Jak agencja reklamowa na Ukrainie może pomóc małym i średnim firmom?

Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy z niewiadomych przyczyn biznes stoi w miejscu, chociaż jest publiczność i odpowiednio dobierane są cele. Powodem tego jest często brak tak wysokiej jakości reklamy, której link do opisu pomoże dostarczyć pełną informację o jej specyfice, funkcjach i cechach. Z reguły, tworząc pozytywny wizerunek swojej firmy lub promując towary, właściciele firm często popełniają błędy przy wyborze agencji reklamowej na Ukrainie. Preferują reklamę marki, kierując się doświadczeniem największych marek i ich współpracą z agencjami. Ta droga nie zawsze jest prawdziwa, ponieważ dla małych i średnich firm specyfika kampanii reklamowej różni się prawie we wszystkim, a profesjonalna agencja reklamowa Ukrainy jest tego świadoma. Po pierwsze, reklama skuteczna w dużych branżach lub firmach nie będzie skuteczna w przypadku małych firm. Po drugie, będzie wymagał znacznych zastrzyków pieniędzy, a po trzecie, jeśli chodzi o przyciągnięcie klientów, będzie miał niską wydajność, ponieważ zadania stawiane przez dużą firmę zasadniczo różnią się od zadań mniejszych firm. Każdy przedsiębiorca spodziewa się przyciągnąć...
Read More

Zarządzanie bankowe. Abstrakcyjny

Polityka bankowa, jej znaczenie w procesie planowania strategicznego. Zarządzanie płynnością w instytucjach bankowych Polityka bankowa, jej znaczenie w procesie planowania strategicznego. Polityka bankowa, która determinuje działania na przyszłość, jest opracowywana w procesie planowania strategicznego, które jest najbardziej odpowiedzialną częścią zarządzania bankowością. Składnikami polityki bankowej są: Polityka kredytowa; polityka depozytowa; polityka inwestycyjna; polityka stóp procentowych. W kształtowaniu polityki bankowej ogromne znaczenie ma określenie perspektyw zmian ilościowych, jakościowych i społecznych wskaźników rozwoju banku, uzasadnienie zasad jego działania, priorytetyzacja i wybór metod organizacji pracy. Jak zauważa ID Mamonova, „w nowoczesnych warunkach nie wszystkie nowo powstałe banki komercyjne mają przemyślaną politykę. W związku z tym wiele z nich nie opracowało kryteriów doboru klientów do udzielania kredytów, czyli w rzeczywistości „dostosowanych” do wymagań klienta w organizacji procesu kredytowego”[1, 43]. Stworzenie zdrowej ekonomicznie polityki bankowej wymaga rozwiązania trzech ważnych kwestii: organizacyjny; gospodarczy; Informacja. Kwestia organizacyjna polega na określeniu jednostki planistycznej, poczynając od pojawienia się ważnej idei i jej realizacji w konkretnych działaniach i liczbach. W bankach...
Read More

Zarządzanie organizacją: proces komunikacyjny. Abstrakcyjny

Proces komunikacyjny w organizacji: istota, etapy, elementy, wymagania dotyczące konstrukcji. Kontrola jako funkcja zarządzania Proces komunikacyjny w organizacji: istota, etapy, elementy, wymagania dotyczące konstrukcji. Komunikacja to proces przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej. Efektywna komunikacja to proces przekazywania wiadomości, gdy odebrana wiadomość jest jak najbardziej zbliżona do wartości oryginału. Kluczowymi składnikami skutecznej komunikacji są dane – surowe liczby i fakty, które odzwierciedlają określony aspekt rzeczywistości; a informacje to dane prezentowane w formie lub formie, które mają ładunki semantyczne. Informacje są cenne, jeśli są rzetelne, aktualne, kompletne i istotne. Proces komunikacyjny rozpoczyna się, gdy jedna osoba (nadawca) chce przekazać komuś innemu (odbiorcy) fakt, pomysł, opinię lub inną informację. Ta informacja jest ważna dla nadawcy, niezależnie od tego, czy jest prosta i konkretna, czy złożona i abstrakcyjna. Kolejnym krokiem jest zakodowanie informacji w formie odpowiedniej do sytuacji. Kodowanie może przybierać formę słów, mimiki, gestów, a nawet ekspresji artystycznej i działań fizycznych. Po zaszyfrowaniu wiadomość jest przekazywana za pomocą odpowiednich środków komunikacji....
Read More

Środki trwałe przedsiębiorstwa: analiza i planowanie. Abstrakcyjny

Ekonomiczne i prawne podstawy organizacji działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie. Analiza i planowanie środków trwałych przedsiębiorstwa. Sposoby na poprawę wykorzystania środków trwałych i produkcji Wraz z wejściem krajowej gospodarki w rynkową fazę rozwoju zmieniły się formy działalności gospodarczej. Podmiot gospodarczy (nazwijmy to „przedsiębiorstwem”) otrzymuje szerokie prawa i możliwości w realizacji swoich interesów ekonomicznych, doborze metod organizacji produkcji, marketingu. Poprawa efektywności wykorzystania majątku trwałego przedsiębiorstw jest jedną z głównych kwestii w przejściu do relacji rynkowych. Od rozstrzygnięcia tego problemu zależy kondycja finansowa przedsiębiorstwa, konkurencyjność jego produkcji na rynku. Do normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa konieczne jest posiadanie określonego sprzętu, transportu, budynków itp. Podstawą firmy są główne aktywa produkcyjne, na które składają się budynki, konstrukcje, maszyny, urządzenia i inne środki pracy zaangażowane w proces produkcyjny. Bez nich firma nie byłaby w stanie rozpocząć działalności. Racjonalne i oszczędne wykorzystanie środków trwałych przedsiębiorstwa jest dziś jednym z najpilniejszych zadań stojących przed firmą. Ekonomiczne i prawne podstawy organizacji działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie Charakterystyka przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Handlowo-Przemysłowe Ukraińskie Tkaniny...
Read More

Struktura zarządzania organizacją: istota, porównania, czynniki wyboru. Abstrakcyjny

Istota struktur zarządzania organizacją i zasady ich budowy. Charakterystyka porównawcza struktur organizacyjnych zarządzania organizacją. Czynniki wyboru struktur zarządzania organizacją Istota struktur zarządzania organizacją i zasady ich budowy. Struktura zarządzania organizacji to uporządkowany zestaw powiązanych ze sobą elementów, które pozostają ze sobą w stałym związku, zapewniając ich funkcjonowanie i rozwój jako całość. Elementami struktury są poszczególni pracownicy, służby i inne części aparatu zarządzania, a relacje między nimi utrzymywane są poprzez połączenia, które dzielą się na poziome i pionowe. Połączenia poziome mają charakter uzgodnień i są zazwyczaj jednopoziomowe. Połączenia pionowe to związki podporządkowania, a potrzeba ich pojawia się w hierarchii zarządzania, czyli tzw. jeśli istnieje kilka szczebli władzy. Ponadto powiązania w strukturze zarządzania mogą być liniowe i funkcjonalne. Powiązania liniowe odzwierciedlają przepływ decyzji zarządczych i informacji pomiędzy tzw. osób, które są w pełni odpowiedzialne za działalność organizacji lub jej jednostek strukturalnych, relacje funkcjonalne powinny odpowiadać kierunkom przepływu informacji i decyzji zarządczych niektórych funkcji kierowniczych. W ramach struktury zarządzania istnieje proces zarządzania (przepływ...
Read More

Zarządzanie strategiczne: czynniki środowiskowe. Abstrakcyjny

Otoczenie zewnętrzne w zarządzaniu strategicznym rozpatrywane jest jako zespół dwóch względnie niezależnych podsystemów: makrootoczenia i najbliższego otoczenia (tzw. odpowiednio otoczenia oddziaływania pośredniego i otoczenia oddziaływania bezpośredniego) Makrootoczenie stwarza ogólne warunki dla organizacji. W większości przypadków makrootoczenie nie jest specyficzne dla danej organizacji. Jednak stopień wpływu stanu makrootoczenia na różne organizacje jest różny. Wynika to zarówno z różnic w obszarach działania organizacji, jak i różnic w potencjale wewnętrznym organizacji. Badanie ekonomicznego komponentu makrootoczenia pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób tworzone są i udostępniane zasoby. Polega na analizie takich cech jak wartość produktu narodowego brutto, stopa inflacji, stopa bezrobocia, stopa procentowa, wydajność pracy, bilans płatniczy, stopa oszczędności itp. W badaniu komponentu ekonomicznego należy zwrócić uwagę na takie czynniki, jak ogólny poziom rozwoju gospodarczego, wydobywcze zasoby naturalne, klimat, rodzaj i poziom rozwoju relacji konkurencyjnych, struktura populacji, poziom wykształcenia zawodowego i płace. Ważne jest również, aby zrozumieć, że ta czy inna konkretna zmiana stanu gospodarki może mieć pozytywny wpływ na niektóre, a negatywny na...
Read More

Przedmioty studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Abstrakcyjny

Abstrakt traktuje środowisko wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa jako przedmiot studiów z zakresu zarządzania Wszystkie formalne organizacje w trakcie korzystania z pewnych zasobów, które są potrzebne do wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Zasoby obejmują: ludzi (zasoby ludzkie), kapitał (zasoby finansowe), materiały, technologię, informację. Najważniejsza cecha organizacji – jej związek z otoczeniem zewnętrznym. Żadna organizacja nie może istnieć samodzielnie. Są całkowicie zależni od otaczającego ich świata, od otoczenia zewnętrznego w odniesieniu zarówno do swoich zasobów, jak i konsumentów, użytkowników rezultatów, które starają się osiągnąć. Idea znaczenia otoczenia zewnętrznego i konieczności uwzględniania sił zewnętrznych w stosunku do organizacji pojawiła się w myśli zarządczej pod koniec lat 50-tych. Był to jeden z najważniejszych wkładów podejścia systemowego do nauki o zarządzaniu, ponieważ podkreślał potrzebę postrzegania przez lidera swojej organizacji jako całości, składającej się z powiązanych ze sobą części, związanych z kolei z relacjami ze światem zewnętrznym. Termin „środowisko zewnętrzne” obejmuje warunki ekonomiczne, konsumentów, związki, akty rządowe, ustawodawstwo, organizacje konkurencyjne, system wartości w społeczeństwie, opinię publiczną,...
Read More

Konkurencyjność Ukrainy w branży hotelarskiej i restauracyjnej. Abstrakcyjny

Problem globalnej i regionalnej konkurencyjności Ukrainy w branży hotelarskiej i restauracyjnej. Sposoby na zwiększenie konkurencyjności. Uzasadnienie propozycji i wybór alternatyw. Realizacja propozycji przez organizacje rządowe i pozarządowe. Niezbędne zasoby i warunki Celem pracy jest badanie konkurencyjności branży hotelarskiej i restauracyjnej na Ukrainie, analiza cech narodowych branży, opracowanie i uzasadnienie propozycji zwiększenia konkurencyjności, analiza perspektyw rozwoju i atrakcyjności dla inwestorów. Działalność hotelarsko-restauracyjna często łączy się w jedną gałąź branży hotelarsko-gastronomicznej, ponieważ restauracje często zlokalizowane są w hotelach, dodatkowo warunkiem uzyskania odpowiedniej liczby gwiazdek w hotelu jest posiadanie restauracji na odpowiednim poziomie . Komplikacją przy analizie konkurencyjności branży jest to, że 4*-5* hotele i restauracje z grup średnich i elitarnych znajdują się tylko w dużych miastach, a restauracje i hotele w województwie często mają status monopolistyczny (rzadko oligopolistyczny), co negatywnie wpływa na poziom konkurencyjności. W artykule zostaną uwzględnione trzy grupy hoteli i trzy grupy restauracji, które wyróżniają się poziomem ceny, obsługi lub certyfikacji i które odpowiednio mają różną konkurencyjność. Problem globalnej i...
Read More

Wpływ środowiska zewnętrznego na pracę przedsiębiorstwa. Abstrakcyjny

Restrukturyzacja zarządzania przedsiębiorstwem rozpoczęła się od zmian w otoczeniu zewnętrznym, które związane były przede wszystkim z liberalizacją cen w handlu zagranicznym oraz prywatyzacją. Zmiany w otoczeniu zewnętrznym wpłynęły na wewnętrzne podsystemy i mechanizmy działania przedsiębiorstw W podsystemach wewnętrznych i mechanizmach działania przedsiębiorstw można podzielić na dwa etapy ich rozwoju. W pierwszym etapie (początek - połowa lat 90-tych) głównym celem dla głównej grupy przedsiębiorstw było przetrwanie, załadowanie istniejących zdolności produkcyjnych, zachowanie kolektywów pracy. Do połowy lat 90. zróżnicowanie przedsiębiorstw było wyraźnie definiowane przez przemysł: liderami były zwykłe monopole eksportowe, głównie surowcowe, których główną przewagą konkurencyjną była różnica między cenami produktów krajowych i światowych. W pierwszym etapie okresu przejściowego oddziaływanie czynników środowiskowych było znacznie silniejsze niż czynników krajowych. Dlatego różnice między przedsiębiorstwami w ramach branży były mniej zauważalne niż między branżami. Od połowy lat 90-tych (drugi etap rozwoju wewnętrznego mechanizmu zarządzania przedsiębiorstwem) zmiany w otoczeniu zewnętrznym charakteryzują się zróżnicowaniem wewnątrzbranżowym, które determinowane jest stosunkami własności. Wprowadzany jest mechanizm bankructwa, pojawiają się inwestorzy...
Read More

Podstawowe zasady zarządzania grupą. Abstrakcyjny

Streszczenie uwzględnia główne postanowienia dotyczące rozwoju grup. Podano informacje o klasach struktur organizacyjnych. Wyjaśniono podstawy, które musisz znać, aby skutecznie zarządzać grupami Rozwój grupy. Grupy powstające i funkcjonujące w organizacjach przechodzą w przybliżeniu te same etapy procesu grupowego. Skuteczność każdej grupy zależy od etapu jej rozwoju. W początkowych stadiach rozwoju, kiedy nie ma jedności w grupie, często zdarzają się błędy w pracy. Następnie grupa zaczyna skupiać się na wzajemnej pomocy i wsparciu w osiągnięciu celu. W końcu grupa może w pełni odkryć umiejętności i zdolności swoich członków. Bernard Bass określił czteroetapowy proces rozwoju grupy: Wzajemne uznanie: członkowie grupy czują nieufność i wyobcowanie; trwa aktywne poszukiwanie misji i głównych zadań grupy. Podejmowanie ostatecznej decyzji: otwarta komunikacja staje się normą zachowań, podejmowane są wysiłki w celu rozwiązania problemów i podejmowania decyzji, pracownicy wspierają się nawzajem. Motywacja: grupa osiąga dojrzałość i znane są problemy wszystkich jej członków, członkowie grupy rozumieją, że lepiej jest wchodzić w interakcje niż wchodzić w konflikty, nacisk kładziony jest...
Read More

Funkcje zarządcze w przedsiębiorstwie. Abstrakcyjny

Kształtowanie funkcji zarządczych w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie metod zarządzania w organizacji. Projektowanie komunikacji w przedsiębiorstwie. Rozwój mechanizmów podejmowania decyzji zarządczych w organizacji. Kształtowanie mechanizmów zarządzania grupami pracowników w organizacji. Otoczenie zewnętrzne organizacji W momencie wejścia Ukrainy do ZSRR zagraniczna działalność turystyczna tego kraju uległa całkowitemu zanikowi, ponieważ w tym czasie prawo do wyjazdu za granicę miały tylko wysokie postacie partyjne. Działalność krajowa w zakresie turystyki niewiele różniła się od zewnętrznej, gdyż cały majątek państwa był własnością tego samego państwa, a zatem zamiast turystyki państwo rozdzielało bony wakacyjne między te same przedsiębiorstwa państwowe i organizacje. Po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości z popiołów zaczęła wychodzić turystyka. Pierwsze sześć lat niepodległości Ukrainy było niezwykle ważne dla rozwoju turystyki na Ukrainie ze względu na następujące problemy: Trudność w wejściu na rynek zagraniczny; niestabilność ustawodawstwa; Brak specjalistów w tej dziedzinie; Presja podatkowa; Niestabilność waluty. Dopiero w ostatnich czterech latach rozwój turystyki na Ukrainie znacznie się zintensyfikował. Na przestrzeni lat szybko rosła liczba przedsiębiorstw świadczących zagraniczne i...
Read More

Zarządzanie rozwojem produktów lub usług. Abstrakcyjny

Skład i relacje elementów organizacji. Rozwój produktu lub usługi. Projektowanie procesu produkcyjnego lub procesu świadczenia usług Skład i relacje elementów organizacji . Organizacja w zarządzaniu traktowana jest jako system otwarty, a przesłanki jej sukcesu należy identyfikować w otoczeniu zewnętrznym, szybko dostosowując i optymalizując mikrośrodowisko. Jedną z głównych jest funkcja operacyjna każdej organizacji. Ma ważne i złożone powiązania z innymi funkcjami organizacji. Aby zoptymalizować działania, konieczne jest zapewnienie efektywnego zarządzania tymi linkami. Jednym z najtrudniejszych problemów, jakie pojawiają się przy definiowaniu organizacji jako przedmiotu zarządzania, jest tworzenie elementów, których całość i współdziałanie stwarzają z jednej strony obiektywne przesłanki do określenia celu, a z jednej strony do wyboru optymalnej strategii inna ręka. Nie wystarczy na przykład brać pod uwagę elementy funduszy organizacji i kadry. Próba sprecyzowania tych elementów np. według rodzajów (modeli) wyposażenia lub cech zawodowych personelu (specjalizacje, kwalifikacje) nie pozwoli na wyznaczenie adekwatnych do stanu środowiska celów strategicznych i ocenę gotowości firmy do je osiągnąć. Dlatego elementy te należy uzupełnić o...
Read More

Zarządzanie polityką gospodarczą: rola organizacji międzynarodowych. Abstrakcyjny

Abstrakt podejmuje próbę zbadania działalności niektórych jednostek wyspecjalizowanych agencji i organizacji międzynarodowych systemu ONZ, pełnionych przez nie funkcji, zasad kierujących ich działalnością, a także ich wpływu na ogólną strukturę międzynarodowych stosunków gospodarczych Istotna cecha rozwoju społeczeństwa ludzkiego w XX wieku. jest wzmocnienie więzi i współzależności państw i narodów jako trend historycznie napędzany wymogami STC, rozwój współpracy międzynarodowej, pojawienie się problemów globalnych, szczególnie nasilonych w drugiej połowie stulecia, dających początek wielu różnym organizacje międzynarodowe. Ważne miejsce we współczesnym systemie stosunków międzynarodowych zajmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, będąca de facto pierwszym w historii mechanizmem szerokiej wielopłaszczyznowej współpracy między różnymi państwami w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wspierania postępu gospodarczego i społecznego wszystkich narodów. Przez ponad 50 lat swojego istnienia ONZ stała się integralną częścią struktury międzynarodowej. Członkowie ONZ różnią się systemami gospodarczymi i regionami planety, co wiąże się z jej działalnością na rzecz rozwiązywania problemów, które ich dotyczą. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że żadne wydarzenie na świecie nie pozostaje niezauważone przez Organizację....
Read More

Zarządzanie konfliktami w organizacjach i przedsiębiorstwach. Abstrakcyjny

We wczesnych pracach zarządzania co do zasady podkreśla się znaczenie harmonijnego funkcjonowania organizacji. Według ich autorów, jeśli znajdziesz odpowiednią formułę, organizacja będzie działać jak dobrze naoliwiony mechanizm. Konflikty powstające w organizacji były postrzegane jako zbyt negatywne Dzisiejsi teoretycy zarządzania uznają, że całkowity brak konfliktów w organizacji jest nie tylko niemożliwy, ale także niepożądany. W niniejszym eseju autorka postara się ukazać naturę konfliktów w organizacjach, a także opisać sposoby zarządzania nimi. Charakter konfliktu w organizacji Czym jest konflikt? Podobnie jak wiele innych pojęć, konflikt ma wiele interpretacji i definicji. Jednym z nich jest to, że konflikt to brak porozumienia między dwiema lub większą liczbą stron, którymi mogą być konkretne osoby lub grupy osób. Każda ze stron dokłada wszelkich starań, aby zaakceptować swój punkt widzenia lub cel i uniemożliwia drugiej stronie zrobienie tego samego. Kiedy ludzie myślą o konflikcie, często kojarzą się im z agresją, groźbami, sporami, wrogością, wojną itp. W rezultacie uważa się, że konflikt jest zawsze niepożądany, że należy go...
Read More

Zarządzanie operacyjne jako zarządzanie produkcją. Abstrakcyjny

Streszczenie dotyczy koncepcji operacji i systemu operacyjnego, produktywności i konkurencyjności organizacji Pojęcie operacji i systemu operacyjnego. Termin „działanie” jest dość szeroki i odnosi się do produkcji przemysłowej i rolniczej, a także świadczenia usług przez wszelkiego rodzaju organizacje (publiczne, prywatne itp.). Funkcja operacyjna obejmuje wszystkie działania, które skutkują towarami, usługami oferowanymi przez organizację na rynku. Bez tej funkcji oczywiście żadna organizacja nie może istnieć. Do realizacji funkcji operacyjnej tworzony jest odpowiedni system operacyjny. System operacyjny jest tworzony i działa z uwzględnieniem strategii działań operacyjnych, która z kolei jest jedną ze strategii funkcjonalnych (podstrategii) organizacji. W przypadku przedsiębiorstwa przemysłowego cały system działalności produkcyjnej nazywany jest systemem operacyjnym. Bank czy szpital pełni również funkcje operacyjne, choć nie ma to nic wspólnego z technologią transportu materiałów ani przenośnikiem. Dlatego zarządzanie operacyjne jest podobne do zarządzania produkcją, z tą różnicą, że zarządzanie operacyjne obejmuje szerszy zakres problemów i jest stosowane w organizacjach, których działalność nie ma nic wspólnego z technologią wytwarzania lub jakąkolwiek inną branżą....
Read More

Zarządzanie budżetem: koncepcje i komponenty. Abstrakcyjny

Zarządzanie budżetem: definicja, podmiot, przedmiot, podmiot. Organy zarządzające budżetem. Struktura procesu budżetowego i metodologia działań budżetowych. Elementy zarządzania budżetem Zarządzanie budżetem - zestaw powiązanych ze sobą działań, technik, metod mających na celu zarządzanie ruchem przepływów budżetowych i relacji, które powstają w ruchu tych przepływów. Jak zarządzać tymi przepływami i relacjami oraz jaka jest treść zarządzania budżetem. Przedmiotem zarządzania budżetem jest budżet. We współczesnej literaturze ekonomicznej budżet jest rozpatrywany z 3 stron: w formie jest to plan finansowy. w istocie - kategoria ekonomiczna. pod względem merytorycznym - scentralizowany fundusz zasobów państwowych. Przedmiotem zarządzania budżetem są organy zarządzające budżetem. Przedmiotem zarządzania budżetem jako dyscypliną jest proces budżetowy i zarządzanie nim. Proces budżetowy charakteryzuje i odzwierciedla system zarządzania budżetem, który z kolei obejmuje: organy zarządzające budżetem; strukturę procesu budżetowego i metodologię działań budżetowych. Organy zarządzające budżetem można podzielić na 3 grupy: 1. Organy władzy ustawodawczej i wykonawczej (Są to Rada Najwyższa, Gabinet Ministrów, regionalna i miejska administracja państwowa, deputowani rad). Kompetencje Rady Najwyższej...
Read More

Skuteczny system motywacyjny. Kariera. Abstrakcyjny

Streszczenie dotyczy zasad budowania skutecznego systemu motywacyjnego. Skoncentruj się na najważniejszych elementach zarządzania karierą Budowanie skutecznego systemu motywacyjnego. Zachowanie człowieka jest zawsze motywowane, dlatego jednym z głównych zadań zarządzania personelem jest opracowanie skutecznego systemu motywacyjnego (środowisko motywacyjne, pole motywacyjne), który będzie promował aktywne, wydajne i produktywne działania pracowników w celu osiągnięcia określonych celów. Budowanie efektywnego systemu wynagradzania powinno koncentrować się na priorytetowych celach strategicznych, takich jak wzmocnienie potencjału strategicznego firmy poprzez tworzenie dodatkowych środków inwestycyjnych, znalezienie nowych obszarów strategicznych, wzmocnienie zewnętrznej i wewnętrznej elastyczności firmy, rozwój marketingu strategicznego programy badawcze, szkoleniowe i przekwalifikowujące, personel itp. Ukierunkowanie systemu zachęt na priorytet tych zadań oznacza, że dochody pracowników, którzy określają cel i główne zadania firmy, wytwarzają środki do ich realizacji, powinny zależeć od efektywności tej działalności. System zachęt dla każdej kategorii pracowników wiąże się z partycypacją w zyskach, awansami, zapewnianiem różnych świadczeń socjalnych i nie tylko. Zasadniczo system nagradzania jest równoznaczny ze statusem i oficjalnym uznaniem poszczególnych pracowników. Należy pamiętać, że skuteczność...
Read More

Problematyczne zagadnienia zarządzania personelem w warunkach rynkowych. Abstrakcyjny

Zagadnienie zarządzania personelem nabiera szczególnego znaczenia w warunkach rynkowych, kiedy kwestia jakości i produktywnej pracy na rzecz przetrwania w obliczu ostrej konkurencji dyktowanej przez przestrzeń rynkową jest dotkliwa. Pojęcie zarządzania personelem w przedsiębiorstwie to system poglądów teoretyczno-metodologicznych dotyczących rozumienia i definiowania istoty, treści, celów, celów, kryteriów, zasad i metod zarządzania personelem oraz podejść organizacyjnych i praktycznych do tworzenia mechanizmu jego realizacji w określonych warunkach. Podstawą koncepcji zarządzania personelem przedsiębiorstwa jest obecnie rosnąca rola osobowości pracownika, znajomość jego postaw motywacyjnych, umiejętność ich kształtowania i kierowania zgodnie z celami przedsiębiorstwa. Zmiana ustrojów gospodarczych i politycznych Ukrainy w latach 90-tych jednocześnie stwarzała ogromne możliwości i zawierała poważne zagrożenia dla egzystencji każdego człowieka, niosąc ze sobą znaczny poziom niepewności w życiu prawie każdego. Zarządzanie personelem w tej sytuacji ma szczególne znaczenie, ponieważ pozwala na realizację, podsumowanie szerokiego zakresu zagadnień adaptacji jednostki do warunków zewnętrznych, z uwzględnieniem czynnika personalnego w budowaniu systemu zarządzania personelem. Wchodząc na krajowy i światowy rynek towarowy, liderzy biznesu stają w...
Read More

Organizacja pracy podwładnych przez kierowników nowego typu. Abstrakcyjny

Obecnie na stanowiska kierownicze w najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekonomicznie firmach w Stanach Zjednoczonych nominowane są nowe typy menedżerów. Ich główną cechą jest chęć lepszego organizowania pracy podwładnych Na początku lat 80. na Zachodzie wzrosło znaczenie aspektów ekonomicznych i innowacyjnych w działalności firm i korporacji, w wyniku czego wzrosły wymagania wobec menedżerów wszystkich szczebli. Celowe ujednolicenie dotychczas niezależnych funkcji, eliminacja zbędnych powiązań w zarządzaniu, przejście od struktury hierarchicznej do sieciowej i związana z tym decentralizacja, a także przeniesienie szeregu funkcji zarządczych do kolektywów pracy przyczyniły się do zmniejszenia liczby kierowników. Ze względu na rosnący podział pracy wiele prac wykonywanych niegdyś przez menedżerów jest zlecanych niezależnym firmom konsultingowym. Na przykład w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych bezrobocie wśród menedżerów osiągnęło 2,6%, przy 7% stopie bezrobocia wśród innych kategorii pracowników. Wiele firm korzysta obecnie w szerokim zakresie z konkurencyjnego doboru menedżerów. W nowoczesnych warunkach szczególną uwagę zwraca się na kwalifikacje menedżerów, ich umiejętność uwzględniania międzynarodowych aspektów w procesie zarządzania. Menedżerowie muszą umiejętnie...
Read More

Zarządzanie: metody racjonalnego podejmowania decyzji. Abstrakcyjny

W procesie optymalizacji determinowane są racjonalne decyzje. Pod optymalizacją decyzji zarządczych rozumiany jest wybór najbardziej efektywnego rozwiązania spośród możliwych alternatyw W najbardziej ogólnej postaci funkcję optymalizacji można przedstawić w następujący sposób: y = f ( x 1 , x 2 ,… x n ) , gdzie y jest parametrem, według którego przeprowadzana jest optymalizacja; x 1 , x 2 ,… x n - rozwiązania (alternatywy). Parametr y może mieć postać zysku, ilości pracy itp., a rozwiązania x są określane przez zasoby, organizację pracy, obszar produkcji i tak dalej. Na Zachodzie optymalizacja decyzji zarządczych prowadzona jest w kierunku zwanym „nauką o zarządzaniu” (pojęcia „nauka podejmowania decyzji”, „analiza systemów”, „nauka o systemach”, „badania operacyjne” itp.). używany. Nauka o zarządzaniu powstała w Anglii podczas II wojny światowej jako potrzeba rozwiązywania określonych zadań wojskowych. Jest szeroko stosowany w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Ukrainie, Rosji i innych krajach. Służy do rozwiązywania następujących zadań: regulacja potoków ruchu w miastach; optymalizacja rozkładu ruchu na lotniskach; planowanie przy...
Read More

Przywództwo i przywództwo: podejścia sytuacyjne. Abstrakcyjny

Artykuł opisuje model Fiedlera, istotę modelu Hersheya i Blancharda, teorię celu ścieżki Mitchella i House'a, istotę i charakterystykę modelu Vroom-Yetton, kryteria problemu Vroom-Yetton oraz wkład Harry'ego Yukla w badania nad przywództwem. Sytuacyjne podejścia do przywództwa i przywództwa. Model Fiedlera. Niezdolność pierwszych badaczy przywództwa i przywództwa do znalezienia trwałego związku między stylem przywództwa, zaspokojeniem potrzeb i produktywnością spowodowała, że we wszystkich przypadkach występuje jeden lub więcej czynników dodatkowych lub nie wyjaśnionych. Aby znaleźć te czynniki, naukowcy zaczęli zwracać uwagę nie tylko na lidera i podwładnego, ale także na sytuację jako całość. Największe uznanie zyskały cztery modele: sytuacyjny model przywództwa Fiedlera, teoria cyklu życia Hercy'ego i Blancharda, podejście „ścieżka do celu” Mitchella i House'a oraz model podejmowania decyzji Vroom-Yettona. Wczesne badania koncentrowały się głównie na jednym parametrze zachowań kierowniczych - orientacji zadaniowej. „Sieć zarządzania” Blake'a i Moutona działała już w oparciu o dwa kryteria. Model Fiedlera był kolejnym krokiem w rozwoju teorii, ponieważ koncentruje się na sytuacjach i identyfikuje trzy czynniki, które...
Read More

Zarządzanie rozwojem strategii przedsiębiorstwa. Abstrakcyjny

Słabe i mocne strony przedsiębiorstwa. Łączenie strategii z etyką. Wykonywanie obowiązków etycznych. Organizacja tworzenia strategii w przedsiębiorstwie. Rola i funkcje kierownictwa wyższego szczebla w opracowywaniu strategii. Opracowanie strategii i struktury zarządzania przedsiębiorstwem. Wsparcie informacyjne i analityczne procesu tworzenia strategii Nie jest łatwo określić, w jaki rodzaj biznesu jest zaangażowana organizacja. Czym zajmuje się IBM, na przykład: produkcja komputerów lub biznes w zakresie informacji i przetwarzania danych handlowych, czy biznes w zakresie nowych technologii. Działalność firmy jest zdeterminowana przez to, jakie potrzeby należy zaspokoić i do jakiej grupy docelowej konsumentów, a także technologii, które będą wykorzystywane. Prawidłowe zdefiniowanie biznesu wymaga uwzględnienia trzech czynników: Potrzeby klienta, czyli co trzeba wyprodukować. Grupy nabywców lub dla których produkowane są towary. Wydajność technologiczna lub funkcjonalna, czyli sposób zaspokojenia potrzeb klienta. Biznes w pełni determinują trzy wskaźniki: w co, w jaki sposób i czyje potrzeby są zaspokajane. Nie wystarczy wiedzieć, jakimi usługami i produktami zajmuje się firma. Produkty i usługi same w sobie nie są ważne...
Read More

Praca zarządcza: organizacja, mechanizacja i automatyzacja. Abstrakcyjny

Pojęcie organizacji pracy kierowniczej. Organizacja miejsca pracy w aparacie zarządzania. Mechanizacja i automatyzacja pracy kierowniczej Pojęcie organizacji pracy kierowniczej. Wpływ zarządzania na obiekt wywiera nie tylko menedżer jako lider i lider siły roboczej, ale także grupa osób pełniących wspólnie z menedżerem funkcje kierownicze, a więc sferą aktywności zawodowej, której są procesy zarządzania. Osoby te nazywane są kadrą kierowniczą, pracownikami kadry kierowniczej, kadrą kierowniczą. Skuteczne oddziaływanie na obiekt wymaga odpowiedniej organizacji pracy tej konkretnej części zbioru pracy organizacji lub przedsiębiorstwa, rozsądnego jej podziału i współdziałania. Przez organizację pracy kierowniczej rozumie się porządek, zasady postępowania służbowego w aparacie zarządzania, mające na celu wykonywanie bieżących i przyszłych zadań kierowników, specjalistów i innych pracowników departamentu zgodnie z aktualnymi opisami stanowisk i regulaminami jednostek strukturalnych. Organizacja pracy w administracji opiera się na opracowaniu zbioru przepisów, które określają miejsce i rolę każdej jednostki strukturalnej administracji i każdego pracownika w systemie zarządzania, kolejność relacji między nimi, normy relacji w ramach administracja, formy oddziaływania na przedmiot gospodarowania, sposoby...
Read More

Kontrola działalności przedsiębiorstwa. Abstrakcyjny

W streszczeniu przedstawiono podstawowe zasady postępowania zespołu podczas kontroli przedsiębiorstwa przez organy regulacyjne Aby kontrola podatkowa nie wyrządziła szkód materialnych i, co ważne, moralnych (utrata reputacji firmy, niezrealizowanych zysków itp.), nie wystarczy, aby przedsiębiorca był prawnie umiejętny – np. wiedział, kto może przeprowadzić kontrolę , podstawy do zaplanowanych lub nieplanowanych audytów. Prawnicy doradzają szefowi firmy wcześniejsze rozpoczęcie przygotowań do kontroli, z polecenia podwładnych, okresowo przypominają pracownikom podstawowe zasady postępowania podczas kontroli. „Każdy pracownik musi jasno określić swoje obowiązki podczas kontroli” – podkreślają prawnicy kancelarii. Niektórzy dyrektorzy biznesowi idą dalej i regulują te obowiązki w wewnętrznej instrukcji, która zawiera zasady postępowania podczas audytu. "Mamy taką instrukcję o nazwie" antyinspekcja " - mówi Siergiej Abdułow, dyrektor "Kontaktu". - Ścisłe jego przestrzeganie należy przede wszystkim do obowiązków kasjerów, księgowych, rzeczoznawców towarowych i osób ogólnie odpowiedzialnych. Wierzę, że od ich gotowości do oględzin zależeć będzie czas trwania, skrupulatność i często jej wyniki.” Jest to jednak tylko niewielka część szkolenia, które należy przeprowadzić w firmie...
Read More