Międzynarodowy system płatności za podróże i rozrywkę (Podróże i Rozrywka – T&E). Abstrakcyjny

Abstrakt zawiera informacje o historii powstania i rozwoju pierwszej w historii karty Diners Club Pierwsza karta w historii - Diners Club - pojawiła się w 1950 roku w Stanach Zjednoczonych. Była wtedy nazywana Dine and Sign ("obiad - znak"), a także programem, w ramach którego karta została wydana. Karta zawierała płatność na kredyt za obiady w restauracjach, pokojach hotelowych oraz obsługę w biurach podróży. Wraz z rozwojem sieci serwisowej coraz częściej wprowadzano kartę w zakresie usług bankowych (dokładniej, same banki wykazywały zainteresowanie rozwojem Diners Club). Dziś ta międzynarodowa uniwersalna karta ma setki wydawców, w tym banki i miliony punktów odbioru w ponad 200 krajach, w tym w Rosji. Głównymi emitentami kart i właścicielami wyłącznych praw do prowadzenia działalności gospodarczej Diners Club International w danym kraju są niezależne firmy – „franczyzobiorcy”, do których obecnie należy 85 firm. Karta Diners Club International pojawiła się po raz pierwszy w byłym Związku Radzieckim. Stało się to trzydzieści lat temu (w 1969 r.) po podpisaniu...
Read More

Przedmioty księgowości w banku komercyjnym. Abstrakcyjny

Przedmiotem rachunkowości w banku komercyjnym są operacje bankowe wynikające z działalności statutowej banku: operacje rozliczeniowe, operacje depozytowe, operacje na papierach wartościowych Wszystkie obiekty rachunkowości w banku komercyjnym są podzielone na cztery grupy: aktywa gospodarcze i ich rozmieszczenie (stałe i bieżące); zasoby (źródła tworzenia) funduszy gospodarczych; obowiązki funkcjonalne banku (działalność statutowa – proces świadczenia usług); wyniki finansowe działalności statutowej. Aktywa gospodarcze banku komercyjnego obejmują: gotówka; materialne; należności (pożyczki udzielone); przekazane fundusze. Każda z tych grup ma określony skład. Tak, gotówka obejmuje: gotówka w kasie banku - gotówka w walucie krajowej (hrywna) oraz w walucie obcej (dolary amerykańskie, marki niemieckie itp.); środki na rachunkach korespondencyjnych prowadzonych w NBU i innych bankach na prawach stosunków korespondencyjnych w walucie krajowej lub walucie państw obcych, umieszczone w bankach krajowych lub w bankach państw obcych; fundusze lokowane w papiery wartościowe (akcje, obligacje, weksle, zobowiązania skarbowe, certyfikaty itp.); środki na rachunku rezerwowym w NBU. Druga kategoria aktywów ekonomicznych banku to rzeczowe aktywa trwałe (majątek), tj.: środki trwałe...
Read More

Narodowy Bank Ukrainy. Abstrakcyjny

Status Narodowego Banku Ukrainy. Zadania Narodowego Banku Ukrainy. Narodowy Bank Ukrainy w latach 1991-1998: pierwsze wyniki Narodowy Bank Ukrainy jest najważniejszą częścią całego systemu bankowego państwa. W przeciwieństwie do wielu innych departamentów, które powstały na bazie byłego republikanina lub związku, NBU jest całkowicie nową strukturą. Pojawiając się zaraz po ogłoszeniu niepodległości, stał się jedną z jej ważnych cech. „Bank Narodowy jest centrum emisyjnym państwa, prowadzi ujednoliconą politykę państwa w zakresie obiegu pieniądza, kredytu, regulacji walutowej, tworzenia i wzmacniania krajowego systemu monetarnego… Narodowy Bank koordynuje system bankowy jako całość i nadzoruje rejestracja banków i instytucji kredytowych, licencjonowanie operacji bankowych”[3; 4]. NBU zapewnia gromadzenie i przechowywanie rezerw złota i walut obcych oraz rezerw państwa, przeprowadza z nimi operacje. Organizuje rozliczenia międzybankowe w oparciu o Centralną Izbę Rozliczeniową. Działalność NBU jest powiązana z rozwojem gospodarczym Ukrainy. Najważniejszym celem NBU jest stworzenie mechanizmów monetarnych, które mogą zapewnić stabilność hrywny - waluty krajowej. NBU wnosi znaczący wkład w tworzenie rynku finansowego i rynku papierów wartościowych....
Read More

Historia leasingu. Abstrakcyjny

Idea leasingu nie jest nowa, chociaż termin „leasing” (leasing) jako taki jeszcze nie istniał. Ujawnienie istoty umowy leasingu sięga odległych czasów Arystotelesa. To do niego należy tytuł jednego z traktatów Retoryki: „Bogactwo jest w użyciu, a nie we własności”. Innymi słowy, nie jest konieczne posiadanie jakiejkolwiek nieruchomości, aby uzyskać dochód, wystarczy mieć prawo do korzystania z niej, a w rezultacie uzyskiwać dochód Uważa się, że wszelkie stosunki gospodarcze i prawne związane z leasingiem należą do nowego lub niedawnego okresu w historii stosunków gospodarczych. Tak jednak nie jest. Według dokumentów czynsz (dzierżawa) znany był człowiekowi od czasów starożytnych. Rzeczywiście, idea leasingu nie jest nowa, chociaż termin „leasing” (leasing) jako taki jeszcze nie istniał. Ujawnienie istoty umowy leasingu sięga odległych czasów Arystotelesa (384/383 - 322 p.n.e.). To do niego należy tytuł jednego z traktatów Retoryki: „Bogactwo jest w użyciu, a nie we własności”. Innymi słowy, nie jest konieczne posiadanie jakiejkolwiek nieruchomości, aby uzyskać dochód, wystarczy mieć prawo do korzystania z niej i...
Read More

Problemy i perspektywy rozwoju leasingu na Ukrainie. Abstrakcyjny

Dziś rozwój leasingowych stosunków gospodarczych na Ukrainie blokuje również brak jasnej koordynacji działań różnych działów i służb w zakresie uregulowania tego procesu: różne ustawy przewidują różne aspekty leasingu, służba celna ma swoje interesy , podatkowe - własne itp. Osiągnięcie takiej spójności Perspektywy szerokiego rozwoju leasingu na Ukrainie są raczej wątpliwe Pomimo powszechnego stosowania leasingu w krajach rozwiniętych, w środowisku gospodarczym Ukrainy ten rodzaj relacji jest nadal bardzo rzadki ze względu na jego względną nowość, brak doświadczenia i niedoskonałe ramy prawne. Tylko 16.12. W 1997 roku Ukraina uchwaliła ustawę „O leasingu”, którą, notabene, eksperci oceniają dość krytycznie. Jeśli dla rodzimych firm leasingowych, które dopiero zaczynają powstawać i rozwijać się na Ukrainie, brak szczególnych przepisów nie był w jakimś stopniu poważną przeszkodą, a w niektórych przypadkach - nawet odwrotnie, niejako przyczynił się do ich finansowego sukcesu, duży zachodni leasing firmy, po przyjęciu tej ustawy, mają możliwość poważnej pracy na rynku ukraińskim. Zdaniem ekspertów, choć główne przepisy ustawy o leasingu odpowiadają podstawom teorii...
Read More

Bank komercyjny: istota, struktura i zasady zarządzania. Abstrakcyjny

Bank komercyjny jako pośrednik finansowy. Bank komercyjny, jego miejsce w systemie kredytowym. Funkcje banku komercyjnego. Struktura i organy banku. Założenie banku. Organy zarządzające. Struktura organizacyjna. Podejście zarządcze do analizy działalności banków komercyjnych Zarządzanie w ogóle, aw szczególności zarządzanie w bankowości, to dziś jedna z najważniejszych dyscyplin ekonomii. Wynika to przede wszystkim z istotnych zmian jakościowych w gospodarce światowej, które wpłynęły zarówno na rolę banków i bankowości w gospodarce, jak i interakcje wewnątrz samych banków. Od późnego średniowiecza znaczenie banków dla funkcjonowania gospodarki było dość duże, ale dopiero w XX wieku, kiedy wreszcie ukształtował się rynek światowy, stał się on tak wszechstronny. Dziś praktycznie żaden proces gospodarczy nie zachodzi bez aktywnego udziału banków. Z kolei zmiany jakości bankowości spowodowały znaczny wzrost liczby banków, aw konsekwencji wzrost konkurencji między nimi. Każdego roku w setkach krajów na całym świecie pojawiają się setki nowych banków, które starają się zastąpić istniejące i zająć miejsce pod słońcem, aby zdobyć udział w rynku. Jednocześnie liberalizacja ustawodawstwa bankowego...
Read More

Potrzeba banku komercyjnego dla płynnych środków. Abstrakcyjny

Pojęcie „płynności banku komercyjnego” oznacza zdolność banku do terminowego i pełnego zapewnienia realizacji jego zadłużenia i zobowiązań finansowych wobec wszystkich kontrahentów, determinowaną dostępnością wystarczającego kapitału własnego, optymalnym rozmieszczeniem i ilością aktywów oraz zobowiązania w bilansie. Pojęcie płynności. Termin „płynność” (z łac. Liquidus - płyn, płyn) dosłownie oznacza łatwość sprzedaży, sprzedaży, zamianę wartości materialnych na fundusze. Pojęcie płynności banku komercyjnego oznacza zdolność banku do terminowego i pełnego zapewnienia realizacji swoich zobowiązań dłużnych i finansowych wobec wszystkich kontrahentów, co jest uwarunkowane dostępnością wystarczającego kapitału własnego, optymalnym rozmieszczeniem oraz wielkością aktywów i pasywów, z uwzględnieniem uwzględnij odpowiednie warunki. Innymi słowy, płynność banku komercyjnego opiera się na stałym utrzymywaniu obiektywnie niezbędnego stosunku pomiędzy jego trzema składnikami – kapitałem własnym banku, pożyczonymi i lokowanymi środkami poprzez operacyjne zarządzanie ich elementami strukturalnymi. Mając to na uwadze, w teorii i praktyce bankowości światowej płynność jest rozumiana jako „zapas” lub „przepływ”. W tym przypadku płynność jako „zapas” obejmuje określenie poziomu zdolności banku komercyjnego do wywiązywania się z zobowiązań...
Read More

Teoria zarządzania płynnością banku komercyjnego. Abstrakcyjny

W zarządzaniu płynnością istnieją dwa skrajne kierunki. Jednym z nich jest polityka ścisłej kontroli rezerw. Przeciwieństwem jest polityka stałego utrzymywania rezerw na poziomie wystarczającym do spełnienia wymagań dla rezerw obowiązkowych oraz w szczytowych okresach przyrostu depozytów Teorie zarządzania płynnością banków pojawiły się niemal równocześnie z organizacją banków komercyjnych. Obecnie istnieją cztery teorie szczególne: kredyty komercyjne, relokacja, oczekiwane zyski – są one powiązane z teorią zarządzania aktywami i zarządzania pasywami. Pracownicy banku odpowiedzialni za zarządzanie płynnością raczej nie zdadzą sobie sprawy, że w swojej praktyce przekształcają jedną z teorii płynności. W praktyce wszystkie teorie są wykorzystywane w takim czy innym stopniu, ale w różnych bankach jednej z nich przypisuje się większe znaczenie. W zarządzaniu płynnością istnieją dwa skrajne kierunki. Jednym z nich jest polityka ścisłej kontroli rezerw. Sprowadza się to do nieprzyjmowania, że bank posiada fundusze non-profit, czyli praktycznie każdą nadwyżkę środków na ich potrzeby. Innym kontrastem jest polityka stałego utrzymywania rezerw na poziomie wystarczającym do zaspokojenia wymogów rezerw obowiązkowych oraz...
Read More

Mechanizm zarządzania płynnością. Abstrakcyjny

Dla banku komercyjnego, jak i każdego innego przedsiębiorstwa, ogólną podstawą płynności jest zapewnienie rentowności działalności produkcyjnej (operacji). Jednocześnie specyfika jej pracy jako instytucji, która opiera swoją działalność na wykorzystaniu środków klientów, dyktuje potrzebę określonych wskaźników płynności Codzienna praca banku komercyjnego nad zarządzaniem płynnością ma na celu samozachowanie banku, którego warunkiem jest nieprzerwane wypełnianie zobowiązań wobec klientów. Z organizacyjnego punktu widzenia polega to na przestrzeganiu wskaźników poszczególnych grup i pozycji pasywów i aktywów bilansu, ustalonych w określonych wskaźnikach. Takie wskaźniki dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. Wskaźniki zewnętrzne to wskaźniki ustalone przez Narodowy Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami. Są formą rządowego zarządzania bankiem komercyjnym. Natomiast wskaźniki wewnętrzne, zgodnie z funkcją państwa, określają najbardziej ogólne proporcje potrzebne do zapewnienia stabilności finansowej banku. Wskaźnik bieżącej płynności pokazuje zatem stosunek łącznej kwoty płynności do zobowiązań banku na rachunkach na żądanie. Jego wartość dla banków prowadzących rozliczenia i obsługę gotówkową - 0,2 oznacza, że 20% aktywów odpowiadających kwocie sald na żądanie musi być utrzymywane w...
Read More

Określanie płynności banku: wskaźniki płynności. Abstrakcyjny

Współczynniki pomocnicze są obliczane, jeśli wiarygodność banku jest zbliżona do wartości granicznych. Wskaźniki pomocnicze pozwalają ocenić możliwość zwrotu z inwestycji w przypadku zawieszenia działalności banku na rynku finansowym Do określenia płynności banku proponuje się stosowanie wskaźników. Jednym z głównych jest wskaźnik płynności chwilowej. Oraz dwa pomocnicze - wskaźniki płynności zobowiązań terminowych oraz ogólny wskaźnik płynności zobowiązań terminowych. Współczynniki pomocnicze są obliczane, jeśli wiarygodność banku jest zbliżona do wartości granicznych. Wskaźniki pomocnicze pozwalają ocenić możliwość zwrotu z inwestycji w przypadku zawieszenia działalności banku na rynku finansowym. W obliczeniach wykorzystywane są następujące grupy aktywów i pasywów bilansu: według aktywów: aktywa płynne; Inwestycje kapitałowe; od zobowiązań: obowiązek zadawania pytań; pilne zobowiązania. Wskaźnik płynności chwilowej (km1) pokazuje zdolność banku do spłaty zobowiązań na żądanie w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych. Prawdopodobieństwo przedstawienia wszystkich zobowiązań wobec banku w tym samym czasie nie jest bardzo wysokie. Jeśli jednak bank zacznie doświadczać trudności w swojej pracy, wypłata środków z rachunków bieżących i bieżących klientów może przybrać...
Read More

Rekomendacje dotyczące zwiększenia płynności i wypłacalności banku. Abstrakcyjny

Istotą zarządzania płynnością banku jest elastyczne połączenie przeciwstawnych wymagań dotyczących płynności i rentowności. Celem funkcji zarządzania płynnością banku komercyjnego jest maksymalizacja zysków przy obowiązkowym przestrzeganiu ustalonych i określonych przez bank standardów ekonomicznych W tym artykule chcę przedstawić rekomendacje, które pomogą zwiększyć płynność i wypłacalność banku, który jest na skraju płynności, a może to wynikać z błędów w jego polityce, niedoszacowania rynku, błędów w pracach analitycznych i innych przyczyn, i która jest zmuszona uciekać się do pilnych środków. Po pierwsze, bankowi o niestabilnej sytuacji można doradzić poprawę struktury organizacyjnej banku, czyli zwrócenie uwagi na rozwój zarządzania, w szczególności stworzenie np. usługi audytu wewnętrznego, która ograniczy nadużycia w banku. Po drugie, bank musi ocenić płynność bilansu poprzez wyliczenie wskaźników płynności. W procesie analizy bilansu płynności można wykryć odchylenia zarówno w kierunku obniżenia minimalnych dopuszczalnych wartości, jak i ich znacznego przekroczenia. W pierwszym przypadku banki komercyjne muszą w ciągu miesiąca dostosować wskaźniki płynności do wartości regulacyjnych. Jest to możliwe przede wszystkim poprzez zmniejszenie...
Read More

Papiery wartościowe, ich miejsce i rola na rynku finansowym. Abstrakcyjny

Papier wartościowy to dokument, który wyraża związane z nim prawa majątkowe i niemajątkowe, może samodzielnie krążyć po rynku i być przedmiotem kupna-sprzedaży oraz innych transakcji, służy jako źródło stałego i jednorazowego dochodu. Papiery wartościowe są więc rodzajem kapitału pieniężnego, którego przepływ odbywa się poprzez dalszą dystrybucję aktywów materialnych Papiery wartościowe są ważnym elementem gospodarki opartej na zasadach produkcji towarowej i rynku. Zgodnie z Ustawą Ukrainy „O bankach i bankowości” z dnia 20 marca 1991 r. (nr 872-(()) oraz Ustawą Ukrainy o papierach wartościowych i giełdach na Ukrainie z dnia 18 czerwca 1991 r., zatwierdzoną przez Radę Najwyższą № 1201- ((, ukraińskie banki komercyjne mają prawo do przeprowadzania transakcji giełdowych i powierniczych.) (Przedmiotem tych transakcji są papiery wartościowe.) Papier wartościowy to dokument, który wyraża związane z nim prawa majątkowe i niemajątkowe, może samodzielnie krążyć po rynku i być przedmiotem kupna-sprzedaży oraz innych transakcji, służy jako źródło stałego i jednorazowego dochodu. Papiery wartościowe są więc rodzajem kapitału pieniężnego, którego przepływ odbywa się...
Read More

Klasyfikacja papierów wartościowych. Abstrakcyjny

Papiery wartościowe – odrębne dokumenty – mają formę materialną w postaci certyfikatów papierowych. Papiery wartościowe – zapisy na rachunkach – mają mieć formę bezgotówkową. W takim przypadku zabezpieczenie istnieje w postaci zapisu na koncie księgowym i rejestrów analitycznych do niego Podstawowymi papierami wartościowymi są akcje, obligacje, weksle, weksle, świadectwa depozytowe i inne instrumenty stanowiące prawa własności, środki pieniężne, produkty, grunty i inne zasoby podstawowe. Pochodne papiery wartościowe – wszelkie papiery wartościowe, które poświadczają prawo właściciela do kupna lub sprzedaży pierwotnych papierów wartościowych – akcji, obligacji rządowych. Takie papiery wartościowe obejmują opcje, kontrakty terminowe, prawa poboru. Pojęcie pochodnych papierów wartościowych jest prawnie uznane w Ustawie Ukrainy „O papierach wartościowych i giełdzie”. Papiery wartościowe – odrębne dokumenty – mają formę materialną w postaci certyfikatów papierowych. Papiery wartościowe – zapisy na rachunkach – mają mieć formę bezgotówkową. W takim przypadku zabezpieczenie istnieje w postaci zapisu na koncie księgowym i rejestrów analitycznych do niego. W związku z tym zapis księgowy zawiera wszystkie niezbędne dane...
Read More

Rachunkowość kupna i sprzedaży korporacyjnych papierów wartościowych. Abstrakcyjny

Przy tworzeniu banku w formie spółki akcyjnej (zarówno typu zamkniętego, jak i otwartego) na Ukrainie obowiązuje jedynie zamknięta dystrybucja akcji. Obecne przepisy przewidują, że przy zakładaniu banku w formie spółki akcyjnej wszystkie akcje pierwszej emisji muszą zostać rozdzielone pomiędzy założycieli banku. Obecność w momencie utworzenia banku akcji przeznaczonych do publicznej sprzedaży jest niedopuszczalna Banki komercyjne w formie spółki akcyjnej tworzą i powiększają swój kapitał zakładowy uciekając się do emisji własnych papierów wartościowych - akcji. Banki komercyjne, emitując własne akcje, występują jako emitenci papierów wartościowych. Ponoszą odpowiedzialność we własnym imieniu za papiery wartościowe wyemitowane na rzecz właścicieli tych papierów wartościowych. Bank akcyjny emituje akcje: w jego instytucji; przy podwyższaniu wielkości kapitału zakładowego banku poprzez emisję akcji. Przy tworzeniu banku w formie spółki akcyjnej (zarówno typu zamkniętego, jak i otwartego) na Ukrainie obowiązuje jedynie zamknięta dystrybucja akcji. Obecne przepisy przewidują, że przy tworzeniu banku w formie spółki akcyjnej (a także przy zamianie banku z akcji na bank w formie spółki akcyjnej) wszystkie...
Read More

Rachunkowość kupna i sprzedaży zobowiązań dłużnych. Abstrakcyjny

Aby nie stracić najbardziej stabilnego źródła środków kredytowych, banki komercyjne zmuszone są w kontekście inflacji do indeksowania certyfikatów poprzez podnoszenie stóp procentowych, co jest zachętą do ich zakupu W celu ewidencji sprzedanych certyfikatów banki komercyjne prowadzą specjalne rejestry rejestracyjne lub przewidują wydawanie certyfikatów ze specjalnymi odrywanymi kuponami zawierającymi te same dane rejestracyjne. Certyfikaty są księgowane na rachunku bilansowym nr 199 Zobowiązania z tytułu zadłużenia rynkowego. Emisja certyfikatów depozytowych przez bank znajduje odzwierciedlenie w następujących zapisach księgowych: Rah. - konto klienta; K-t Rah. № 199. Naliczanie odsetek znajduje odzwierciedlenie w księgowaniu: Rah. № 970 „Wydatki operacyjne i różne”; K-t Rah. № 904 „Inni dłużnicy i wierzyciele” na ogólnym koncie osobistym. Przedstawiając zaświadczenia depozytowe do zapłaty: w oddziale banku, w którym zostało wystawione, dokonuje się księgowania: po opłaceniu zaświadczenia depozytowego: konto D-t. № 199 Kt - konto klienta; w oddziale banku, który nie wystawił tego świadectwa depozytowego, operacji wypłaty świadectwa depozytowego wraz z odsetkami towarzyszy zaksięgowanie: Rachunek D-t. № 904 Kt -...
Read More

Rozliczanie dystrybucji akcji klientów banku. Abstrakcyjny

Zgodnie z Regulaminem Emisji i Obrotu Papierami Wartościowymi i Giełdami, banki mają prawo działać jako instytucje inwestycyjne, które mogą działać na rynku papierów wartościowych jako pośrednik. Działając jako pośrednik finansowy, banki pośredniczą w kupnie i sprzedaży papierów wartościowych na koszt i w imieniu klienta na podstawie umowy komisu lub pełnomocnictwa W związku z powstawaniem giełdy rozwija się taka funkcja banków komercyjnych jak pośrednictwo w transakcjach na papierach wartościowych. W przeciwieństwie do niektórych krajów rozwiniętych, działania naszych banków komercyjnych na rynku papierów wartościowych nie są ograniczone. Mogą dokonywać różnych transakcji na papierach wartościowych. Zgodnie z Regulaminem Emisji i Obrotu Papierami Wartościowymi i Giełdami, banki mają prawo działać jako instytucje inwestycyjne, które mogą działać na rynku papierów wartościowych w charakterze pośrednika (maklera inwestycyjnego). Działając jako pośrednik finansowy, banki pełnią funkcje pośrednictwa (agencji) w zakresie kupna i sprzedaży papierów wartościowych na koszt iw imieniu klienta na podstawie umowy komisu lub pełnomocnictwa. W przypadku, gdy bank pełni rolę firmy inwestycyjnej, organizuje emisję papierów wartościowych...
Read More

Tworzenie rezerw na utratę wartości papierów wartościowych. Abstrakcyjny

Rezerwy tworzone są na każdy papier wartościowy niezależnie od zachowania lub wzrostu wartości wszystkich papierów wartościowych. Aktualizacja wartości inwestycji w papiery wartościowe prowadzi do tworzenia rezerw na ich amortyzację, ale nie zmienia wartości księgowej papierów wartościowych zaksięgowanych na rachunkach Procedura tworzenia rezerw na utratę wartości papierów wartościowych jest określona w liście NBU "W sprawie procedury tworzenia rezerw na utratę wartości papierów wartościowych" z 08.12. 94 № 127. W związku z "Regulaminem dotyczącym specyfiki ustalania podstawy opodatkowania dla zapłaty podatku dochodowego przez banki i inne instytucje kredytowe", zatwierdzonym przez Rząd Ukrainy z dnia 16 maja 1994 r. № 490 NBU ustanawia: W pierwszym dniu roboczym każdego kwartału dokonywana jest aktualizacja wartości lokat banku komercyjnego i jego oddziałów oraz instytucji kredytowej w papiery wartościowe. Inwestycje w następujące papiery wartościowe są przeszacowywane według rzeczywistej wartości rynkowej: w akcjach spółki akcyjnej, które są uwzględniane na rachunku bilansowym № 191 „Inwestycje w akcje spółki akcyjnej”; w pozarządowych zobowiązaniach dłużnych, które są uwzględniane na rachunku bilansowym...
Read More

Rola banku centralnego w gospodarce narodowej. Abstrakcyjny

Bank centralny to instytucja (w większości przypadków organ państwowy) odpowiedzialna za politykę monetarną (pieniężną) i monetarną państwa (Rezerwa Federalna USA) lub wspólnotę stanów (Europejski Bank Centralny). Na Ukrainie jest to Narodowy Bank Ukrainy) Wiemy już, co oznacza polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny. W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny zajmuje szczególne miejsce - jest centrum systemu monetarnego gospodarki narodowej, którego główną funkcją jest kontrola i regulacja podaży pieniądza w kraju. Bank centralny pełni szereg innych funkcji - wydawanie waluty krajowej, utrzymywanie rezerw złota i walutowych kraju oraz rezerw obowiązkowych banków komercyjnych, działając jako międzybankowe centrum rozliczeniowe, świadcząc usługi gotówkowe dla rządu i nie tylko. Ponadto bank centralny może być kupującym i sprzedającym na międzynarodowych rynkach pieniężnych oraz koordynować działania banków komercyjnych za granicą. Inną funkcją – „pożyczkodawcą ostatniej instancji” – jest dostarczanie przez bank centralny rezerw do systemu bankowego, gdy masowe upadki banków mogą wywołać panikę bankową i finansową, prowadzącą do kryzysu bankowego. Różne kraje mają różne modele budowania banków...
Read More

Integracja monetarna i jej rola w gospodarce światowej. Abstrakcyjny

Integracja walutowa to obiektywnie określony proces tworzenia (przy aktywnej pomocy państw członkowskich) stref regionalnych, w ramach których względnie stabilny kurs walutowy, wspólna regulacja stosunków pieniężnych krajów członkowskich oraz wspólna polityka pieniężna wobec krajów trzecich W dzisiejszym świecie globalizacji i regionalnej integracji gospodarczej odradza się integracja walutowa. Historia powstania unii walutowych sięga VI wieku. pne BC, ale wszystkie te związki miały podstawy polityczne i rozpadły się z tego czy innego powodu. Dziś integracja walutowa osiąga jakościowo nowy poziom na gruncie ekonomicznym, a zatem twierdzi, że jest nieodwracalna. Pierwszym przykładem integracji walutowej była Europejska Unia Monetarna (UGW) ze wspólną walutą euro, która nie miała odpowiednika w gospodarce światowej. Następnie niemal wszystkie regiony świata – WNP, Ameryka Północna i Łacińska, Azja, Afryka, kraje islamskie i Zatoka Perska – zaczęły deklarować utworzenie i wprowadzenie wspólnej waluty, czyli rozpoczęły integrację walutową, co wymaga zbadania tego ciekawy proces. Właśnie teraz potrzebne jest systematyczne podejście do integracji monetarnej, ponieważ światowe trendy będą wymagały zmniejszenia liczby walut na...
Read More

Regulacja banków komercyjnych przez Narodowy Bank Ukrainy. Abstrakcyjny

NBU nadzoruje działalność banków komercyjnych, ich oddziałów, filii i przedstawicielstw na Ukrainie. Ma na celu zapewnienie stabilności systemu bankowego, ochronę interesów deponentów poprzez zmniejszenie ryzyka w działalności banków komercyjnych. Zakres nadzoru określają uprawnienia określone w Ustawie Ukrainy „O bankach i bankowości”. System nadzoru ma na celu ograniczenie ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych Stan i perspektywy funkcjonowania instytucji finansowych rynków kapitałowych są ważne dla gospodarki narodowej. Dlatego sektor kredytowy i bankowy jest przedmiotem skrupulatnego nadzoru i regulacji organów zarządzających. Każdy kraj posiada system aktów prawnych regulujących różne aspekty bankowości, niebankowych instytucji finansowych, giełdy itp. Cechy historycznego rozwoju oraz różne czynniki polityczne i ekonomiczne określiły specyfikę krajowego ustawodawstwa bankowego i finansowego, formy i metody kontroli nad pracą banków. Trwałość banku komercyjnego zależy od wielu aspektów jego działalności i ma złożoną strukturę. Jego główne elementy to: Stabilność kapitałowa banku. Opiera się na kwocie kapitału własnego, który zapewnia wystarczającą ilość pieniędzy, które w razie potrzeby można wykorzystać do zwrotu depozytów, tworząc rezerwę na spłatę nieprzewidzianych...
Read More

Wskaźniki stosowane w praktyce wyceny banku komercyjnego. Abstrakcyjny

Wskaźniki charakteryzujące wyniki zarządzania aktywami i pasywami banku zależą od różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Dlatego analiza finansowa powinna uwzględniać te wpływające czynniki wewnętrzne, których wybór można kontrolować Analiza finansowa w banku komercyjnym w ramach zarządzania jego działalnością obejmuje: określenie wartości wskaźników determinujących wdrażanie standardów banków komercyjnych, które są ustalane przez organy regulacyjne; określenie i analiza wskaźników efektywności procesu zarządzania kapitałem (fundusze własne) banku; definiowanie i analiza wskaźników charakteryzujących proces zarządzania aktywami i pasywami banku jako całości oraz zarządzania niektórymi rodzajami jego aktywnej działalności z uwzględnieniem płynności zainwestowanych w niego środków; dokonywanie kalkulacji związanych z określeniem rentowności różnych aktywnych operacji banku, zarówno na etapie ich planowania, jak i bieżącego zarządzania. Prowadząc analizę finansową w banku komercyjnym należy mieć na uwadze, że po pierwsze charakter i ilość wskaźników charakteryzujących ograniczenia nałożone przez regulatorów na działalność banków komercyjnych jest różna w różnych krajach i może się różnić. Po drugie, oprócz wskaźników charakteryzujących wdrażanie standardów regulacyjnych, analiza finansowa w bankach komercyjnych może identyfikować...
Read More

Analiza działalności finansowej Ukrsotsbanku: wskaźniki płynności. Abstrakcyjny

Płynność banku komercyjnego to zdolność banku do terminowego wywiązywania się z gotówki swoich zobowiązań. O płynności banku decyduje stan aktywów i pasywów bilansu banku, stopień zgodności warunków lokowanych aktywów i pasywów banku Terminy ekonomiczne „płynność” i „wypłacalność” we współczesnej literaturze ekonomicznej są często mylone, zastępując się nawzajem. Rzeczywiście, pojęcia, które definiują te terminy, są dość podobne, ale istnieje między nimi znacząca różnica. O ile ta pierwsza jest głównie funkcją organu gospodarczego, który sam dobiera formy i metody utrzymywania swojej płynności na poziomie ustalonych lub ogólnie przyjętych norm, to ta druga z reguły odnosi się do funkcji państwa. Termin „płynność” (z łac. „liquidus” – płynny, płynny) dosłownie oznacza łatwość sprzedaży, sprzedaży, zamiany środków trwałych i innych aktywów na gotówkę. Płynność banku jest często definiowana jako możliwość zakupu gotówki od NBU lub banków korespondentów po rozsądnej cenie. Ogólnie rzecz biorąc, płynność banku zapewnia możliwość sprzedaży płynnych aktywów, kupowania pieniędzy od NBU oraz emisji akcji, obligacji, certyfikatów depozytowych i oszczędnościowych oraz innych instrumentów...
Read More

Analiza rentowności Ukrsotsbanku. Abstrakcyjny

Rentowność charakteryzuje poziom opłacalności działalności gospodarczej, jest miarą sukcesu instytucji i jej osiągnięcia ostatecznego celu. Cel akcjonariuszy, inwestorów, zarządu, pożyczkobiorców jest inny Jednym z najważniejszych elementów systemu analizy stabilności finansowej banku komercyjnego jest ocena jego rentowności i rentowności. Wartość tej oceny wynika z faktu, że dochody i rentowność charakteryzują wykorzystanie aktywów bankowych, wpływają na wzrost kapitałów własnych banku, determinują możliwość wzrostu aktywnej działalności i ekspansji na rynku, dają pewność inwestorom i wierzycielom w utrzymaniu biznesu relacje z tym bankiem, margines bezpieczeństwa, zapewniają wypłatę dywidendy inwestorom. Analiza sprawozdań finansowych banku na podstawie jego przychodów i zysków dokonywana jest z jego pozycji jakościowych i ilościowych. W ujęciu ilościowym chodzi o wskaźniki finansowe, a jakościowo – o jakość źródeł dochodów, tworzenie rezerw, portfel kredytowy, czynniki wzrostu zysków, a także ocenę sytuacji rynkowej, w której działa bank. Rentowność charakteryzuje poziom opłacalności działalności gospodarczej, jest miarą sukcesu instytucji i jej osiągnięcia ostatecznego celu. Cel akcjonariuszy, inwestorów, zarządu, pożyczkobiorców jest inny. Akcjonariusze chcą otrzymać dobre dywidendy...
Read More