Rządowe i parlamentarne systemy informacyjne

Organy zarządzające wszystkich szczebli, wszelkie podmioty gospodarcze, instytucje, stowarzyszenia społeczne, poszczególni obywatele tworzą w celu zapewnienia swojej działalności (przemysłowej, administracyjnej, naukowej, edukacyjnej, organizacji życia i wypoczynku itp.) zasoby informacyjne różniące się wielkością (z próby kilku katalogów do ogromnych zbiorów bibliotecznych i systemów bazodanowych) oraz w sposobach porządkowania i prezentowania informacji. Organy zarządzające wszystkich szczebli, wszelkie podmioty gospodarcze, instytucje, stowarzyszenia społeczne, poszczególni obywatele tworzą w celu zapewnienia swojej działalności (przemysłowej, administracyjnej, naukowej, edukacyjnej, organizacji życia i wypoczynku itp.) zasoby informacyjne różniące się wielkością (z próby kilku katalogów do ogromnych zbiorów bibliotecznych i systemów bazodanowych) oraz w sposobach porządkowania i prezentowania informacji. Interes publiczny i główny przedmiot polityki informacyjnej państwa to przede wszystkim zasoby informacyjne przeznaczone do obsługi „zewnętrznych” użytkowników (tj. podmiotów niezwiązanych bezpośrednio z ich tworzeniem), a także zasoby informacyjne służące realizacji zadań administracji publicznej. Takie zasoby informacyjne są tworzone i obsługiwane przez różne organizacje i wydziały informacyjne: publiczne, miejskie i prywatne. Państwowe organizacje informacyjne podlegają wszystkim wydziałom i administracji regionalnej....
Read More

Cechy polityki informacyjnej Japonii

Wprowadzenie technologii informatycznych ma radykalny wpływ na całą gospodarkę, nadając jej cechy gospodarki nastawionej na poprawę efektywności produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług. Dlatego tak ważna jest analiza zagranicznych doświadczeń w rozwoju informatyzacji Ponadto, biorąc pod uwagę, że Ukraina pozostaje daleko w tyle za krajami rozwiniętymi pod względem informatyzacji gospodarki, niezwykle przydatne jest badanie i uwzględnienie ich doświadczeń w kształtowaniu krajowej polityki informacyjnej. Japonia była jednym z pierwszych krajów na świecie, które informowały gospodarkę i społeczeństwo, a dziś, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, jest światowym liderem pod względem większości swoich wskaźników. Od 1964 roku Japonia wybrała drogę do materialnego bogactwa poprzez informatyzację społeczeństwa, tworzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych. Wybór ten umożliwił wyniesienie Japonii w najkrótszym czasie na drugie miejsce na świecie pod względem zysku brutto na mieszkańca oraz na pierwsze miejsce w wielu wskaźnikach gospodarki, nauki i techniki. Światowa historia rozwoju, informatyzacji społeczeństwa, zasobów informacyjnych i technologii sięga tego okresu. W ciągu trzech dekad Japonia poczyniła wielkie postępy. To pierwszy...
Read More

Polityka informacyjna krajów uprzemysłowionych

Współpraca międzynarodowa w zakresie informatyzacji wynika z rozważanego już trendu informacyjnego - globalizacji i ma na celu opracowanie i wdrożenie koncepcji globalnej infrastruktury informacyjnej Współpraca międzynarodowa w zakresie informatyzacji. Pomysł stworzenia globalnej infrastruktury informacyjnej (GII) należy do wiceprezydenta USA E. Gore'a. Zgodnie z przyjętą koncepcją, GII składa się z elementów materialnych i niematerialnych. Te pierwsze obejmują komputery, telefony, przełączniki, kable światłowodowe, satelity i wszystko, co pomaga wiadomościom i plikom przekraczać granice państw. Składniki niematerialne mogą być dwojakiego rodzaju: są to usługi, oprogramowanie i informacje, które umożliwiają i technicznie umożliwiają korzystanie z sieci; są to ludzie, którzy zarządzają i korzystają z globalnej infrastruktury informatycznej. Głównym celem GII jest wzmocnienie pozycji ludzi: „jest to koncepcja, która zmienia nasze postrzeganie ludzkiego potencjału”. GII może zjednoczyć wszystkich użytkowników na świecie, zmniejszy tradycyjne bariery dostępu do informacji. Każdy na świecie może wirtualnie odwiedzić bibliotekę, uczęszczać na uniwersytet, odwiedzić agencję rządową lub skorzystać z prywatnej bazy danych bez względu na narodowość, stan majątkowy lub status społeczny,...
Read More

Etapy rozwoju sfery informacyjnej gospodarki na Ukrainie i ich charakterystyka

Analizując etapy rozwoju działalności informacyjnej na Ukrainie, zwrócimy uwagę głównie na aspekty ekonomiczne i organizacyjne, nie zapominając jednak, że tylko od 10 lat Ukraina jako niepodległe państwo może podejmować decyzje w tej i wszystkich innych kwestiach życia gospodarczego i politycznego W historii rozwoju sfery informacyjnej gospodarki Ukrainy jako gałęzi gospodarki narodowej zwyczajowo wyróżnia się kilka etapów różniących się formami organizacyjnymi technologii komputerowej (OT). W pierwszym etapie (1949-1962) komputery były wykorzystywane głównie w badaniach do automatyzacji obliczeń. Warunki wykorzystania komputerów w zarządzaniu gospodarką i procesami technologicznymi nie zostały jeszcze wypracowane. Dlatego na tym etapie aplikacja OT nie była planowana centralnie, nie istniał system zarządzania takimi pracami. Drugi etap (1962-1964) oznaczał początek scentralizowanego planowania wdrażania OT w gospodarce narodowej i jego wykorzystania do zautomatyzowanego zarządzania procesami gospodarczymi i organizacyjnymi. Powstało szereg wyspecjalizowanych przedsiębiorstw do produkcji komputerów i centrów danych (OC): Główny Komitet Centralny Planu Państwowego ZSRR; Komitet Centralny Centralnego Instytutu Ekonomiczno-Matematycznego Akademii Nauk ZSRR; OC niektórych ministerstw i departamentów. W trzecim etapie...
Read More

Stan i rozwój informatyzacji na Ukrainie

Ogólnie sytuacja na Ukrainie w zakresie informatyzacji gospodarki narodowej i innych sfer ludzkiej działalności jest niezadowalająca - stwierdza Ustawa Ukrainy „O koncepcji Programu Informatyzacji Narodowej”. Poziom informatyzacji społeczeństwa ukraińskiego w porównaniu z rozwiniętymi krajami Zachodu to zaledwie 2-2,5%. Ogólny poziom wprowadzenia technologii informatycznych na Ukrainie nie może być uznany za nawet bliski zadowalającemu Zgodnie z ogólnie przyjętą metodologią wskaźnik ten szacowany jest w koszcie technologii informatycznych na mieszkańca rocznie. Tak więc w Stanach Zjednoczonych liczba ta (według European Expert Group on Information Technology – European Information Technology Observatory) wynosi 1100 euro, w Japonii – 700, w Europie Zachodniej – 500, w wiodących krajach Europy Wschodniej (Czechy, Węgry) , Słowenia, Estonia itd.) – ok. 90, Polska – 40, w Rosji (w okresie przedkryzysowym) – 20, Rumunia i Bułgaria – ok. 10 euro. Na Ukrainie liczba ta jest jeszcze niższa. W związku z powszechnym kryzysem i zacofaniem technologicznym w trudnej sytuacji znalazły się branże zajmujące się tworzeniem i wykorzystywaniem narzędzi informacyjnych oraz...
Read More

Istota biznesu informacyjnego

Rozwój ekonomicznych i organizacyjnych podstaw biznesu informacyjnego wymaga analizy istoty obiektu. Czym więc jest biznes informacyjny i jak do tego doszło? W literaturze często toczą się dyskusje na temat istoty pojęcia „biznes” (z ang. biznes, dosłownie biznes, relacje biznesowe między ludźmi czy relacje między uczestnikami sprawy). Oto niektóre z dobrze znanych definicji biznesu. W początkowej fazie wprowadzania relacji rynkowych w kraju biznes był postrzegany jako inicjatywna działalność przedsiębiorców mająca na celu jedynie osiągnięcie zysku, czyli wzbogacenie się. Na to położono nacisk. Stąd: biznes to każdy rodzaj bezpośredniej działalności w celu uzyskania dochodu, która polega na pozyskiwaniu funduszy własnych lub pośrednim udziale w takiej działalności poprzez inwestycje w kapitał własny; biznes - dochodowa działalność gospodarcza; wszelka działalność, która generuje dochód lub inne korzyści osobiste. Czyli na tym etapie nie uwzględniono podejścia opartego na stwierdzeniu, że biznes to system, który obejmuje działalność nie tylko podmiotów gospodarczych, ale także konsumentów i obejmuje: produkcję, handel, pośrednictwo handlowe. Podmiotami mogą być indywidualni przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorców,...
Read More

Etapy i trendy na rynku informacyjnym Ukrainy

W artykule omówiono etapy i trendy na rynku informacyjnym Ukrainy oraz analizę rynku technologii informatycznych W kształtowaniu się rynku informacyjnego Ukrainy istnieją trzy etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w głębinach czasów sowieckich i zakończył się około 1988 r. masowym rozprzestrzenieniem się komputerów osobistych. Ten etap charakteryzował się dość przejrzystym systemem zamówień publicznych na sprzęt komputerowy, głównie produkcji sowieckiej. Pojęcie „oprogramowania” nie istniało, ponieważ oprogramowanie było kupowane razem z komputerami i było postrzegane oddzielnie. Większość radzieckich użytkowników nie miała pojęcia, że ten sam problem można rozwiązać za pomocą różnych produktów oprogramowania, które istniały już na Zachodzie w tym czasie. Na tym etapie na Ukrainie (podobnie jak w ZSRR w ogóle) każda organizacja posiadająca komputer była zmuszona zapraszać programistów do pisania programów do zadań produkcyjnych przedsiębiorstwa. Było bardzo mało komputerów osobistych, głównie organizacje z trudnymi w obsłudze maszynami, na których mogli pracować tylko specjaliści. Agencje rządowe w większości „kradły” oprogramowanie. Centra obliczeniowe lub inne organizacje korzystające z oprogramowania pracowały na „pirackich” kopiach...
Read More

Pojęcie i struktura rynku informacyjnego

Rynek - sfera wymiany, którą charakteryzuje system powiązań ekonomicznych pomiędzy producentami a konsumentami produktów i usług w procesie ich realizacji. Rynki, podobnie jak towary, można klasyfikować na różnych podstawach Według F. Kotlera do klasyfikacji rynku konieczne jest ustalenie: co jest przedmiotem kupna i sprzedaży na rynku?; po co kupować, czyli jaki jest cel zakupu?; kto kupuje lub kto jest przedmiotem aktu zakupu?; jak dokonuje się zakupu? Dodatkowo A. Hosking oferuje, aby dowiedzieć się więcej o zakupach i gdzie dokonuje się zakupu. Wyróżnia następujące najczęstsze cechy wyróżniające rynki: przez konsumentów towarów – rynek konsumencki, rynek przedsiębiorstw (rynek branżowy); zgodnie z zachowaniem kupującego - rynek jest wygodny (aktywny), specjalny (z funkcjami), o niskim lub wysokim stopniu trudności kupującego; według właściwości fizycznych towaru – rynek dóbr łatwo psujących się, rynek dóbr trwałych; według public relations - rynek przedmiotów luksusowych i rynek artykułów pierwszej potrzeby; według demografii - według wieku, płci, wielkości rodziny, zawodu, wykształcenia, klasy społecznej, religii, narodowości; według obszaru geograficznego - rynek...
Read More

Organizacja i ochrona pracy w produkcji informacji

Jednym z najważniejszych czynników efektywności każdego przedsiębiorstwa jest racjonalna organizacja procesów pracy. Aby praca była bardziej efektywna, konieczne jest uwzględnienie natury interakcji człowieka z przedmiotami i środkami pracy oraz ich wpływu na człowieka Treści i zadania naukowej organizacji pracy. Praca dopiero staje się efektywna, zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów materialnych i pracy oraz stale zwiększa wydajność, przyczynia się do ochrony zdrowia ludzkiego, gdy jest zorganizowana z uwzględnieniem osiągnięć nauki i najlepszych praktyk. Celem naukowej organizacji pracy jest zatem opracowanie i wdrożenie w praktyce racjonalnej konstrukcji procesu pracy, naukowo uzasadnionych sposobów pracy i odpoczynku, które zapewniają wysoką produktywność, a jednocześnie stwarzają warunki do utrzymania zdrowia pracowników i zwiększyć zatrudnienie. Poszukiwanie sposobów usprawnienia pracy musi być ciągłe. Jak pokazuje praktyka, z biegiem czasu, pod wpływem zmian technicznych, technologicznych i społecznych, zmieniają się podejścia do doskonalenia organizacji pracy i jej sposobów. Jeśli w czasach F. Taylora koncepcja zarządzania naukowego w specjalizacji pracy, która przewidywała podział zadań na najprostsze operacje, doprowadziła do powstania linii...
Read More

Organizacja i ochrona pracy w produkcji informacji

Jednym z najważniejszych czynników efektywności każdego przedsiębiorstwa jest racjonalna organizacja procesów pracy. Aby praca była bardziej efektywna, konieczne jest uwzględnienie natury interakcji człowieka z przedmiotami i środkami pracy oraz ich wpływu na człowieka Treści i zadania naukowej organizacji pracy. Praca dopiero staje się efektywna, zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów materialnych i pracy oraz stale zwiększa wydajność, przyczynia się do ochrony zdrowia ludzkiego, gdy jest zorganizowana z uwzględnieniem osiągnięć nauki i najlepszych praktyk. Celem naukowej organizacji pracy jest zatem opracowanie i wdrożenie w praktyce racjonalnej konstrukcji procesu pracy, naukowo uzasadnionych sposobów pracy i odpoczynku, które zapewniają wysoką produktywność, a jednocześnie stwarzają warunki do utrzymania zdrowia pracowników i zwiększyć zatrudnienie. Poszukiwanie sposobów usprawnienia pracy musi być ciągłe. Jak pokazuje praktyka, z biegiem czasu, pod wpływem zmian technicznych, technologicznych i społecznych, zmieniają się podejścia do doskonalenia organizacji pracy i jej sposobów. Jeśli w czasach F. Taylora koncepcja zarządzania naukowego w specjalizacji pracy, która przewidywała podział zadań na najprostsze operacje, doprowadziła do powstania linii...
Read More

Główne kierunki doskonalenia biznesu informacyjnego

Biznes informacyjny na Ukrainie, która stawia pierwsze kroki w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, dopiero raczkuje i wiele pozostaje do zrobienia dla jego powstania i rozwoju. Biorąc pod uwagę doświadczenia krajów o rozwiniętej infrastrukturze informacyjnej, podstawowe pojęciowe zasady tworzenia i rozwoju biznesu informacyjnego (IS) można sformułować w następujący sposób: ogólny trend formowania SI nie powinien odbiegać od doświadczeń światowych, tzn. wskazane jest przejście od tradycyjnych działań do ukierunkowanych usług informacyjnych w różnych trybach; wskazany jest rozwój nie tylko publicznych, ale również niepaństwowych (prywatnych) sektorów rynku informacyjnego. Doświadczenia światowe pokazują, że sektor publiczny i jego organy statystyczne nie są w stanie zapewnić wysokiej jakości usług informacyjnych i zaspokoić potrzeb informacyjnych użytkownika. W warunkach rynkowych zmieniają się źródła informacji (przepływy informacji), pojawia się problem zachowania tajemnic handlowych; rośnie znaczenie analizy ekonomicznej działalności informacyjnej. W czasach kryzysu utrzymanie własnych działów informacyjnych staje się bardzo kosztowne, dlatego w wielu przypadkach są one ograniczane. W warunkach rynkowych największe szanse mają małe, ale mobilne i dobrze zorganizowane struktury,...
Read More

Program kursu „Ekonomia biznesu”

Celem dyscypliny „ekonomia biznesu” jest dostarczenie przyszłym licencjatom ekonomii wszystkich specjalności gruntownej wiedzy z głównych działów ekonomii stosowanej, a w szczególności z planowania, organizacji i efektywności zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa jako podstawowego ogniwa w sferze społecznej. produkcja na obecnym etapie jej rozwoju Kompilatory: SF Pokropivny, Ph.D. ek. Nauki, prof. GO Shvidanenko, Ph.D. ek. Nauki, prof. OS Fedonin, dr hab. ek. Nauki, dr hab. Recenzent: dr OG Mendrul ek. Nauki, dr hab. Temat 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy. Pojęcie przedsiębiorstwa jako wyodrębnionego organizacyjnie i samodzielnego ekonomicznie podstawowego ogniwa w sferze produkcyjnej. Misja i różne cele przedsiębiorstwa. Główna działalność przedsiębiorstwa. Akty prawne stanowiące podstawę prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa (organizacji). Ustawa Ukrainy „O przedsiębiorstwach na Ukrainie”, jej główne postanowienia. Statut przedsiębiorstwa (organizacji). Ogólna umowa taryfowa i układ zbiorowy. Inne dokumenty prawne regulujące niektóre działania przedsiębiorstwa (organizacji). Klasyfikacja przedsiębiorstw i jej praktyczne znaczenie. Podstawowe cechy struktury przedsiębiorstwa. Struktura produkcji przedsiębiorstwa: istota i rodzaje. Czynniki powstawania i zmiany struktury produkcyjnej przedsiębiorstwa. Ogólna struktura przedsiębiorstwa (organizacji). Formy...
Read More

Rynek pracy w nowoczesnych warunkach: mechanizm funkcjonowania. Abstrakcyjny

Ukraina wdrożyła szereg ważnych działań o charakterze aplikacyjnym, mających na celu rozwój rynku pracy, stworzenie mechanizmów jego funkcjonowania, które powinny zapewnić elastyczną politykę zatrudnienia. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej odbywa się na kilku powiązanych ze sobą rynkach: nieruchomości, kredytów i kapitału, środków trwałych, konsumentów towarów i pracy. Rynek jest instytucją lub mechanizmem, poprzez który kojarzy się i współdziała kupujący (popyt) i sprzedający (dostawca) określonego produktu lub usługi. Rynek pracy to system relacji społecznych związanych z zatrudnianiem i podażą pracy, czyli kupnem i sprzedażą; to także przestrzeń ekonomiczna – obszar zatrudnienia, w którym współdziałają kupujący i sprzedający pracę; jest to mechanizm, który zapewnia koordynację cen i warunków pracy między pracodawcami a pracownikami oraz reguluje jego podaż i popyt. Rynek pracy nie ogranicza się do stosunków dotyczących zatrudniania bezrobotnych i obsadzania wakatów, ale obejmuje całą sferę pracy najemnej, przedmiotem polityki rynku pracy powinien być szeroki zakres stosunków pracy oraz cała ludność aktywna zawodowo. Należą do nich problemy płacy i warunków pracy, wielkość i intensywność...
Read More

Zysk przedsiębiorstwa: główne kierunki wykorzystania. Abstrakcyjny

Zysk: istota i rodzaje. Zasady podziału zysku przedsiębiorstwa. Podział zysków w przedsiębiorstwach o różnych formach organizacyjnych Reforma gospodarcza i przejście do mechanizmów rynkowych gospodarki Ukrainy, jej organiczne włączenie do gospodarki światowej wymagają radykalnej zmiany całego zestawu dźwigni ekonomicznych stosowanych w systemie zarządzania. Przejście od przeważnie bezpośrednich administracyjnych metod oddziaływania do pośrednich, opartych na mechanizmach i relacjach rynkowych, wymaga dogłębnego teoretycznego zrozumienia szerokiego spektrum problemów mikro- i makroekonomicznych, w tym motywacyjnego aspektu działalności gospodarczej podmiotów gospodarczych, obiektywnych wzorców dochody z tworzenia i użytkowania tych podmiotów. W relacji towar-pieniądz głównym wskaźnikiem charakteryzującym wynik końcowy działalności produkcyjnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa jest zysk. Rozwiązanie ważnych problemów społecznych, ekonomicznych, politycznych, etycznych społeczeństwa zarówno na poziomie mikro, jak i makro wiąże się z dochodem i zyskiem przedsiębiorstwa. Wszystko to nadaje tym pojęciom ekonomicznym większe znaczenie i znaczenie. W gospodarce rynkowej osiąganie zysku jest bezpośrednim celem produkcji. Zysk stwarza pewne gwarancje dalszego istnienia przedsiębiorstwa, ponieważ tylko jego akumulacja w postaci różnych środków rezerwowych pomaga przezwyciężyć konsekwencje ryzyka...
Read More

Ekonomia biznesu: analiza majątku przedsiębiorstwa. Abstrakcyjny

Przedsiębiorstwa o różnych formach własności, różnych sferach działalności dysponują pewną ilością środków finansowych i ekonomicznych zapewniających realizację obrotu gospodarczego. Poprawność inwestowania w aktywa jest jedną z najważniejszych oznak stabilności kondycji finansowej przedsiębiorstwa Majątek obejmuje wszystkie rodzaje majątku przedsiębiorstwa , które należą do niego na prawach majątkowych i służą do prowadzenia działalności statutowej. Samo rozumienie aktywów jako źródła przepływu środków pieniężnych i jest podstawą polityki zarządzania aktywami każdego przedsiębiorstwa. Zgodnie z P (S) BU 2 „Bilans”, poz. 4: Aktywa to zasoby kontrolowane przez przedsiębiorstwo w wyniku przeszłych zdarzeń, których wykorzystanie ma w przyszłości zwiększyć korzyści ekonomiczne. Aktywa przedsiębiorstwa można sklasyfikować na różnych podstawach, takich jak: w zależności od przedmiotu zarządzania finansami; w zależności od formy materialnej obiektu inwestycyjnego; w zależności od terminu otrzymania przepływów pieniężnych; w formie odbioru; o regularności dochodów; w zależności od stopnia ryzyka; w zależności od obrotu; w zależności od stopnia płynności. Analiza pionowa pokazuje strukturę majątku firmy oraz jego źródła. Analiza pozioma majątku polega na zbudowaniu tabeli...
Read More

Plan produkcji: treść i analiza formacji. Abstrakcyjny

W warunkach rynkowych cała działalność produkcyjna i gospodarcza przedsiębiorstw, w tym relacje z dostawcami surowców, surowców paliwowych i energetycznych, zatrudnienie, zysk ze sprzedanych produktów itp. zależy od poprawności analizy planu produkcyjnego Najczęstszą definicją jest to, że plan produkcji to system ukierunkowanych zadań do produkcji o określonym asortymencie, asortymencie, odpowiedniej ilości i jakości. Do tej pory w literaturze ekonomicznej wiele uwagi poświęca się problemom związanym z istotą planu produkcyjnego, etapami i mechanizmami ich powstawania. Nie ma jednak zgody w wypowiedziach poszczególnych autorów AI Afanasyeva, SI Ovchinnikov, LN Smirnov, V. Ya Gorfinkel, SM Bukhalo, Yu A. Lviv. Inni autorzy uzupełniają tę definicję w „pewnych warunkach” (MS Pushkar). Jednak tworzenie planu produkcyjnego nie jest celem samym w sobie. W gospodarce rynkowej plan produkcji ma na celu zaspokojenie potrzeb konsumentów w zakresie towarów i usług oraz osiągnięcie zysku, zwiększenie rentowności. Ten ostatni przyczynia się do zapewnienia wypłacalności przedsiębiorstwa. Plan produkcyjny to system ukierunkowanych zadań do produkcji określonego asortymentu, asortymentu, odpowiedniej ilości i jakości w...
Read More

Zarządzanie działalnością finansową przedsiębiorstwa. Abstrakcyjny

Treść, cele i zadania zarządzania finansami. Metody prognozowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa Treść, cele i zadania zarządzania finansami Działalność finansowa zajmuje szczególne miejsce w pracy organizacyjnej i zarządczej przedsiębiorstw. Od tego w dużej mierze zależy terminowość i kompletność wsparcia finansowego działalności produkcyjnej i gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorstwa, wywiązywanie się z zobowiązań finansowych wobec państwa i innych podmiotów gospodarczych. Działalność finansowa to system form i metod stosowanych w celu finansowego zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstw i osiągania ich celów, czyli jest to praktyczna praca finansowa zapewniająca rentowność przedsiębiorstwa, poprawiająca jego wyniki. Działalność finansowa przedsiębiorstwa ma na celu rozwiązanie następujących głównych zadań: wsparcie finansowe bieżącej działalności produkcyjnej i gospodarczej; poszukiwanie rezerw w celu zwiększenia dochodów, zysków, zwiększenia rentowności i wypłacalności; wypełnianie zobowiązań finansowych wobec podmiotów gospodarczych, budżetu, banków; mobilizacja środków finansowych w wysokości niezbędnej do sfinansowania rozwoju przemysłowego i społecznego, zwiększenie kapitału własnego; kontrola efektywnej, ukierunkowanej alokacji i wykorzystania zasobów finansowych. Praca finansowa przedsiębiorstwa prowadzona jest w następujących głównych obszarach: prognozowanie i planowanie finansowe; analiza...
Read More

Przepływy pieniężne przedsiębiorstwa: metody optymalizacji. Abstrakcyjny

W procesie produkcji i działalności gospodarczej przedsiębiorstw obieg środków finansowych jest stale prowadzony. Inwestowanie w produkcję w celu wytwarzania towarów i uzyskiwania przychodów z ich sprzedaży charakteryzuje cykl funduszy przedsiębiorstw Zapewnienie wpływów pieniężnych potrzebnych na zwrot kosztów produkcji i obrotu, terminowe wywiązywanie się z zobowiązań finansowych wobec państwa, banków i innych podmiotów gospodarczych, kształtowanie dochodów i zysków to najważniejsze aspekty prowadzenia działalności. Napływające przepływy pieniężne przedsiębiorstw według ich źródeł można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Gdy fundusze pochodzą z dowolnego źródła w firmie, należą do wewnętrznego. Napływ środków ze środków mobilizowanych na rynku finansowym wskazuje na korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Struktura wpływów pieniężnych uzależniona jest od zakresu działalności oraz formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. W praktyce światowej 60-70% środków finansowych trafia do przedsiębiorstw ze źródeł wewnętrznych. Wewnętrzne przepływy pieniężne zgodnie z aktualnymi praktykami księgowymi i sprawozdawczymi obejmują: wpływy ze sprzedaży produktów, towarów, robót i usług; wpływy z innej sprzedaży; dochody z inwestycji finansowych; dochody z pozostałej działalności nieoperacyjnej. Przychody ze sprzedaży produktów,...
Read More

Kształtowanie zasobów finansowych w przedsiębiorstwie: rodzaje i źródła. Abstrakcyjny

Rodzaje funduszy w przedsiębiorstwie. Źródła tworzenia środków finansowych przedsiębiorstw Funkcjonowanie systemu finansowo-kredytowego bezpośrednio zależy od stopnia wykorzystania relacji towarowo-pieniężnych w zarządzaniu i organizacji stosunków gospodarczych. Na obecnym etapie finanse stopniowo stają się samodzielnym i decydującym zasobem produkcji. Pod względem merytorycznym finanse to fundusze powiernicze środków pieniężnych, które łącznie reprezentują zasoby finansowe przedsiębiorstw. Przejście do systemu rynkowego spowodowało duże zmiany w całym systemie finansowym, a zwłaszcza w jego głównym ogniwie – finansach przedsiębiorstwa. Warunki finansowe gospodarki uległy znaczącym zmianom, które znajdują odzwierciedlenie w zmianach form własności, prywatyzacji na dużą skalę, zmianach regulacji państwowych, wprowadzeniu systemu poboru podatków od przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonych w kraju reform pojawiły się: sektor prywatny gospodarki, nowoczesny system bankowy, rynki towarów i usług, kapitał. Ale moim zdaniem głównym atutem jest to, że istnieją warunki do początkowego uformowania się tzw. średniej klasy przedsiębiorców. Oznacza to, że zaczęły się rodzić całkowicie lub częściowo zreorganizowane przedsiębiorstwa, które dążą do wytwarzania konkurencyjnych produktów, a co najważniejsze – do osiągania wysokich zysków...
Read More

Formowanie inwestycji, ich wykorzystanie i efektywność. Abstrakcyjny

Inwestycje, ich rodzaje i charakterystyka. Odmiany i struktura inwestycji kapitałowych, źródła ich finansowania. Planowanie inwestycji kapitałowych, źródła ich finansowania Inwestycje, ich rodzaje i charakterystyka Charakterystyka inwestycji. Według wyliczeń przez długi czas średnio około jedna trzecia aktywów finansowych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki Ukrainy to inwestycje (jednorazowe nakłady inwestycyjne). Inwestycje to długoterminowe inwestycje kapitału (pieniędzy) w działalność gospodarczą w celu uzyskania określonego dochodu (zysku). Ten, kto ma kapitał (pieniądze) i inwestuje go (ich) w ten lub inny biznes handlowy, nazywany jest inwestorem, a proces inwestowania kapitału - Inwestowanie terminowe finansowanie). W każdej działalności gospodarczej inwestorami mogą być zarówno kikuty, jak i osoby fizyczne, czyli przedsiębiorstwa i określone rodzaje kapitału. Dla zasadniczych i merytorycznych cech inwestycji istotne znaczenie teoretyczne i praktyczne ma określenie odmian na poszczególnych podłożach, ich składu funkcjonalnego i pierwiastkowego (rys. 1). Figa. 1. Skład funkcjonalno-pierwiastkowy inwestycji przedsiębiorstwa. W zależności od tego, gdzie lokowany jest kapitał (w kraju lub za granicą), istnieją inwestycje krajowe (krajowe) i zagraniczne (zagraniczne). Z kolei...
Read More

Główne cechy i istota firmy (przedsiębiorstwa). Abstrakcyjny

Dominujące miejsce wśród podmiotów gospodarczych należy do takiego podmiotu, jakim jest przedsiębiorstwo. Wynika to ze szczególnych ekonomicznych i społecznych funkcji przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym, a mianowicie funkcji producenta, który zaspokaja społeczne potrzeby produktów, robót i usług Na wszystkich etapach rozwoju gospodarczego głównym ogniwem jest samo przedsiębiorstwo. To właśnie w przedsiębiorstwie odbywa się produkcja, istnieje bezpośredni związek pracownika ze środkami produkcji. Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność samodzielnie, rozporządza produktami, otrzymanym zyskiem, który pozostał do jego dyspozycji po zapłaceniu podatków i innych obowiązkowych opłat. W warunkach rynkowych kluczową postacią jest przedsiębiorca. Status przedsiębiorcy uzyskuje się poprzez państwową rejestrację przedsiębiorstwa. W takim przypadku podmiotem działalności przedsiębiorczej może być pojedynczy obywatel lub stowarzyszenie obywateli. Przedsiębiorstwo jest więc samodzielnym podmiotem zarządzającym, utworzonym przez przedsiębiorcę lub stowarzyszenie przedsiębiorców w celu produkcji, wykonywania robót i świadczenia usług w celu zaspokojenia potrzeb publicznych i osiągnięcia zysku. Termin „firma” jest często używany w ekonomii, co oznacza podmiot gospodarczy prowadzący różnorodną działalność i posiadający niezależność ekonomiczną. Inaczej firma jest organizacją, która...
Read More

Ekonomika przedsiębiorstwa: klasyfikacja przedsiębiorstw. Abstrakcyjny

Ustawodawstwo Ukrainy dotyczące przedsiębiorstw funkcjonuje w oparciu o takie pojęcia, jak formy organizacyjne, rodzaje i kategorie przedsiębiorstw. Każdy z nich służy do klasyfikacji przedsiębiorstw na określonych podstawach Forma organizacyjna (organizacyjno-prawna) przewiduje klasyfikację przedsiębiorstw w zależności od form własności określonych w Konstytucji Ukrainy i Ustawie Ukrainy „O własności” oraz sposobów zróżnicowania w przedsiębiorstwach określonych form własności i zarządzania majątkiem. Zgodnie z art. 63 Kodeksu Handlowego Ukrainy, w zależności od form własności przewidzianych przez prawo, na Ukrainie mogą działać następujące rodzaje przedsiębiorstw: przedsiębiorstwo prywatne działające na podstawie własności prywatnej obywateli lub podmiotu gospodarczego (osoby prawnej); przedsiębiorstwo działające na zasadach współwłasności zbiorowej (przedsiębiorstwo zbiorowe); przedsiębiorstwo komunalne działające w oparciu o majątek komunalny wspólnoty terytorialnej; przedsiębiorstwo państwowe działające w oparciu o mienie państwowe; przedsiębiorstwo oparte na mieszanej formie własności (opartej na połączeniu własności różnych form własności). Na Ukrainie mogą również działać inne rodzaje przedsiębiorstw przewidziane prawem. Jeżeli kapitał zakładowy przedsiębiorstwa posiada inwestycję zagraniczną w wysokości co najmniej dziesięciu procent, jest ono uznawane za przedsiębiorstwo...
Read More

Gospodarka rynkowa: cechy przedsiębiorstwa, upadłość. Abstrakcyjny

Cechy przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Bankructwo Cechy przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej Cele społeczno-gospodarcze przedsiębiorstwa są bezpośrednio związane z oczekiwaniami i podstawowymi wymaganiami społeczeństwa jako całości z przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwo nie może żyć w odosobnieniu. Przedsiębiorstwo powstaje w społeczeństwie i działa w tym społeczeństwie. Może się dalej rozwijać tylko wtedy, gdy oczekiwania i wymagania społeczeństwa pokrywają się z aspiracjami samego przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie firmie trudno będzie skutecznie prowadzić biznes. Ludzie pracujący w firmie są częścią społeczeństwa, podobnie jak klienci lub klienci, którym podobają się towary produkowane przez firmę. Oczekiwania i wymagania społeczeństwa mogą się diametralnie zmienić w wyniku zewnętrznych firm lub wydarzeń ze względu na szybki rozwój przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, że P. Drucker wskazywał na bezpośredni związek między przyszłymi zyskami przedsiębiorstwa a jego społeczną odpowiedzialnością wobec społeczeństwa jako całości. Przepis ten może przejawiać się w następującej działalności przedsiębiorstwa: badania z zakresu zarządzania, marketingu, ekonomiki przemysłu itp.; badania socjologiczne w celu ustalenia rzeczywistych braków pracowników przedsiębiorstwa; systematyczne szkolenie i zaawansowane szkolenie personelu;...
Read More

Efektywność przedsiębiorstwa: wskaźniki i sposoby poprawy. Abstrakcyjny

Streszczenie zawiera informacje o głównych wskaźnikach i sposobach poprawy efektywności przedsiębiorstwa Proces produkcyjny w każdym przedsiębiorstwie odbywa się z pewną interakcją jego trzech decydujących czynników: personelu (pracy), środków pracy i przedmiotów pracy. Wykorzystując dostępne środki produkcji, kadra wytwarza produkty użyteczne społecznie lub świadczy usługi produkcyjne i domowe. Oznacza to z jednej strony koszty utrzymania i pracy materialnej, az drugiej wyniki produkcji. Te ostatnie zależą od skali wykorzystywanych środków produkcji, zasobów ludzkich i poziomu ich wykorzystania. Efektywność produkcji jest złożonym odzwierciedleniem ostatecznych rezultatów wykorzystania środków produkcji i pracy przez określony czas (w obcych krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej do opisu efektywności gospodarowania używa się innego terminu - produktywność produkcji i usług, co oznacza efektywne wykorzystanie zasobów)., ziemi, materiałów, energii, informacji) w produkcji różnych towarów i usług. Zatem wydajność produkcji i produktywność systemu są w istocie synonimami, które charakteryzują te same procesy wydajnościowe. pojęcie znacznie szerzej niż wydajność pracy i rentowność. Wydajność (produktywność) = (Wynik) / (Zasoby (koszty)). Wynik produkcji jako najważniejszy...
Read More