Metody diagnozy grup adolescentów i młodzieży. Abstrakcyjny

Trendy w nieformalnym ruchu młodzieżowym. Przyczyny rosnącej liczby grup nieformalnych. Podstawowe podejścia do klasyfikacji grup nieformalnych Przede wszystkim życie w społeczeństwie i bycie od niego oderwanym, samo zaspokajanie i realizowanie potrzeb jest znacznie trudniejsze, a nawet niemożliwe. Dlatego osiągnij to w określonej grupie lub stowarzyszeniu młodzieżowym. (Odpowiednia legenda o budowie wieży przez ludzi.., „przysłowie: grupę ojca łatwiej pokonać”). Rozważaliśmy już kwestie stowarzyszeń młodzieżowych. Oczywiście młodzi ludzie jednoczą się w grupach. Grupa młodych ludzi to ludzie, którzy wchodzą ze sobą w interakcję w taki sposób, że każdy wpływa na innych i jest pod ich wpływem. Tagi grupowe: obecność pewnych relacji między członkami; tworzenie organizacji wewnętrznej (podział obowiązków, statusy); świadomość przynależności do grupy; nacisk grupowy, motywujący każdą jednostkę do zachowania się zgodnie z przyjętymi normami. Istnieją grupy formalne i nieformalne. Formalne grupy tworzone są przez kierownictwo w celu rozwiązania określonego zadania. Grupa nieformalna zwykle powstaje sama (spontanicznie) i nie ma wyraźnego statusu w społeczeństwie. Jeśli formalna organizacja powstaje według wcześniej opracowanego i...
Read More

Potrzeba rozwoju duchowego. Abstrakcyjny

Teoretyczne podstawy potrzeby rozwoju duchowego człowieka jako składnika profilaktyki negatywnych zjawisk w społeczeństwie. Samokształcenie w systemie rozwoju człowieka Teoretyczne podstawy potrzeby rozwoju duchowego człowieka jako elementu profilaktyki negatywnych zjawisk w społeczeństwie” Wyznacznikiem jest znane stwierdzenie IM Sechenowa, że w naturze ludzkiej tylko 0,001 zależy od natury ludzkiej, a 0,999 - od środowiska. W związku z tym cały system tamtych czasów wychowania budowany był na zasadzie utrwalania w człowieku pewnych postaw zewnętrznych, niezależnie od charakteru, indywidualnych cech dzieci, co prowadziło do tego samego uśredniania, jakie miało miejsce w procesie edukacyjnym. W praktycznym życiu szkolnym „doskonałe” zachowanie obserwowali głównie ci uczniowie, którzy nie wyrażali własnych poglądów lub automatycznie przyjmowali powszechne przekonania. Smutnym skutkiem takiego wpływu jest brak indywidualnych poglądów większości dzieci, niezdolność do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny i ogólny sens własnego życia. To, co zewnętrzne, pozostaje zewnętrzne, jeśli nie dotyka głębi ludzkiej duszy. Jaki jest główny cel edukacji? W historii pedagogiki istnieje wiele poglądów na ten temat, co wskazuje na jego...
Read More

Normy społeczne i dewiacje. Abstrakcyjny

Pojęcie normy i odchylenia od normy w pedagogice społecznej. Organizacje edukacyjne jako wiodący czynnik socjalizacji jednostki W różnych społeczeństwach (w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego i kulturowego) istnieją różne koncepcje normy, a co za tym idzie różne postawy wobec osób, które jakoś od tej normy odstają. W zakresie stosunków społecznych pojęcie normy zależy także od historii i kultury ludzi, ich narodowości. Pojęcie normy jest zmienne, ale prawidłowość jest taka, że im bardziej demokratyczne jest społeczeństwo, tym bardziej tolerancyjne wobec wszelkich odchyleń. Reżimy totalitarne zawsze prześladowały wszelkie przejawy niekonwencjonalnego zachowania. Normą jest jakaś idealna formacja, warunkowe oznaczenie rzeczywistości obiektywnej lub jakiś przeciętny wskaźnik charakteryzujący rzeczywistość rzeczywistą, ale w większości nie istnieje. Każda norma ma swoje własne wskaźniki i cechy. Wszystko, co nie spełnia wskaźników, nazywa się odchyleniem od normy. Wszystkie odchylenia są podzielone na pozytywne i negatywne. Na przykład negatywne odchylenie od normy to upośledzenie umysłowe, a pozytywne odchylenie to talent lub talent. Negatywne odchylenia od normy prowadzą do upadku jednostki,...
Read More

Orientacja zawodowa młodych ludzi: formy i metody. Abstrakcyjny

Formy i metody wstępnej pracy doradczej Formy i metody doradztwa zawodowego wzmacniające aktywność młodych ludzi w przygotowaniu do wyboru zawodu. Efektywność i innowacyjność metod i form pracy doradczej 1. Formy i metody wstępnej pracy doradczej Główne metody wstępnej pracy doradczej to: lekcja w warsztatach szkoleniowych (w zakładach produkcyjnych?) z przesłaniem pewnych informacji poradnictwa zawodowego, a także z pokazem podczas lekcji lub lekcji laboratoryjno-praktycznej; lekcja poradnictwa zawodowego jest niezwykle ważna, ponieważ lekcja jest główną formą procesu edukacyjnego w szkole. Na lekcjach poradnictwa zawodowego rozważane są teoretyczne i praktyczne zagadnienia przygotowania do wyboru przyszłego zawodu. Na lekcjach wykorzystywane są różne lekcje: rozmowa, historia, wyjaśnienia, debata, samodzielne sporządzanie profesjogramów, sprawozdania z działań w zakresie poradnictwa zawodowego; fabuła. Służy do raportowania danych o treści pracy przedstawicieli różnych zawodów; o wymaganiach zawodu do psychofizjologicznych cech jednostki itp.; objaśnienia służą do przekazywania charakterystyk różnych rodzajów pracy; zasady wyboru zawodu itp. Wprowadza nowe pojęcia i terminy (zawód, profesjogram itp.), demonstruje tabele treningowe, diagramy, wykresy. Opowieść i wyjaśnienia...
Read More

Rozwój ukraińskiej nauki administracji publicznej. Abstrakcyjny

Nauka o administracji publicznej w niepodległej Ukrainie rozpoczęła się wraz z utworzeniem Instytutu Administracji Publicznej i Samorządu Terytorialnego przy Gabinecie Ministrów Ukrainy, kierowanego przez prof. BO Krawczenkę Bliżej połowy lat 90. na bazie Instytutu powstała Ukraińska Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy (obecnie Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy); Jej rektorem został profesor VI Ługowyj, znany specjalista w dziedzinie zarządzania oświatą. Akademia to ogólnopolski system szkoleń (głównie na poziomie magisterskim administracji publicznej) i zaawansowanego szkolenia urzędników służby cywilnej, prowadzący badania i szkolenia kadr naukowych w zakresie administracji publicznej; Poza centralną instytucją w Kijowie obejmuje cztery inne regionalne instytuty administracji publicznej (początkowo działały jako filie Akademii): w Dniepropietrowsku, Lwowie, Odesie i Charkowie. W drugiej połowie lat 90. administracja publiczna w naszym kraju została ostatecznie zinstytucjonalizowana jako dziedzina nauki: została wpisana na odpowiedni wykaz Wyższej Komisji Atestacyjnej Ukrainy. Znaczącą rolę w tym procesie odegrał profesor WM Knyazev, pierwszy przewodniczący rady eksperckiej Wyższej Komisji Atestacyjnej Ukrainy ds. administracji publicznej, znany specjalista w...
Read More

Wyrażenie duchowego istnienia świata w sztuce. Abstrakcyjny

Kościół był w średniowieczu najsilniejszą organizacją społeczną, która determinowała sprzyjającą mu politykę kulturalną. Jaki był jej stosunek do sztuki? Teksty najwyższych autorytetów teologii chrześcijańskiej pełne są oskarżeń o fałszywe przyciąganie ziemskich przyjemności, które odwracają uwagę człowieka od zagłębienia się w siebie, skupiając się na jedynej ważnej rzeczy. Średniowiecze zrodziło wielu wysoko wykształconych myślicieli i pisarzy chrześcijańskich, którzy bronili i rozwijali idee swoich czasów. Wspomnijmy najpierw głównych przedstawicieli Patrisów, którzy wywarli ogromny wpływ na swoich współczesnych. „Chrześcijański Cyceron” – Lactantius Firmian znany był jako krytyk estetyki hellenistycznej. Hieronim, którego Cerkiew Prawosławna nazywała Błogosławionym, a Kościół Katolicki Świętym, został łacińskim tłumaczem Biblii (tzw. „Wulgaty”, która nadal jest uznawana przez Kościół katolicki za tekst kanoniczny), autorem zbioru biografii pisarzy chrześcijańskich („O chwalebnych ludziach”) i wiele innych dzieł. Hieronim, bezbronny człowiek i myśliciel, boleśnie doświadczał oderwania od kultury antycznej i czasami jej bronił, czasami zaprzeczał w imię wiary. Pustelnik, który tłumił doczesne myśli, a jednocześnie studiował komedie Plauta (ponieważ odrzucił wszystkie pokusy świata, ale...
Read More

Szewczenko jest artystą jako przedstawicielem kultury ukraińskiej. Abstrakcyjny

Wśród konstelacji ukraińskich postaci kultury szczególne miejsce zajmuje Taras Szewczenko (1814-1861) Szewczenko był obdarzony wieloma cechami charakteru: żarliwą miłością do wolności, wielką pracowitością, chęcią uczenia się, szerokim zakresem zainteresowań, doskonałą znajomością ludzkiej psychiki. Jeśli pomnożymy to bogactwo charakteru przez talent w słowie poetyckim iw sztukach plastycznych, staje się jasna fenomenalna natura jego jako człowieka i artysty. Po zapoznaniu się z wydarzeniami z życia Szewczenki można odnieść wrażenie, że są one jak łańcuch zbiegów okoliczności, który może pęknąć wszędzie. W rzeczywistości kaprys ziemianina Engelhardta, aby zabrać „Kozaka” w podróż do Wilna i Petersburga wcześnie osierocony Tarasa i spotkanie w Ogrodzie Letnim z Iwanem Soszenko i praca Wasilija Szyriajewa nad malowaniem wnętrz św. Teatry petersburskie, dramatyczne okoliczności i wreszcie przyjęcie do Akademii Sztuk Pięknych w klasie Karla Bryulłowa — te „kroki” rozwoju Szewczenki wydają się być oparte na niestabilnym gruncie przypadku. W 1831 roku młody Szewczenko przybył do Petersburga pieszo, pokonując wraz z innymi poddanymi Engelhardta setkami głębokich śniegów w krajach bałtyckich...
Read More

Związek dobra ze złem jako kwestia etyczna. Abstrakcyjny

Dobro” jest jednym z najpowszechniejszych pojęć moralności i kategorii etyki. Rozumienie, interpretacja, argumentacja oraz istota dobra i zła w istotny sposób wpływają na definicję innych kategorii etyki i całej koncepcji etycznej, gdyż są to kategorie podstawowe, fundamentalne. Etyka należy do dyscyplin filozoficznych, gdyż bada nie tylko relacje między ludźmi, ale także stosunek jednostki do świata. Bada wartości życia i świata, uczy oceniania różnych sytuacji wyboru moralnego. Zgodność działań i czynów z normami. Doskonalenie własnego istnienia i istnienia społeczeństwa, do którego należy. Podobnie jak człowieczeństwo, staje się jasne miejsce człowieka w świecie, jego cel, sens życia. Dobro jest jednym z najbardziej ogólnych pojęć moralności i kategorii etyki.Rozumienie, interpretacja, argumentacja oraz istota dobra i zła w istotny sposób wpływają na definiowanie innych kategorii etyki i całej koncepcji etycznej, ponieważ są to kategorie podstawowe, fundamentalne. to właśnie za pomocą kategorii „dobro” i „zło” rozróżnia się moralny aspekt działania, ludzką świadomość, zachowanie, relacje międzyludzkie i ich stosunek do przyrody. Znaczenie kategorii „dobra” bywa utożsamiane...
Read More

Retoryka akademicka: ogólna charakterystyka. Abstrakcyjny

Retoryka jest ściśle związana z innymi naukami. Językoznawstwo wyposaża ją w znajomość praw, według których kształtuje się i rozwija mowa ludzka Wszystko, co pojawia się w ludzkiej świadomości, przybiera formę słów. System znaków, zwany językiem, oddaje wiedzę o otaczającym człowieku świecie, jest ważnym czynnikiem jego samoświadomości, pozwala mu wyrażać swój stosunek do otaczającej rzeczywistości. Język wyraża myśli i uczucia ludzi, jest głównym środkiem ich komunikacji. Tak więc jedną z głównych funkcji języka jest komunikatywność, czyli funkcja komunikowania się. Przemawiając publicznie, osoba wyraża, afirmuje siebie, wpływając jednocześnie na innych. Elokwencja to siła, dzięki której można wpływać na świat, zmieniać go, realizować własną wolę. Termin „retoryka” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego naukę oratorską, elokwencję. Po łacinie termin „elokwencja” jako „sztuka mówienia” oznaczany jest słowem cloquentia – Słowenia. Nauka elokwencji powstała jako próba zrozumienia praw dobrej mowy prozą, która w aktywnym społeczeństwie jest ceniona znacznie mniej niż słowo artystyczne, poetyckie. A jednak obok poetów, którzy w poetyckiej formie mówili o rzeczach wzniosłych, byli...
Read More

Skutki II wojny światowej i lekcje z niej płynące. Abstrakcyjny

Abstrakt zawiera informacje o klęsce i bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Skutki II wojny światowej i wynikające z niej lekcje Po fiasku niemieckiej ofensywy na froncie zachodnim zimą 1944-45 sytuacja w Niemczech uległa pogorszeniu. Polityczna izolacja stała się rzeczywistością (pozostał tylko jeden sojusznik - Węgry). Po stronie koalicji antyhitlerowskiej walczyły już dywizje polska, jugosłowiańska i czechosłowacka. A wczorajsi niemieccy sojusznicy, Rumunia i Bułgaria, wypowiedzieli mu wojnę. Pod koniec wojny Niemcy utraciły swoje główne przepływy surowcowe. Liczba sił zbrojnych zmniejszyła się o 25%. Rafinacja ropy naftowej, produkcja węgla i produkcja broni spadły gwałtownie w grudniu 1944 r. o 45%. Liczebność sił zbrojnych na początku 1945 r. zmniejszyła się o 2693 tys. osób. Marszałek Rzeszy Goering, Reichsführer Himmler, szef sztabu NSDAP Bormann i minister uzbrojenia Speer byli kandydatami do śmierci Führera w przypadku śmierci Hitlera. Hitler i jego świta zrozumieli, że w styczniu 1945 roku wojna była już przegrana. Szukali sposobów zawarcia traktatu pokojowego z Anglią. Główne warunki przyszłego traktatu pokojowego zostały określone w...
Read More

Sytuacja gospodarcza i społeczno-polityczna Szwecji w okresie międzywojennym. Abstrakcyjny

Podczas I wojny światowej Szwecja zajęła stanowisko neutralności, co pozwoliło jej na handel z obydwoma walczącymi blokami. Podczas wojny szwedzka burżuazja wzbogaciła się, a klasa robotnicza cierpiała z powodu cen żywności. System kart nie rozwiązał tego problemu. W życiu politycznym Szwecji silną pozycję miała Partia Socjaldemokratyczna, która miała większość głosów w Riksdagu i wchodziła w skład koalicyjnego rządu . Pod wpływem wydarzeń rewolucyjnych w Europie sejm pod koniec 1918 r. przyjął projekt reform, w którym zatwierdził: ograniczenie praw króla i wprowadzenie demokratycznego systemu wyborczego, wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy, ograniczenie wojsk usługa. Do 1920 r. szwedzcy robotnicy poczynili szereg ustępstw płacowych i rozszerzyli swoje prawa polityczne. Ruch robotniczy spadł. Wiara w możliwość rozwiązywania wszystkich problemów społecznych przez parlament zawładnęła szerokim kręgiem ludzi. Dojście do władzy socjaldemokratów w 1922 roku było całkiem naturalne. Rząd Brantinga próbował przeprowadzić szereg reform, m.in. w systemie podatkowym, mieszkaniowym, a nawet wszedł na ścieżkę socjalizacji przemysłu. Próby przyłączenia Wysp Alandzkich do Szwecji w 1920 roku zakończyły się...
Read More

Historia świata: bośniacka Banovina. Abstrakcyjny

W 1232 r. Stefan, syn Kulina, został zdetronizowany w Bośni; Ninosław został ogłoszony zakazem, co świadczyło o umocnieniu pozycji wiernych Po kilku próbach rozwiązania problemu za pomocą perswazji i negocjacji, a także gróźb, papież ponownie ogłosił początek krucjaty przeciwko bogomilom (1234). Wojskom katolickim dowodził król węgierski Koloman, który dbał nie tyle o ustanowienie prawdziwej wiary, ile o własne interesy związane z podbojem nowych ziem. Wojna w Bośni trwała pięć lat. Węgrzy początkowo nie byli utalentowani, ale później otrzymali wsparcie jednego z władców bośniackich (węgierskiego księcia Sebisława, syna Stefana i wnuka Kulina). Dzięki temu wsparciu Węgrzy odnieśli szereg zwycięstw, zmuszając Bośniaków do kapitulacji, a wkrótce także mieszkańców regionu Hum, który wówczas należał do Raski. W 1239 roku armia węgierska opuściła Bośnię, co pozwoliło Banowi Ninoslavowi w pełni przywrócić, a nawet wzmocnić swoją osobistą władzę i suwerenność. Niebezpieczeństwo ze strony Węgier całkowicie zniknęło, gdy w 1241 r. Tatar-Mongołowie najechali ziemie węgierskie. W 1242 jeden z oddziałów tatarskich, wracając z Dalmacji, przeszedł przez...
Read More

Upadek Księstwa Wielkomorawskiego. Abstrakcyjny

Wielkie Księstwo Moraw było szczególnym typem państwa wczesnośredniowiecznego, na czele którego stał książę. Dynastia Moimir, która ucieleśniała państwowość, miała dziedziczne prawa do rządzenia Książętom morawskim podlegali książęta innych ziem i wielcy panowie feudalni, którzy mieli własne żony i wchodzili w skład kierownictwa państwa. Jedną z głównych funkcji zarządu było pobieranie danin i podatków. Głównym wsparciem i niezawodnym narzędziem władzy wykonawczej była książęta żona, która koncentrowała się w miastach warownych – Dubowe, Mykulczyce, Stare Miasto i inne. Polityka prowadzona przez księcia Rościsława była nie tylko pewnymi sukcesami, ale także błędami w obliczeniach. Dotyczyło to przede wszystkim określenia orientacji religijnej, co skutkowało podporządkowaniem Kościoła Księstwa Wielkomorawskiego duchowieństwu łacińskiemu. Z kolei książę Światopełk, zacieśniając więzi między Morawami a zaanektowanymi ziemiami Panonii, Czech i Małopolski, starał się aktywnie wykorzystać organizację kościelną stworzoną przez słowiańskich pedagogów. Szerzenie się chrześcijaństwa, według Światopełka, miało sprzyjać zjednoczeniu ludności słowiańskiej w ramach jednego państwa. Jednocześnie książę Światopełk promował działalność duchowieństwa niemieckiego. W ten sposób biskup Nitry zatwierdził nominację niemieckiego...
Read More

Doktryny anarchistyczne oraz Novitsky J. i Yavornytsky D. Abstract

Streszczenie przedstawia informacje o wpływie ruchu machnowskiego na historyków Kozaków Zaporoskich Nowickiego J. i Jawornickiego D. Ruch machnowski z lat 1917-1921 stał się nieoczekiwanym i tajemniczym zjawiskiem dla ogromnej większości jego wykształconych rówieśników Ukraińców. Postacie polityczne, publiczne i kulturalne stanęły przed dość trudnym zadaniem. Trzeba było zdecydować, ocenić nowy obóz polityczny, którego powstania nikt z nich się nie spodziewał i nie spodziewał. A w ogóle, co to jest? Czy „machnizm” ma korzenie w ukraińskiej historii i perspektywy egzystencji we współczesnej Ukrainie? W sprzecznych szacunkach ludzie są często gubieni przede wszystkim z powodu braku niezbędnych informacji i ich subiektywności. Charakterystyczny można uznać punkt widzenia pisarza i polityka W. Wynnyczenki, który w 1919 r. pisał: „ukraiński”. Pod tym względem niezwykle interesujący jest stosunek słynnych badaczy czasów kozackich do ruchu machnowskiego. Jak postrzegali ruch machnowski? Po pierwsze, ich pozycja jest o tyle interesująca, że w latach 1918-1921 obaj znajdowali się na terytorium bezpośrednio kontrolowanym przez Rewolucyjną Powstańczą Armię Ukrainy /machnowców/(RPAU/m/). W takich warunkach...
Read More

Społeczeństwo prymitywne na etnicznych ziemiach ukraińskich w mezolicie i neolicie. Abstrakcyjny

Mezolitu (10-6 tys. lat temu). Neolit (VI-IV tysiąclecie pne) Mezolitu (10-6 tys. lat temu) Początek mezolitu (średniej epoki kamienia) chronologicznie zbiega się z końcem epoki lodowcowej. Klimat złagodniał i stał się bliski współczesności, co znacząco wpłynęło na faunę i florę. Tradycyjne obiekty łowieckie albo wymarły, jak mamuty i nosorożce włochate, albo przemieszczają się na północ. Zwierzęta, które je zastąpiły (dzik, wilk, lis, bóbr itp.) były znacznie mniejsze i bardziej mobilne. Dlatego w mezolicie problemy ze zmianą metod łowieckich, wynajdywaniem skuteczniejszej broni w nowych warunkach i znajdowaniem alternatywnych źródeł polowań stały się dotkliwe dla prymitywnych myśliwych. Człowiek nie tylko znacząco ulepsza stare narzędzia (stają się mniejsze, wygodniejsze i wydajniejsze), ale także tworzy nowe narzędzia do obróbki drewna – dłuto, siekierę, teslę, wykonuje wkładki (noże, sztylety, włócznie) z blaszek krzemiennych. Centralnym wydarzeniem w rozwoju prymitywnej technologii w erze mezolitu było wynalezienie pierwszej „broni mechanicznej” o działaniu dalekiego zasięgu – łuku i strzały. Pojawienie się tego narzędzia łowieckiego miało niezwykle ważne konsekwencje: po...
Read More

Powstawanie naukowych ośrodków studiów ukraińskich. Abstrakcyjny

Poważne prace etnograficzne opierały się na wcześniejszych badaniach naukowych różnych aspektów życia ludzi Dołączyli do nich nauczyciele placówek oświatowych, a także szerokie grono miłośników starożytności, kultury narodowej i języka. Po raz pierwszy w historii Ukrainy powstają wojewódzkie, regionalne i ogólnoukraińskie ośrodki naukowe nauk ukraińskich. Jeden z pierwszych takich ośrodków zaczął się rozwijać w Charkowie po otwarciu uczelni. W mieście wzrosła liczba wysoko wykształconych ludzi entuzjastycznie nastawionych do idei narodowej, wśród których był oczywiście inicjator uniwersytetu Wasyl Karazin. Pod nadzorem policji w swojej wsi Kruchyk często przychodził na zebrania rady i różnych stowarzyszeń uniwersyteckich, namawiał do studiowania i propagowania historii, kultury, życia ludu, sprzeciwiał się podżeganiu do nienawiści narodowej. Dziekani uniwersytetu Hryhorij Uspensky, Petro Hulak-Artemovsky, profesor Izmail Sreznevsky i prozaik Hryhoriy Kvitka-Osnovyanenko byli wybitnymi postaciami odrodzenia narodowego i duchowego nie tylko Słobożańszczyzny, ale całej Ukrainy. Otaczali ich młodzi naukowcy, studenci, nauczyciele, drobni właściciele ziemscy itp., którzy przemierzali Słobożańszczynę w poszukiwaniu ludowych dum, pieśni, legend, wierzeń i innych materiałów etnograficznych. Wyniki ekspedycji...
Read More

Edukacja w obozach schwytanych i internowanych żołnierzy ukraińskich w Europie (1914-1923). Abstrakcyjny

Abstrakt przedstawia informacje o szkoleniu w obozach dla schwytanych i internowanych żołnierzy ukraińskich w Europie (1914-1923). Rozwojowi cywilizacji światowej zawsze towarzyszyły wojny i starcia zbrojne między różnymi narodami, których jedną z konsekwencji było pojmanie żołnierzy z armii walczących stron. Problem więźniów stał się szczególnie dramatyczny w czasie I wojny światowej , kiedy to rozrost armii państw europejskich doprowadził do wzrostu liczby żołnierzy branych do niewoli iz reguły przetrzymywanych w specjalnych obozach koncentracyjnych. Jednocześnie totalność działań wojennych państw europejskich w I wojnie światowej doprowadziła do wyłonienia się nowej kategorii osób spośród żołnierzy i ludności cywilnej znajdujących się na terytorium wroga - tzw. internowani (z łac. internus - wewnętrzny), którzy byli poddawani rozbrojeniu i przymusowej izolacji w obozach tylko z powodu przynależności etnicznej lub państwowej do wrogiego kraju. Od samego początku I wojny światowej ziemie ukraińskie stały się areną działań wojennych między armiami Państwa Związkowego a Imperium Rosyjskim. Niezwykle ważny dla Ukrainy był również fakt, że setki tysięcy Ukraińców zostały zmobilizowane do...
Read More

Prawo w epoce litewsko-polskiej: tworzenie i rozwój. Abstrakcyjny

W pierwszych wiekach istnienia księstwa litewsko-rosyjskiego panowało w nim dawne prawo „rosyjsko” – ukraińskie. Na ziemiach Ukrainy prawo zwyczajowe obowiązywało do końca XV wieku. Wielcy książęta litewscy, głosząc zasadę: „starożytności nie ruszaj, nowin nie ruszaj”, nie tylko potwierdzali prawo zwyczajowe ziem ukraińskich, ale także przyczyniali się do jego rozwoju: urzędnicy państwowi i sądy oparli się na starożytności i obyczajach. Zabytki działalności ustawodawczej władz państwowych sięgają okresu litewsko-rosyjskiego. Wszystkie z nich, z wyjątkiem Statutu Litewskiego III wydania, są napisane i podzielone na: umowy międzypaństwowe i międzynarodowe, karty honorowe, czartery ziemstvo, kodeksy praw. Umowy międzypaństwowe i międzynarodowe. Przede wszystkim są to traktaty Księstwa Litewskiego z zakonami pruskimi i inflanckimi, z republikami nowogrodzkimi i pskowskimi oraz z Księstwem Moskiewskim: główne miejsce wśród nich zajmują układy Księstwa Litewskiego z Polską . Akt Krewska z 1385 r. ustanowił unię personalną Litwy i Polski; Traktat Wiedeński z 1401 r. ustanowił jedynie unię wzajemnej ochrony i bezpieczeństwa; Traktat horodelski z 1413 r. przyniósł unię personalną, aw końcu...
Read More

Jako sierżant zaporoski został szlachtą rosyjską. Abstrakcyjny

Abstrakt dostarcza informacji o przejściu sierżanta zaporoskiego do stanu szlacheckiego w ostatniej ćwierci XVIII wieku. Losy oficerów zaporoskich po zniszczeniu Siczy opisuje kilka artykułów naukowych. M. Kyrychenko wyjaśnia dążenie byłego brygadzisty zaporoskiego do nobilitacji wyłącznie ze względu na interesy gospodarcze - dążenie brygadzistów do zachowania i poszerzenia własnej własności ziemi. Mówiąc o losach starszyzny zaporoskiej po 1775 r. zaznaczył, że za rządem rosyjskim poszli w przeważającej mierze zamożni właściciele ziemski , tzw. . Dlatego, według badacza, „wybrała ścieżkę oficera hetmana, a z kolei została szlachtą noworosyjską”. Kirichenko znacznie przesadza udział byłych oficerów zaporoskich w tworzeniu miejscowej szlachty. Udział Ukraińców w miejscowej szlachcie badacz utożsamia wyłącznie z potomkami byłych oficerów zaporoskich. Aby zilustrować swoją tezę, posługuje się statystykami dotyczącymi składu narodowościowego powiatów jelisawetgradzkich i ananiewskich w latach 1883-1886, według których właściciele ziemscy stanowią odpowiednio 64% i 52%. Jednak w tamtejszej biurokracji, w korpusie oficerskim osiadłych pułków południowej Ukrainy, udział Ukraińców z Lewego Brzegu był dość duży. W. Hołobutski kontynuuje też tradycję...
Read More

Sytuacja na zachodniej Ukrainie w latach 20-30. Abstrakcyjny

Pierwsza wojna światowa, interwencja zagraniczna i wojna domowa okazały się wyjątkowo niekorzystne dla narodu ukraińskiego Ziemie ukraińskie poza Związkiem Radzieckim zostały podzielone między trzy państwa. Galicja Wschodnia, dawniej część Austro-Węgier, została przekazana Polsce. W wyniku wojny radziecko-polskiej 1920-1921 część ziem ukraińskich znajdujących się wcześniej w granicach Rosji pozostała częścią Polski . Ziemie te wraz z Galicją Wschodnią utworzyły nowy region – Ukrainę Zachodnią. Rumunia zajęła austro-węgierską prowincję Bukowinę z jej centrum w Czerniowcach oraz ziemie ukraińskie w Besarabii - Chocim i region Dunaju. Ukraina zakarpacka wyjechała do Czechosłowacji. Według spisu z 1931 r. na ziemiach zachodnioukraińskich w Polsce mieszkało 8,9 mln osób, w tym 5,6 mln Ukraińców, 2,2 mln Polaków i 1,1 mln Żydów, Białorusinów, Niemców itp. Ukraińcy w Polsce to dwie społeczności: grekokatolicy (ponad 3 mln), zamieszkujący ziemie Galicji Wschodniej oraz prawosławni, zamieszkujący Wołyń Zachodni, Polesie i Chołmszczynę (ok. 2 mln). W 1923 roku Rada Ambasadorów Wielkich Mocarstw uznała Galicję Wschodnią za część Rzeczypospolitej. Od tego czasu środowiska rządzące...
Read More

Ukraina w wiekach 14-16: rozwój społeczno-gospodarczy. Abstrakcyjny

Abstrakt przedstawia informacje o rozwoju społeczno-gospodarczym Ukrainy w drugiej połowie XIV - pierwszej połowie XVI wieku. Więzi Ukrainy z Litwinami i Polakami, a za ich pośrednictwem z Europą Zachodnią, znacząco wpłynęły na rozwój społeczno-gospodarczy Ukrainy. Rzeczpospolita Obojga Narodów była wówczas największym państwem Europy Zachodniej, liczącą 7,5 mln mieszkańców i zajmującą łączną powierzchnię 815 000 mkw. km. Polacy zamieszkiwali zaledwie 180 tysięcy metrów kwadratowych. km tego obszaru i stanowiło prawie połowę jego mieszkańców. Liczba Ukraińców mieszkających na tym terenie nie przekraczała 2 mln. W tym samym czasie z zachodu, przez Polskę i Litwę, na Ukrainę zaczął się rozszerzać system kastowej organizacji społeczeństwa . W przeciwieństwie do klas, które ucieleśniały status ekonomiczny określonych grup społecznych, klasy powstawały na podstawie ustawowych praw, przywilejów i obowiązków. Początkowo różnice prawne między stanami nie były jasno określone i ludzie mogli przenosić się z jednego stanu do drugiego. Ale później ten podział stał się dziedziczny. Najwyższą klasę uważano za szlachtę. Na Ukrainie należało do niej prawie 30...
Read More

Ruch chłopsko-powstańczy na Ukrainie: armia Machna. Abstrakcyjny

Oddziały N. Machno odegrały najważniejszą rolę w pokonaniu tyłów Denikina Wczesną jesienią 1919 r. większość Ukrainy znalazła się pod rządami generała A. Denikina. Jego armia, przy finansowym, zbrojnym i politycznym wsparciu Ententy, rozpoczęła ofensywę na Moskwę. Ideologiczną podstawą białego ruchu było hasło odbudowy jednej, niepodzielnej Rosji, której przyszły ustrój państwowy miał być określony przez Konstytuantę. Sam Denikin w swoich licznych publicystyce i pamiętnikach wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie był monarchistą, jego politycznym credo było stłumienie bolszewizmu i zachowanie jedności Rosji. Oddziały N. Machno odegrały najważniejszą rolę w pokonaniu tyłów Denikina. Nestor Machno urodził się w 1889 r. we wsi Gulyaypole w regionie Jekaterynoslav w biednej dużej rodzinie. Straciwszy wcześnie ojca, Nestor od 7 roku życia wynajmował u zamożnych sąsiadów iz pańskich oszczędności. Jako nieletni zamieszkał w fabryce i pod wpływem wydarzeń rewolucyjnych 1905 r. wyruszył do walki z caratem. Następnie należał do Huliaipil grupy „anarchisto-komunistycznych rolników”. W marcu 1910 r. Wojskowy Sąd Okręgowy w Odessie skazał Machno i jego 16...
Read More

Pytania i odpowiedzi w serwisie odpowiedzi online

PR Witryna dostarcza wyczerpujących informacji na dowolny temat interesujący użytkownika Otacza nas ogromna ilość trudnych pytań i odpowiedzi bez odpowiedzi w różnych sferach życia. Często spotykamy się z potrzebą dodatkowych informacji, wskazówek, porad, instrukcji dla kierownictwa. Mamy do czynienia z wieloma problemami, które należy rozwiązać szybko, rozsądnie, opierając się na wiarygodnych źródłach informacji i kompetencjach rad. Nie zawsze można uzyskać niezbędne informacje od krewnych lub znajomych. Portal internetowy otvet.nur.kz to platforma, na której możesz zadawać pytania na interesujące Cię tematy i uzyskiwać odpowiedzi. Jeśli odwiedzisz naszą stronę, będziesz mógł zadawać pytania, których nie odważysz się zadać nikomu. Czy interesują Cię zasady ruchu drogowego kraju, do którego jedziesz, jesteś początkującym kierowcą? Wejdź na portal i znajdź interesujące Cię informacje oraz przewodnik po działaniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z urodą i zdrowiem, przyda Ci się wizyta na stronie. Tutaj możesz uzyskać pomoc w szkoleniu, przydatne wskazówki i triki, tutaj znajdziesz nie tylko przydatne materiały, ale zawsze będziesz mógł zadać pytanie...
Read More

Buty zimowe w sklepie internetowym vse-krossovki.in.ua

Na stronie Vse-krossovki.in.ua znajdziesz wysokiej jakości buty w naprawdę niskiej cenie Z przyjemnością przedstawiamy Państwu wyjątkowe obuwie, które wyróżnia się wysoką wytrzymałością, łatwością i prostotą użytkowania, maksymalnym komfortem. Tylko najprzyjemniej poczujesz się, gdy zdecydujesz się na buty zimowe Timberland. Jeśli chcesz zamówić ten model już teraz, zadzwoń pod numer, który widzisz w prawym górnym rogu ekranu. Możesz również skorzystać z interaktywnego przycisku, za pomocą którego jednym kliknięciem złożysz zamówienie na konkretny model. Jeśli chcesz odebrać Drewno jutro w najbliższym oddziale Nowej Poczty, zamów już teraz. Strona Vse-krossovki.in.ua zapewni Ci najlepsze buty po naprawdę niskich kosztach. Posiadamy szeroki asortyment i ogromny wybór towarów. W międzyczasie sprawdź naszą krótką recenzję, w której przygotowaliśmy dla Ciebie wiele ciekawych informacji. Przeczytaj - dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. Pielęgnacja obuwia to niezwykle ważna rzecz, która może zarówno wydłużyć, jak i skrócić okres użytkowania. Przy odpowiedniej pielęgnacji Timbers stają się praktycznie niezniszczalne. Przeczytaj, jak czyścić buty już teraz. Jeśli przyjeżdżasz z ulicy i zauważysz dużo...
Read More

Towarzystwo Ubezpieczeniowe VUSO na Ukrainie

PR Troska o klienta i wysoki poziom obsługi to klucz do sukcesu firmy ubezpieczeniowej Historia powstania i misja firmy Towarzystwo Ubezpieczeniowe Vuso działa na rynku ukraińskim od 24 września 2001 roku. Specjalizując się w ubezpieczeniach komunikacyjnych, ubezpieczeniach obowiązkowych samochodów (ubezpieczenia komunikacyjne), ubezpieczeniach dobrowolnych (CASCO), towarzystwo ubezpieczeniowe „Vuso” świadczy usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia od ryzyka. Misją firmy jest wysoki poziom obsługi ubezpieczeniowej, przekraczający oczekiwania klientów. W trosce o klienta firma ubezpieczeniowa „VUSO” widzi klucz do sukcesu. Na oficjalnej stronie internetowej ubezpieczyciela www.vuso.ua/ua/ nawiązywana jest komunikacja z klientem, w celu wyjaśnienia pytań istnieje możliwość zamówienia połączenia zwrotnego. Usługi W związku z liczbą wypadków, która dynamicznie rośnie, zapotrzebowanie na ubezpieczenia samochodowe systematycznie rośnie. Towarzystwo Ubezpieczeń VUSO oferuje następujące rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: Casco, OTSPV, ubezpieczenie kierowcy i pasażera od następstw nieszczęśliwych wypadków, LCA na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie podróżne, czyli odszkodowanie i obsługa, ubezpieczenie podróżnych za granicę w ramach programów A, B, C. Green Card Insurance to międzynarodowa umowa ubezpieczeniowa obejmująca ponad...
Read More