzie rezydualnej. W efekcie powstała jedna z najbardziej „brudnych” ekologicznie gospodarek – przesycenie przemysłem chemicznym, hutniczym i wydobywczym przestarzałymi technologiami. Około 1,5 miliarda ton substancji naturalnych jest przyciąganych rocznie w procesie produkcji społecznej. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to...
Read More

Max Weber jako twórca socjologii

Streszczenie zawiera informacje o Maxie Weberze, który był niemieckim socjologiem, ekonomistą i prawnikiem. Max Weber jest jednym z twórców socjologii jako nauki Bardzo niewiele wiedziano o Maksie Weberze w byłym ZSRR, ale nawet jeśli pisali o nim sowieccy badacze, jego prace zostały ujawnione tylko w negatywnym świetle, ponieważ poglądy Webera w dużej mierze zaprzeczały ideologii marksistowsko-leninowskiej. Dopiero niedawno w obecnie ukraińskiej literaturze zaczęły pojawiać się realne oceny twórczości Webera, które mogą zasługiwać na naszą uwagę. Obecne rozumienie koncepcji Webera przez krajowych ekspertów praktycznie połączyło się z zachodnim punktem widzenia, gdzie Max Weber przez całe stulecie uważany był za prawdopodobnie najwybitniejszego współczesnego badacza naturalnych cech człowieka. Jego prace jako klasyki są badane w szkołach średnich i wyższych na całym świecie, a jego nazwisko na zawsze zajęło należne mu miejsce wśród klasyków myśli światowej. Teraz realna okazja do poznania tego badacza pojawiła się w naszym kraju, co wzbudziło spore zainteresowanie twórczością Webera, a zwłaszcza jego głównym dziełem – „Etyka protestancka a duch...
Read More

Współczesny społeczno-kulturowy obraz świata a komunikacja masowa

Jeśli przyjrzymy się współczesnemu obrazowi genezy ludzkiego społeczeństwa, nie możemy nie zauważyć faktu, że dzisiaj informacja stała się być może najważniejszym czynnikiem jej istnienia. Kultura, jako jeden z elementów społeczeństwa i jednocześnie jeden z mechanizmów warunkujących jego istnienie i dalszy rozwój oraz społeczeństwo jako zespół tworzących go jednostek, są dziś ściśle współzależne i oddziałują, głównie za pośrednictwem mediów -głoska bezdźwięczna. Komunikacja masowa, jako jeden z elementów kultury, pojawiła się stosunkowo niedawno. Ale w bardzo krótkim czasie stała się tak szeroko rozpowszechniona we wszystkich sferach ludzkiej egzystencji, że obecnie prawie niemożliwe jest wyobrażenie sobie istnienia społeczeństwa bez informacji i źródeł jej rozpowszechniania. Biorąc pod uwagę komunikację masową i jej wpływ na społeczno-kulturowy obraz świata, należy wyjaśnić, co rozumiemy pod tym pojęciem. Komunikacja masowa to pewien zinstytucjonalizowany makroproces wytwarzania, rozpowszechniania i wymiany informacji, który odbywa się za pomocą specjalnych urządzeń i technologii. Komunikację masową definiuje się również jako szczególny stan społeczeństwa, w którym każdy potencjalnie wchodzi w interakcję ze wszystkimi poprzez komunikację...
Read More

Problemy społeczeństwa przemysłowego w pracach Herberta Marcuse

Podstawą samoregulacji współczesnej cywilizacji przemysłowej jest tworzenie standardowych fałszywych potrzeb, które wiążą jednostkę z nowoczesnym społeczeństwem o represyjnych potrzebach, według Marcuse'a. Powstaje model jednowymiarowego myślenia i zachowania Prace Herberta Marcuse'a wyróżniają się nieco we współczesnej teorii socjologicznej. Wraz z Adorno, Horkheimerem i innymi wybitnymi uczonymi należy do Frankfurckiej Szkoły Socjologii. Ten nurt neomarksizmu charakteryzuje się przede wszystkim nie tyle opisową, co krytyczną teorią. Na przykład sam Marcuse rozpoczął swoją najsłynniejszą pracę, The One-Dimensional Man, opublikowaną w 1964 roku, cztery lata przed burzliwymi wydarzeniami rewolucyjnymi w świecie zachodnim w 1968 roku, od uwagi na temat krytycznego charakteru jego teorii. Nazywając swoją koncepcję teorią krytyczną, Marcuse datuje jej początki na pierwszą połowę XIX wieku (łącząc ją z teorią Marksa) i uważa, że w wieku XX pojęcie teorii krytycznej straciło swój sprzeciw wobec społeczeństwa. Generalnie kierunek prac Marcusego wpisuje się w ogólny obraz prac tzw. krytyczna szkoła neomarksizmu. Tak więc, jak pisze Ritzer, większość prac szkoły krytycznej ma na celu krytykę współczesnego społeczeństwa...
Read More

Znaczenie pracy socjalnej dla społeczeństwa

Praca socjalna jest nierozerwalnie związana ze społeczeństwem i jest skierowana do wszystkich jego problematycznych warstw. Dlatego potrzeba pracy socjalnej będzie istniała tak długo, jak będzie istniało społeczeństwo, nawet w jego rozkwicie, nie mówiąc już o społeczeństwie w kryzysie Człowiek jest istotą społeczną, to znaczy żyje w zespole. Dlatego interesują ją inni ludzie i własne miejsce wśród nich. Jednych interesuje problem władzy nad ludźmi, innych stara się pozbyć kompleksów, każdy je lubi i wreszcie zyskuje władzę nad sobą. Dlatego wiele osób, a może nawet większość, przeszło przez pasję do psychologii. Tak zaczęła się moja własna droga do pracy socjalnej. Relacje z przyjaciółmi i znajomymi dały mi wszelkie powody, by uważać się za osobę bardzo wrażliwą, zdolną do empatii, współczucia. Dlatego zawsze myślałem, że warto studiować psychologię. Szkoła Pracy Socjalnej wydawała mi się jedyną możliwą opcją dla NaUKMA, aby osiągnąć ten cel. Ale te myśli były nadal niejasne i niepoważne, zwłaszcza że nie miałem jasnego wyobrażenia o programie tego magistra i ogólnie...
Read More

Socjologiczna diagnoza demokratyzacji na Ukrainie

Historycznym wyzwaniem dla Ukrainy jest to, że w ciągu kilku lat musiała rozwiązać trojakie zadanie – budowę państwowości, wprowadzenie gospodarki rynkowej, demokratyzację społeczeństwa i robienie tego jednocześnie. Ukraina niedawno obchodziła pierwszą dziesiątą rocznicę swojego istnienia jako niezależnego suwerennego państwa. Ta data skłoniła do podsumowania, analizy dokonań i strat po drodze. W historii rozwiniętych krajów zachodnich procesy te uległy rozmyciu w czasie, nie mówiąc już o tym, że gospodarka rynkowa nie była celowo „rozwijana” i „wdrażana” przez państwo, będąc naturalnym stanem normalnego rozwoju gospodarczego. Na ile więc udała się realizacja historycznych zadań postawionych przed krajem? Aby odpowiedzi nie były bezpodstawne, konieczne jest zastosowanie pewnych kryteriów, które pozwolą na wydanie obiektywnego i bezstronnego werdyktu. I takie kryteria istnieją. Jeśli chodzi o kształtowanie państwowości, to jest to obecność atrybutów, jakie powinno posiadać nowoczesne państwo – rozbudowany rząd, własny system prawny, granice, własna armia i siły bezpieczeństwa, własna waluta, międzynarodowe uznanie, członkostwo w organizacjach międzynarodowych. Ze wszystkich tych stanowisk nie ma wątpliwości, że proces...
Read More

Praca socjalna w Wielkiej Brytanii i jej rozwój

W Wielkiej Brytanii kształcenie zawodowe pracowników socjalnych rozpoczęło się w latach 90-tych XIX wieku wykładami i pracami praktycznymi związanymi z działalnością Towarzystwa Dobroczynności w Londynie Utworzenie pierwszej profesjonalnie zorientowanej instytucji edukacyjnej w pracy socjalnej miało miejsce w Amsterdamie, gdzie w 1899 roku otwarto pierwszy na świecie Instytut Kształcenia Pracowników Socjalnych. Na początku XX wieku w Europie i Ameryce istniało już 14 szkół pracy socjalnej. W Stanach Zjednoczonych zawód ten od razu nazwano pracą socjalną, aw krajach europejskich medycyną socjalną. Z biegiem czasu Europa również przeszła na amerykańską wersję swojej nazwy, a teraz jest rozpoznawana na całym świecie. Tak więc zawód pracownika socjalnego zrodził się z organizacji charytatywnych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Dzięki nieformalnej działalności działacze tych organizacji zdobyli doświadczenie, które pozwoliło im nie tylko doskonalić treści pomocy społecznej, ale także identyfikować obszary na przyszłość, rozwijać metody naukowe, inicjować specjalne szkolenia. Większość badaczy wskazuje na cztery sektory w brytyjskim systemie zabezpieczenia społecznego: 1. Nieformalny sektor rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Sektor...
Read More

Władza jako zjawisko społeczne

Władza jest zjawiskiem społecznym. Władza społeczna jest obecna (choć w formie ukrytej) wszędzie tam, gdzie istnieją ustalone stowarzyszenia ludzi: w rodzinie, zespołach produkcyjnych, w państwie, czyli tam, gdzie istnieją realne możliwości i możliwość wpływania na ludzkie zachowanie w dowolny sposób. Dynamika rozwoju każdej zorganizowanej społeczności ludzi to walka między władzą a chaosem. W najszerszym znaczeniu władza jest zawsze relacją wolicjonalną: jednostka do siebie (władza nad sobą), między jednostkami, grupami, klasami w społeczeństwie, między obywatelem a państwem, między urzędnikiem a podwładnym, między państwami. Realizowany jest w zakresie działalności osobistej i społecznej – politycznej, gospodarczej, prawnej. Głównymi składnikami władzy są jej podmiot, przedmiot, środki (zasoby) oraz proces, który prowadzi do ruchu wszystkich jej elementów (mechanizm i środki oddziaływania podmiotu i przedmiotu). Władza jest zawsze dwukierunkową interakcją między podmiotem a przedmiotem. Władza nigdy nie jest związkiem tylko jednej osoby (lub ciała), jeśli nie mamy na myśli władzy człowieka nad sobą (ale jest to zjawisko psychologiczne, a nie społeczne). Władza oznacza relację zależności między...
Read More

Polityka jako element życia publicznego

Sfera polityki jest najważniejszym strukturalnym elementem życia publicznego, jednym z głównych regulatorów stosunków społecznych, przenikającym całe społeczeństwo. Aspekty polityczne są obecne w prawie wszystkich działaniach ludu Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę procesy instytucjonalizacji stosunków politycznych. Mówimy o interakcji instytucji politycznych i niepolitycznych, ich wzajemnych relacjach. Głównym składnikiem systemu interakcji politycznych jest państwo, jego instytucje zapewniające porządek polityczny w społeczeństwie i jego integralność. W zachowanie ludzi zostaje wprowadzony element przewidywalności. W związku z tym zniszczenie tych elementów prowadzi do chaosu i nieporządku. Zróżnicowanie społeczne systemu pozwala na obecność partii politycznych, różnych organizacji publicznych, ruchów, grup nacisku. Razem tworzą system polityczny społeczeństwa, którego funkcjonowanie zapewnia sprawowanie władzy, gwarantuje kontrolę wszystkich spraw publicznych. Głównym czynnikiem jest państwo, w którego kompetencji prawnej skoncentrowane są wszystkie dźwignie władzy politycznej. Polityka - gałąź relacji między aktorami społecznymi (klasami, grupami społecznymi, partiami politycznymi, jednostkami, wspólnotami narodowymi, państwami) w zakresie sprawowania (używania, dystrybucji, podboju) władzy politycznej. Władza jest integralnym elementem organizującym cywilizację. Socjologia polityki – dział wiedzy...
Read More

Stereotypy ludowe. Stereotyp Ukraińców w świadomości polskiej

Rola i znaczenie stereotypów ludowych – podejście przekrojowe. Niektóre cechy stereotypów. Tożsamość ludowa i stereotypy ludowe. Stereotyp Ukraińców w świadomości Polaków Rola i znaczenie stereotypów ludowych – podejście przekrojowe. W 1984 r. w starym Europejskim Centrum Koordynacji Badań i Dokumentacji Nauk Społecznych (Wiedeń) uruchomiono międzynarodowy program porównawczy badań nad słownictwem życia politycznego. Już na początkowym etapie badań uwzględniono rolę stereotypów (ludowych). Stereotypy odgrywają ważną rolę w działalności społecznej człowieka, ale nie są uwzględniane w analizie. Naukowcy często ich nie widzą lub nie chcą ich widzieć. Niektóre cechy stereotypów. Definicja. Międzynarodowy charakter badań potwierdza to, co wiadomo już z innych prac: Stereotypy nie są pojęciem, ale mniej więcej ogólnym odzwierciedleniem zjawisk społecznych. Często są one związane z językiem (tokeny i systemy leksykalne). Stereotypy nie zaczynają się od bezpośredniego ludzkiego doświadczenia, ale od tradycji, tradycji i mediacji. Jeśli stereotypy są mocno zakorzenione w świadomości społecznej, nie podlegają doświadczeniu, które nie odpowiada wcześniej przyjętym wyobrażeniom. Definicje podane przez Lippmanna [7], Allport [2], Adorno...
Read More

Statystyka ludności: wartości, wskaźniki, źródła

Wartość statystyki ludności. Wskaźniki ludności i jej położenie w kraju. Wskaźniki populacji. Wskaźniki ruchu ludności. Źródła statystyk ludności Wartość statystyki ludności. Przedmiotem statystyki ludności lub statystyki demograficznej jest sama populacja, cała populacja zamieszkująca kulę ziemską lub dowolny kraj lub jego część. Materiały statystyki ludności są ważne dla scharakteryzowania systemu społecznego kraju, jego poziomu gospodarczego i kulturowego. Wykorzystując takie źródła danych ludnościowych jak spis powszechny, a także materiały bieżącej ewidencji, statystyka rozwija następujące zagadnienia: 1) ludność i jej położenie w kraju; 2) skład ludności; 3) ruch ludności. Wskaźniki ludności i jej położenie w kraju. Ustalenie populacji jest złożoną i ważną pracą i wymaga spełnienia pewnych warunków: 1. dokładne ustalenie czasu w stosunku do którego określana jest populacja (nie liczba w 1997 r., ale liczba z 1 stycznia 1998 r.), ponieważ może to być liczba średnia za rok lub liczba w danym dniu , a te dane są różne. Numer ustalany jest na określoną datę i należy ustalić moment krytyczny tego dnia...
Read More

Starożytne państwo n: stosunki społeczne

Abstrakt bada stosunki feudalne dawnego państwa n, w szczególności dostarcza informacji o panach feudalnych, wolnych społecznościach, smrodzie, zakupach, wyrzutkach, służących i niewolnikach. System polityczny kraju jest rozpatrywany oddzielnie Panowie feudalni. Pojawienie się i rozwój feudalizmu przejawia się przede wszystkim w powstawaniu i rozwoju feudalnej własności ziemi. Feudalna własność ziemi jest ekonomiczną podstawą dominacji klasy feudalnej. Na Rusi Kijowskiej stosunki feudalne rozwijały się nierównomiernie. Pierwotną formą ekonomicznej realizacji feudalnej własności ziemi była ludzkość. Ludzkość jest instytucją bezpośredniego, pozaekonomicznego przymusu ludności, w której główną rolę odgrywa relacja dominacji i podporządkowania – początkowa faza przekształcania ziemi we własność feudalną. W IX wieku. utworzyła się klasa panująca panów feudalnych, w skład której wchodzili książęta kijowscy, książęta miejscowi i bojarzy. Książęce pochodzenie państwowe i osobiste w IX wieku. była nadal niewystarczająco zróżnicowana. Własność książęca była majątkiem, który nie należał do państwa, ale do samego księcia jako pana feudalnego. Własność książęca, a także wszelkiego rodzaju służba w tych posiadłościach była w szczególny sposób chroniona przez prawo...
Read More